Greenland and the EU

Ir-rwoli internazzjonali tal-UE

25/11/2019 - 15:29
Overview

L-Unjoni Ewropea taqdi rwoli importanti fid-diplomazija, il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja u fil-ħidma ma' organizzazzjonijiet multilaterali.

L-Unjoni Ewropea taqdi rwoli importanti fid-diplomazija, il-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, l-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja u fil-ħidma ma' organizzazzjonijiet multilaterali. Ir-rwol tas-SEAE huwa li jipprova jġib koerenza u koordinazzjoni għar-rwol internazzjonali tal-Unjoni Ewropea.

It-Trattat ta' Lisbona jistabbilixxi b'mod ċar x'għandu jiggwida lill-Unjoni Ewropea fuq il-livell internazzjonali.

"L-azzjoni tal-Unjoni fix-xena internazzjonali għandha tkun iggwidata mill-prinċipji li inspiraw il-ħolqien, l-iżvilupp u t-tkabbir tagħha stess, u li hija tfittex li xxerred mal-bqija tad-dinja: id-demokrazija, l-istat tad-dritt, l-universalità u l-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-prinċipji tal-ugwaljanza u s-solidarjetà, u r-rispett għall-prinċipji tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u d-dritt internazzjonali."

Dawn huma xi eżempji tar-rwoli li l-UE taqdi lil hinn mill-fruntieri tagħha:

Internazzjonalment, l-UE mexxiet u appoġġat taħditiet ta' paċi madwar id-dinja biex tiffaċilita soluzzjonijiet f'kunflitti madwar id-dinja bħal pereżempju:

F'Lulju 2015, wara snin ta' diplomazija mmexxija mill-UE, intlaħaq ftehim internazzjonali storiku dwar il-programm nukleari tal-Iran. L-UE nnegozjat il-ftehim flimkien maċ-Ċina, Franza, il-Ġermanja, ir-Russja, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti. L-Iran wiegħed li fl-ebda ċirkostanza ma kien ser ifittex, jiżviluppa jew jakkwista armi nukleari. Issa l-UE tippresiedi l-Kumitat li jissorvelja l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim.

Fil-Kolombja, l-UE qed tappoġġa t-taħditiet tal-paċi bejn il-Gvern u l-moviment tal-FARC biex jintemmu deċennji ta' gwerra ċivili permezz tal-ħatra ta' mibgħut speċjali għall-paċi - l-eks-ministru għall-affarijiet barranin tal-Irlanda Eamon Gilmore.

Fil-Mali, l-UE qed tgħin lill-pajjiż joħroġ minn kriżi politika profonda permezz tal-komedjazzjoni tal-ftehim ta' paċi Maljan li ġie ffirmat f'Ġunju 2015. L-UE qed tgħin ukoll tħarreġ lill-forzi armati Maljani biex jiġġieldu t-terroriżmu u qed tgħin permezz ta' għajnuna sostanzjali għall-iżvilupp. Dan huwa eżempju tal-approċċ komprensiv tal-UE li juża l-għodod kollha tagħha - dawk diplomatiċi, ta' sigurtà u finanzjarji u permezz tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp.

Permezz tal-appoġġ politiku, prattiku u ekonomiku tagħha, l-UE qdiet rwol kruċjali fil-bini tal-paċi fil-Balkani tal-Punent mill-gwerer tal-Jugoslavja 'l hawn. Eżempju wieħed huwa d-djalogu ffaċilitat mill-Unjoni Ewropea bejn is-Serbja u l-Kosovo, li wassal għal ftehim storiku f'April 2013, u li bħalissa qed jiġi implimentat bl-appoġġ tal-UE.

Fil-Lvant u n-Nofsinhar tal-Unjoni Ewropea jinsabu ħafna pajjiżi li għaddew minn – jew għadhom għaddejjin – minn bidla politika drammatika. Sabiex takkumpanja t-transizzjoni tagħhom lejn demokrazija żviluppata b'mod sħiħ, il-Politika Ewropea tal-Viċinat għandha l-għan li żżomm relazzjonijiet sodi u ta' ħbiberija mal-pajjiżi mal-fruntieri tal-Unjoni Ewropea. Il-promozzjoni tad-demokrazija, il-governanza t-tajba u d-drittjiet tal-bniedem filwaqt li jinfetaħ il-kummerċ u jkun hemm kooperazzjoni f'ħafna oqsma ta' politika, inkluż dwar il-migrazzjoni u kwistjonijiet ta' viża huma wħud mill-għanijiet tal-Politika.

L-UE hija l-akbar donatur uniku tal-għajnuna għall-iżvilupp. Flimkien, l-UE u l-istati membri tagħha jipprovdu aktar minn nofs l-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) globali. Dan il-kontribut jagħmel differenza enormi għall-għajxien ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja. F'dan il-kuntest, l-UE ilha sostenitur kbir tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli l-ġodda tan-NU miftiehma fl-2015 u hija impenjata lejn l-implimentazzjoni tagħhom.

L-UE għamlet id-drittijiet tal-bniedem aspett ċentrali tar-relazzjonijiet barranin tagħha u tesprimi dan il-fokus f'djalogi politiċi ma' pajjiżi terzi, fil-politika ta' żvilupp u l-għajnuna għall-iżvilupp tagħha u fil-parteċipazzjoni tagħha f'fora multilaterali, bħan-Nazzjonijiet Uniti. L-UE għandha wkoll linji gwida għall-politika dwar id-drittijiet tal-bniedem li jkopru oqsma bħall-piena tal-mewt, it-tortura u l-libertà tal-espressjoni offline u online. L-Istrument tal-UE għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) isaħħaħ ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali f'pajjiżi u reġjuni fejn huma l-aktar f'riskju. Id-dritt għall-vot huwa dritt tal-bniedem. L-osservazzjoni elettorali hija attività kruċjali tal-UE li għandha l-għan li tippromwovi d-demokrazija, id-drittjiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt madwar id-dinja.

L-UE taħdem mill-qrib man-Nazzjonijiet Uniti dwar bosta kwistjonijiet. It-twemmin tal-UE fil-multilateraliżmu jirrifletti rabta mar-regoli negozjati u vinkolanti fir-relazzjonijiet internazzjonali. Ir-relazzjoni tal-UE man-Nazzjonijiet Uniti hija spjegata espliċitament fit-Trattat ta' Lisbona.

Skont il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK), l-UE topera missjonijiet ċivili u militari madwar id-dinja. Dawn il-missjonijiet iwettqu firxa ta' kompiti, li jvarjaw mill-ġestjoni tal-fruntieri għat-taħriġ tal-pulizija lokali. L-operazzjoni tal-Qawwa Navali tal-UE "Atalanta" 'l barra mill-kosta tas-Somalja, pereżempju, tindirizza l-piraterija u tipproteġi l-bastimenti umanitarji tal-Programm Dinji tal-Ikel. Fil-Mediterran, l-UE nediet l-Operazzjoni "Sophia" bħala parti mill-isforzi usa' tal-UE biex tfixkel il-mudell kummerċjali tal-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin u n-netwerks tat-traffikar fin-Nofsinhar tal-Mediterran Ċentrali u tipprevjeni t-telf ulterjuri ta' ħajjiet fuq il-baħar.

L-UE u l-istati membri tagħha huma l-akbar donatur dinji ta' għajnuna umanitarja. Huma jipprovdu għajnuna li ssalva l-ħajjiet lill-vittmi ta' diżastri, refuġjati u oħrajn fi bżonn urġenti. L-għajnuna umanitarja hija pprovduta skont il-kriterji ta' vulnerabbiltà u valutazzjonijiet ta' ħtiġijiet. Il-ħidma hija kkoordinata mid-dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja (ECHO) tal-Kummissjoni Ewropea.

L-Unjoni Ewropea tirrispondi b'mod ikkoordinat għal emerġenzi internazzjonali ta' kull tip bħal pereżempju t-terremot reċenti fl-Ekwador, jew ir-refuġjati li ħarbu l-gwerra fis-Sirja, fejn l-UE kienet l-akbar donatur tal-għajnuna umanitarja lill-vittmi tal-kunflitt fis-Sirja. Għal emerġenzi bħal dawn, hija tista' tgħaqqad flimkien l-għodod ta' emerġenza tal-UE, fost l-oħrajn l-għajnuna umanitarja u l-protezzjoni ċivili. Fl-2015, l-UE pprovdiet ikelkennprotezzjonikura tas-saħħa u ilma nadif lil aktar minn 120 miljun persuna affettwati minn diżastri naturali jew kunflitti f'aktar minn 80 pajjiż.

L-UE ilha tkun minn ta' quddiem fl-isforzi internazzjonali għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u kienet strumentali biex tiżgura l-ewwel patt universali, legalment vinkolanti u globali li qatt sar dwar il-klima adottat fil-Konferenza ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima (COP21) f'Diċembru 2015. L-UE tinvolvi pajjiżi sħab strateġiċi f'djalogu u kooperazzjoni biex tiżgura segwitu ambizzjuż għall-impenji ta' Pariġi. Barra minn hekk, l-UE u l-Istati Membri flimkien huma l-akbar kontributur tal-finanzjament għall-klima għal pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

L-Unjoni Ewropea hija l-akbar blokk kummerċjali fid-dinja. Il-kummerċ huwa politika komuni, li jfisser li l-ftehimiet ta' kummerċ internazzjonali huma negozjati u ffirmati mill-UE minflok mill-istati membri individwali. Dan jippermetti lill-UE titkellem b'vuċi waħda mas-sħab internazzjonali hekk kif hija taħdem biex tippromwovi sistema kummerċjali internazzjonali ħielsa u aktar ġusta.

Mill-1957 'l hawn, meta l-prekursur tal-UE fforma b'sitt pajjiżi, l-UE espandiet b'mod sinifikanti u l-akbar żidiet seħħew wara l-waqgħa tal-komuniżmu fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. L-attraenza tal-isħubija mal-UE u l-istabbiltà politika u ekonomika li ġġib fissru li ħafna pajjiżi jaspiraw li jingħaqdu – għalkemm l-ewwel iridu jgħaddu minn testijiet ta' sħubija tal-UE iebsin, inkluż dwar id-demokrazija u l-istat tad-dritt.

Editorial Sections: