Greenland and the EU

Euroopa välisteenistus

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

Euroopa välisteenistus on Euroopa Liidu diplomaatiline teenistus. See aitab ELi välispoliitika juhil (välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal) viia ellu liidu ühist välis- ja julgeolekupoliitikat.

 

Euroopa välisteenistuse töö üks põhitahk on tema võime teha tihedat koostööd ELi liikmesriikide välis- ja kaitseministeeriumidega ning teiste ELi institutsioonidega, nagu Euroopa Komisjon, nõukogu ja parlament. Välisteenistusel on tihedad töösuhted ka ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Euroopa välisteenistus, mis asub Brüsselis, kuid tugineb ELi diplomaatiliste esinduste ulatuslikule üleilmsele võrgustikule, toob kokku Euroopa ametnikud, ELi liikmesriikide välisteenistuste diplomaadid ja kohalikud töötajad maailma eri riikides.

Peakorter

Euroopa välisteenistust juhib liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Josep Borrell.

Suuremat osa Euroopa välisteenistuse peakorteri igapäevatööst juhib peasekretär Helga Schmid, keda abistavad kolm asepeasekretäri: Christian Leffler, Jean-Christophe Belliard ja Pedro Serrano.

Euroopa välisteenistus on jaotatud nii geograafilisteks kui ka temaatilisteks direktoraatideks.

Viis suurt osakonda hõlmavad maailma eri piirkondi – Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, Aafrika, Euroopa ja Kesk-Aasia, Lähis-Ida ja Ameerika.

Eraldi osakonnad tegelevad ülemaailmsete ja mitmepoolsete küsimustega, mis hõlmavad näiteks inimõigusi, demokraatia toetamist, rännet, arengut, kriisidele reageerimist ning haldus- ja finantsküsimusi.

Euroopa välisteenistusel on ka olulised ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) planeerimise ja kriisidele reageerimise osakonnad. ELi sõjaline staap on Euroopa välisteenistuses ELi ühise sõjalise oskusteabe allikas ning nõustab kõrget esindajat / asepresidenti sõjalistes ja julgeolekuküsimustes.

Lisateavet leiate Euroopa välisteenistuse viimasest organisatsiooni skeemist.

ELi delegatsioonid

Lissaboni lepingust tulenevalt vastutab Euroopa välisteenistus ELi delegatsioonide haldamise eest kogu maailmas.

Delegatsioonidel on oluline roll ELi ja selle kodanike esindamisel kogu maailmas ning võrgustike ja partnerluste loomisel. Delegatsioonide peamine ülesanne on esindada ELi oma asukohariigis ning edendada ELi väärtusi ja huve.

Nad vastutavad ELi ja vastuvõtva riigi vaheliste suhete kõigi poliitikavaldkondade eest, olgu nendeks poliitika, majandus, kaubandus või inimõigused, ning suhete loomise eest kodanikuühiskonna partneritega. Lisaks analüüsivad nad vastuvõtva riigi poliitilisi arenguid ja koostavad nendest aruandeid. Samuti kavandavad nad arengukoostööd projektide ja toetuste kaudu. Delegatsiooni tähtsaim omaduson tema avalik diplomaatiline roll, mis seisneb ELi nähtavuse ja mõistmise ning ELi-alase teadlikkuse suurendamises.

Delegatsioonid on diplomaatilised esindused, mis tavaliselt tegelevad ühe riigiga, kuigi mõned neist esindavad ELi mitmes riigis. ELil on delegatsioone ka rahvusvaheliste organisatsioonide, näiteks ÜRO ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni juures.

Editorial Sections: