Greenland and the EU

EU og Storbritannia har nådd en avtale!

13/01/2021 - 13:24
News stories

EU og Storbritannia har nådd en avtale

24. desember 2020 kom EU og Storbritannia til enighet om vilkårene for sitt fremtidige samarbeid.

President for Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, sier at “det var verdt å kjempe for denne avtalen fordi vi nå har en rettferdig og balansert avtale med Storbritannia som vil beskytte våre europeiske interesser, sikre rettferdig konkurranse og gi ettertraktet forutsigbarhet for fiskersamfunnene våre.”

Det fremtidige samarbeidet mellom EU og Storbritannia består av tre hovedsøyler:

  1. Frihandelsavtalen: et nytt økonomisk og sosialt partnerskap med Storbritannia

Avtalen dekker et bredt spekter av områder, som for eksempel handel, investeringer, konkurranse, statsstøtte, skattegjennomsiktighet, luft- og veitransport, energi og bærekraft, fiskeri, personvern, og samfunnssikkerhetskoordinering.

Videre inneholder avtalen bestemmelser om tollfri varehandel på varer som oppfyller aktuelle opprinnelsesregler. Begge parter har forpliktet seg til å sikre robuste og like konkurransevilkår.

EU og Storbritannia ble enige om et nytt rammeverk for felles forvaltning av fiskebestandene i EU og Storbritannias farvann. Storbritannia vil være i stand til å videreutvikle britisk fiskeaktivitet, mens aktiviteten til europeiske fiskesamfunn vil bli ivaretatt og naturressursene bevart.

Når det gjelder transport sørger avtalen for fortsatt bærekraftige fly-, vei-, jernbane- og maritime forbindelser, selv om markedsadgangen er mindre enn hva det indre markedet tilbyr. Dette inkluderer bestemmelser som skal sikre at konkurranse mellom operatører i EU og Storbritannia foregår på like vilkår, slik at passasjerrettigheter, arbeidstakerrettigheter og transportsikkerhet ikke undergraves.

På energi-fronten gir avtalen en ny modell for handel og samtrafikk med garantier for åpen og rettferdig konkurranse, inkludert sikkerhetsstandarder for offshore energi og produksjon av fornybar energi.

Avtalen tar også sikte på å sikre en rekke rettigheter for EU-borgere og britiske statsborgere. Dette gjelder EU-borgere som arbeider i, reiser eller flytter til Storbritannia og britiske borgere som jobber i, reiser eller flytter til EU etter 1. januar 2021.

Til slutt muliggjør avtalen britenes fortsatte deltakelse i en rekke EU-programmer for perioden 2021-2027 (med forbehold om økonomisk bidrag fra Storbritannia til EUs budsjett).

  1. Et nytt partnerskap for borgernes sikkerhet

Handels- og samarbeidsavtalen etablerer i tillegg et nytt rammeverk for rettshåndhevelse og rettslig samarbeid i strafferettslige og sivile rettssaker. Den anerkjenner behovet for sterkt samarbeid mellom nasjonalt politi og rettsmyndigheter, særlig for bekjempelse og rettsforfølgelse av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme. Sikkerhetssamarbeidet kan bli midlertidig suspendert dersom Storbritannia bryter sin forpliktelse til fortsatt å overholde den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

  1. En overordnet avtale om styring

For å gi maksimal rettssikkerhet til bedrifter, forbrukere og borgere inneholder avtalen føringer på hvordan den skal forvaltes. Den oppretter et felles partnerskapsråd som skal sørge for at den blir riktig anvendt og tolket, og der spørsmål som oppstår underveis vil bli diskutert.

Bindende mekanismer for håndhevelse vil sikre at rettighetene til virksomheter, forbrukere og enkeltpersoner blir respektert. Begge parter kan gjengjelde på tvers av sektorer i tilfelle brudd på avtalen. Dette gjelder for alle områder i det nye økonomiske partnerskapet.

Les mer om avtalen og veien videre her.

Spørsmål og svar om avtalen.

Redaksjonens innhold: