Greenland and the EU

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

25/11/2019 - 14:16
About us - structure and organisation

ЕСВД е дипломатическата служба на Европейския съюз. Тя подпомага ръководителя на външната дейност на ЕС — върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност — да изпълнява общата външна политика и политика на сигурност на Съюза.

 

Ключов аспект от работата на ЕСВД е нейната способност да работи в тясно сътрудничество с министерствата на външните работи и на отбраната на държавите — членки на ЕС, и с другите институции на ЕС като Европейската комисия, Съвета и Парламента. Освен това тя поддържа стабилни работни отношения с ООН и други международни организации.

ЕСВД е базирана в Брюксел, но разчита на широка световна мрежа за дипломатическо присъствие на ЕС, която включва европейски служители, дипломати от външните ведомства на държавите — членки на ЕС, и местни служители в отделни държави в целия свят.

Седалище

ЕСВД се оглавява от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия (ВП/ЗП) Жозеп Борел.

По-голямата част от ежедневната работа в седалището на ЕСВД протича под наблюдението на генералния секретар Хелга Шмид, която се подпомага от трима заместник генерални секретари: Кристиан Лефлер, Жан-Кристоф Белиар и Педро Серано.

ЕСВД е разделена както на географски, така и на тематични дирекции:

Пет големи отдела покриват различните части на света — Азия и Тихоокеанския басейн, Африка, Европа и Централна Азия, Близкия изток в широк смисъл и Северна и Южна Америка.

Конкретни отдели работят по глобални и многостранни въпроси, които включват например правата на човека, подкрепата за демокрацията, миграцията, развитието, реакцията при кризи и административни и финансови въпроси.

В ЕСВД има и важни отдели за планиране и реагиране при кризи по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). Военният секретариат на ЕС осигурява колективен военен експертен опит в рамките на ЕСВД и съветва върховния представител/заместник-председател по военните въпроси и сигурността.

За повече информация вж. последната организационна структура на ЕСВД.

Делегации на ЕС

Съгласно Договора от Лисабон ЕСВД отговаря за работата на делегациите и службите на ЕС по света.

Делегациите играят ключова роля за представителството на ЕС и неговите граждани по целия свят и за изграждането на мрежи и партньорства. Основната им задача е да представляват ЕС в държавата, в която се намират, и да утвърждават ценностите и интересите на ЕС.

Те отговарят за всички области на политиката в отношенията между ЕС и приемащата държава — политически, икономически, търговски или в областта на правата на човека и изграждането на връзки с партньорите от гражданското общество. Освен това те анализират политическите събития в приемащата държава и докладват за тях. Те планират и сътрудничеството за развитие чрез проекти и безвъзмездни средства. Основен аспект на делегацията е нейната публична дипломатическа роля, която цели увеличаване на видимостта, осведомеността и разбирането за ЕС.

Делегациите и дипломатическите мисии обикновено отговарят за определена държава, макар че някои от тях представляват Съюза в няколко държави. ЕС има също така делегации в международни организации като ООН и Световната търговска организация.

Editorial Sections: