Greenland and the EU

Работа с другите институции на ЕС

25/11/2019 - 15:44
Overview

Европейската служба за външна дейност работи в тясно сътрудничество с другите институции и органи на ЕС, които играят роля в разработването на външната политика на ЕС.

Нейни основни партньори са Европейският съвет, в който се срещат държавните и правителствените ръководители на всички държави — членки на ЕС, Европейската комисия, която е изпълнителният орган на ЕС, и Европейският парламент, който се избира пряко от гражданите на ЕС.

Външните политики на ЕС се ръководят от Европейския съвет и се определят от Съвета по външни работи, който събира министрите на външните работи на държавите — членки на ЕС, веднъж месечно в Брюксел. Съветът по външни работи отговаря за външната дейност на ЕС, която обхваща външната политика, отбраната и сигурността, търговията, сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ.

ВП/ЗП председателства тези заседания. След като политиките бъдат определени от Съвета, ЕСВД, когато това е уместно, получава мандат за изпълнение и последващи действия във връзка с тях.

ЕСВД си сътрудничи с Европейската комисия по много въпроси, като възприема цялостен подход към външната политика на ЕС. Колегията на Комисията заседава веднъж месечно и освен това всеки месец ВП/ЗП председателства заседание на всички членове на Комисията, чиито портфейли включват международни въпроси, например търговията и развитието.

ЕС поддържа дипломатически отношения с почти всички страни по света и предприема редица действия със стратегически партньори, ключови международни участници, както и с нововъзникващи и развиващи се сили. Като работи съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Службата на Европейската комисия за инструментите в областта на външната политика (FPI) отговаря за оперативните разходи в ключовата област на външната дейност на ЕС.

На последно място, ЕСВД работи и с Европейския парламент. ВП/ЗП докладва редовно за външната политика и дейностите си на членовете на Европейския парламент и отговаря на техните въпроси. ЕСВД подпомага ВП/ЗП в тази задача. Европейският парламент предоставя платформа за обмен на информация относно външната политика между определящите политиката на институционално и на правителствено равнище, както и сред гражданското общество, включително мозъчните тръстове и представителите на академичните среди. Заедно със Съвета на Европейския съюз Европейският парламент одобрява годишния общ бюджет на ЕС в областта на външните работи и сигурността.

Editorial Sections: