Greenland and the EU

Informacija apie Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

EIVT yra Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba. Ji padeda ES užsienio reikalų vadovui – vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, vykdyti Sąjungos bendrą užsienio ir saugumo politiką.

 

Svarbus EIVT darbo aspektas – jos gebėjimas dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su ES valstybių narių užsienio reikalų ir gynybos ministerijomis ir kitomis ES institucijomis, kaip antai Europos Komisija, Taryba ir Parlamentu. Ji taip pat palaiko tvirtus darbinius santykius su Jungtinėmis Tautomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Briuselyje įsikūrusi, tačiau plačiu ES diplomatinių atstovybių visame pasaulyje tinklu pasikliaujanti EIVT suburia Europos pareigūnus, ES valstybių narių užsienio tarnybų diplomatus ir vietinį personalą šalyse visame pasaulyje.

Būstinė

EIVT vadovauja ES vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos Pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis.

Daugumą kasdienio darbo EIVT būstinėje prižiūri generalinė sekretorė Helga Schmid, kuriai padeda trys jos pavaduotojai: Christianas Leffleris, Jeanas-Christophe’as Belliardas ir Pedro Serrano.

EIVT yra padalyta tiek į geografinius, tiek į teminius direktoratus:

Penkių didelių departamentų veikla aprėpia atskiras pasaulio dalis – Azijos ir Ramiojo vandenyno regioną, Afriką, Europą ir Vidurinę Aziją , platesnį Artimųjų Rytų regioną ir Šiaurės ir Pietų Ameriką.

Atskiri departamentai sprendžia pasaulinius ir daugiašalius klausimus; be kita ko, tai, pavyzdžiui, žmogaus teisės, parama demokratijai, migracija, vystymasis, reagavimas į krizes ir administraciniai bei finansiniai klausimai.

Svarbūs EIVT departamentai yra ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) planavimo ir reagavimo į krizes departamentai. ES karinis štabas yra bendros karinės kompetencijos EIVT struktūroje šaltinis; jis taip pat konsultuoja vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininko pavaduotoją kariniais ir saugumo klausimais.

Išsamesnė informacija pateikiama naujausioje EIVT organizacinėje schemoje.

ES delegacijos

Nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo EIVT yra atsakinga už ES delegacijų ir biurų visame pasaulyje veikimą.

Delegacijos atlieka svarbų vaidmenį atstovaudamos ES bei jos piliečiams visame pasaulyje ir kurdamos tinklus bei partnerystes. Pagrindinis vaidmuo – atstovauti Europos Sąjungai šalyje, kurioje jos yra įsikūrusios, ir propaguoti ES vertybes bei interesus.

Jos yra atsakingos už visas ES ir priimančiosios šalies santykių politikos sritis – ar tai būtų politinė, ekonominė, prekybos ar žmogaus teisių sritis, ir už santykių su pilietinės visuomenės partneriais kūrimą. Be to, jos analizuoja politinius pokyčius jų priimančiojoje šalyje ir apie juos praneša. Jos taip pat programuoja vystomąjį bendradarbiavimą projektais ir dotacijomis. Esminis bet kurios delegacijos aspektas – jos viešas diplomatinis vaidmuo, kuris aprėpia ES matomumo ir informuotumo bei supratimo apie ES didinimą.

Delegacijų misija yra diplomatinė; paprastai jos yra atsakingos už vieną šalį, tačiau kai kurių atstovavimas aprėpia kelias šalis. ES taip pat turi delegacijas tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, Jungtinėse Tautose ir Pasaulio prekybos organizacijoje.

Editorial Sections: