Greenland and the EU

O Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je diplomatická služba Európskej únie. Pomáha hlavnému predstaviteľovi EÚ zodpovednému za zahraničné veci – vysokému predstaviteľovi pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku – pri vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Únie.

 

Kľúčovým aspektom činnosti ESVČ je jej schopnosť úzko spolupracovať s ministerstvami zahraničných vecí a obrany členských štátov EÚ a s ostatnými inštitúciami EÚ, ako je Európska komisia, Rada a Parlament. Udržiava tiež pevné pracovné vzťahy s Organizáciou Spojených národov a ďalšími medzinárodnými organizáciami.

V rámci ESVČ, ktorá sídli v Bruseli, no využíva rozsiahlu sieť diplomatických zastúpení EÚ na celom svete, spolupracujú európski úradníci, diplomati zo zahraničných služieb členských štátov EÚ a miestni zamestnanci v jednotlivých krajinách na celom svete.

Sídlo

Na čele ESVČ stojí vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredseda Európskej komisie (VP/PK) Josep Borrell.

Na väčšinu každodennej práce v sídle ESVČ dohliada generálna tajomníčka Helga Schmidová, ktorej pomáhajú traja zástupcovia generálneho tajomníka: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard a Pedro Serrano.

ESVČ je rozčlenená na geograficky aj tematicky zamerané riaditeľstvá:

päť veľkých oddelení pokrýva rôzne oblasti sveta – ázijsko-tichomorskú oblasť, Afriku, Európu a Strednú Áziu, širší Blízky východ a americký kontinent.

Samostatné útvary sa venujú globálnym a mnohostranným otázkam, medzi ktoré patria napríklad ľudské práva, podpora demokracie, migrácia, rozvoj, reakcia na krízy a administratívne a finančné záležitosti.

Súčasťou ESVČ sú aj dôležité útvary plánovania a reakcie na krízové situácie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP). Vojenský štáb EÚ je v rámci ESVČ zdrojom kolektívnych vojenských odborných znalostí a tiež poskytuje vysokému predstaviteľovi/podpredsedovi Komisie poradenstvo vo vojenských a bezpečnostných otázkach.

Viac informácií nájdete v najnovšej organizačnej štruktúre ESVČ.

Delegácie EÚ

Podľa Lisabonskej zmluvy zodpovedá ESVČ za chod delegácií a úradov EÚ na celom svete.

Delegácie zohrávajú dôležitú úlohu pri zastupovaní EÚ a jej občanov na celom svete, ako aj pri budovaní sietí a partnerstiev. Ich hlavnou úlohou je zastupovať EÚ v krajine, v ktorej majú sídlo, a presadzovať hodnoty a záujmy EÚ.

Zodpovedajú za všetky oblasti politík, ktoré sa týkajú vzťahu medzi EÚ a hostiteľskou krajinou, či už ide o politické, hospodárske, obchodné otázky alebo ľudské práva, ako aj za budovanie vzťahov s partnermi v rámci občianskej spoločnosti. Okrem toho analyzujú politický vývoj v príslušnej hostiteľskej krajine a podávajú o ňom správy. Takisto sa v nich prostredníctvom projektov a grantov plánuje rozvojová spolupráca. Jedným zo základných aspektov delegácie je ich úloha v oblasti verejnej diplomacie, ktorá spočíva vo zvyšovaní viditeľnosti EÚ, informovanosti o nej a v zlepšovaní jej chápania.

Delegácie sú diplomatické misie a zvyčajne zastupujú EÚ v jednej krajine, hoci niektoré ju zastupujú vo viacerých krajinách. EÚ má delegácie aj pri medzinárodných organizáciách, ako je Organizácia Spojených národov a Svetová obchodná organizácia.

Editorial Sections: