Greenland and the EU

O Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

ESVD je diplomatska služba Europske unije koja pomaže glavnom dužnosniku nadležnom za vanjske poslove EU-a, odnosno visokom predstavniku za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, pri provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije.

 

Ključan aspekt rada ESVD-a mogućnost je bliske suradnje s ministarstvima vanjskih poslova i obrane država članica EU-a te drugim institucijama EU-a kao što su Europska komisija, Vijeće i Parlament. Usko surađuje i s Ujedinjenim narodima te ostalim međunarodnim organizacijama.

Sa sjedištem u Bruxellesu i uz potporu široke mreže diplomatskih predstavništava EU-a diljem svijeta ESVD okuplja europske javne službenike, diplomate iz službi za vanjske poslove država članica EU-a i lokalno osoblje u zemljama u cijelom svijetu.

Sjedište

Na čelu ESVD-a nalazi se visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednik Europske komisije Josep Borrell.

Većinu svakodnevnog rada u sjedištu ESVD-a nadzire glavna tajnica Helga Schmid, kojoj pomažu njezina tri zamjenika: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard i Pedro Serrano.

ESVD je podijeljen na geografske i tematske uprave:

Pet velikih odjela pokriva različita područja svijeta – Aziju i Pacifik, Afriku, Europu i središnju Aziju, širi Bliski istok te Sjevernu i Južnu Ameriku.

Zasebni odjeli bave se globalnim i multilateralnim pitanjima među kojima su, primjerice, ljudska prava, potpora demokraciji, migracije, razvoj, odgovor na krize te administrativna i financijska pitanja.

ESVD ima i važne odjele za planiranje i odgovor na krizu u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Vojni stožer EU-a izvor je kolektivnog vojnog stručnog znanja u ESVD-u te također savjetuje visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije o vojnim i sigurnosnim pitanjima.

Za više informacija vidjeti najnoviji organigram ESVD-a.

Delegacije EU-a

U skladu s Ugovorom iz Lisabona ESVD je odgovoran za upravljanje delegacijama i uredima EU-a diljem svijeta.

Delegacije imaju ključnu ulogu u predstavljanju EU-a i njegovih građana i građanki u cijelom svijetu te u izgradnji mreža i partnerstava. Njihova je glavna uloga predstavljanje EU-a u zemlji u kojoj imaju sjedište te promicanje vrijednosti i interesa EU-a.

One su odgovorne za sva područja politike u odnosima između EU-a i zemlje domaćina, bilo da je riječ o političkim, gospodarskim i trgovinskim pitanjima ili pitanjima ljudskih prava te za uspostavu odnosa s partnerima u civilnom društvu. Osim toga, delegacije analiziraju politička kretanja u svojim zemljama domaćinima i o njima izvješćuju. Putem projekata i dodjele bespovratnih sredstava sudjeluju i u planiranju razvojne suradnje. Temeljni aspekt delegacije njezina je javna diplomatska uloga koja se sastoji od povećanja vidljivosti i razumijevanja EU-a te osviještenosti u vezi s njime.

Delegacije su diplomatske misije te su obično odgovorne za jednu zemlju, premda su neke od njih predstavnici u više zemalja. EU ima delegacije i u međunarodnim organizacijama, kao primjerice u Ujedinjenim narodima i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

Editorial Sections: