French Southern Territories and the EU

Prepájanie Európy a Ázie – základné piliere stratégie EÚ

19/09/2018 - 12:00
Documents

SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE