French Polynesia and the EU

Frågor och svar: Europeiska fredsbevarande resursen

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Den höga representanten, Federica Mogherini, föreslår i dag med stöd av kommissionen att upprätta en europeisk fredsbevarande resurs. Den europeiska fredsbevarande resursen är en fond utanför den fleråriga budgetramen som utformats för att förebygga konflikter, bevara freden och stärka den internationella säkerheten runt om i världen till förmån för våra medborgare och partnerländer.

Vad är den europeiska fredsbevarande resursen?

Den europeiska fredsbevarande resursen är en ny fond utanför budgeten med 10,5 miljarder euro i budget som föreslås för en sjuårsperiod, vilket sammanfaller med nästa fleråriga budgetram 2021–2027. Resursen kommer att göra det möjligt att finansiera alla yttre åtgärder inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser.

Förslaget om en europeisk fredsbevarande resurs ska öka omfattningen av de gemensamma kostnaderna för militära uppdrag och insatser inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken för att hjälpa partnerländer med militära fredsfrämjande insatser i hela världen och utveckla åtgärder av militärt eller försvarsmässigt slag, såsom kapacitetsuppbyggande verksamhet för militära aktörer som kan genomföras inom ramen för Gusp.

 

Vad är mervärdet med den europeiska fredsbevarande resursen?

Enligt EU-fördraget (artikel 41.2 i EU-fördraget) får unionens budget inte finansiera utgifter med militära eller försvarsmässiga konsekvenser. Fram tills nu har EU:s militära GSFP-uppdrag och GSFP-insatser finansierats uteslutande genom Athenamekanismen, och stöd till partnerländernas militära fredsfrämjande insatser har begränsats till Afrikaledda insatser genom den fredsbevarande resursen för Afrika.

Den europeiska fredsbevarande resursen kommer att åtgärda dessa instruments begränsningar. Den kommer att täcka finansieringen av de gemensamma kostnaderna för EU:s militära insatser och uppdrag och göra det möjligt att stödja partner på global nivå. Kapacitetsuppbyggande verksamhet för militära aktörer och tillhandahållande av utbildning, utrustning och infrastruktur kommer att möjliggöras genom den europeiska fredsbevarande resursen. Denna kombination gör att EU kan bygga upp partnerländernas kapacitet att på egen hand hantera kriser, förebygga konflikter och skapa stabilitet.

Med ett värde på 10,5 miljarder euro för den sjuåriga perioden av FBR kommer den europeiska fredsbevarande resursen att säkerställa att EU-medel finns tillgängliga permanent samtidigt som den möjliggör snabb krishantering och tillhandahållande av annat akut bistånd. Syftet med mekanismen är att fylla de luckor som finns i EU:s verktygslåda så att EU kan göra större insatser och reagera snabbare. Den europeiska fredsbevarande resursen kommer således att maximera effekterna, ändamålsenligheten och hållbarheten när det gäller EU:s samlade yttre åtgärder inom fred och säkerhet.

 

Hur ska den europeiska fredsbevarande resursen lanseras?

Den europeiska fredsbevarande resursen är ett förslag från den höga representanten med stöd av kommissionen. Den måste upprättas som ett beslut fattat av rådet inom ramen för Gusp. Detta är en möjlighet som föreskrivs i artikel 30.1 i EU-fördraget.

 

Varifrån ska finansieringen av den europeiska fredsbevarande resursen komma?

Den europeiska fredsbevarande resursen kommer att finansieras genom bidrag från EU:s medlemsländer som baseras på en fördelningsnyckel på grundval av bruttonationalinkomsten.

 

Hur stor kommer budgeten för den europeiska fredsbevarande resursen att vara?

Taket på 10 miljarder euro som föreslagits för den europeiska fredsbevarande resursen för en sjuårsperiod, vilket sammanfaller med nästa fleråriga budgetram, speglar de kraftigt ökade behov som är en följd av EU:s utmaningar på ett internationellt plan.

 

Kommer den europeiska fredsbevarande resursen att ersätta befintliga instrument, såsom Athenamekanismen eller den fredsbevarande resursen för Afrika?

Den europeiska fredsbevarande resursen bygger vidare på den fredsbevarande resursen för Afrika och Athenamekanismen, och kommer att ge stöd som för närvarande delvis omfattas av dessa finansieringsinstrument[1]. Den europeiska fredsbevarande resursen ska därför fortsätta att finansiera Afrikaledda fredsfrämjande insatser som t.ex. Amisom eller den gemensamma G5 Sahel-styrkan, och samtidigt täcka de gemensamma kostnader för militära uppdrag och insatser inom GSFP som för närvarande finansieras genom Athenamekanismen.

 

Hur skiljer den sig från andra instrument inom den nya FBR?

Den europeiska fredsbevarande resursen är en fond utanför budgeten som täcker kostnader som inte kan täckas av EU:s budget. Andra försvarsrelaterade instrument inom FBR (som t.ex. Europeiska försvarsfonden) kommer att bidra till att utveckla EU-ländernas försvarskapacitet och därmed öka deras samlade kapacitet.

 

Vem ska förvalta den europeiska fredsbevarande resursen?

Eftersom den är ett Guspinstrument är det den höga representanten, med stöd av Europeiska utrikestjänsten, som säkerställer dess genomförande. Med tanke på den ekonomiska förvaltningen kommer den höga representanten att bistås av kommissionens tjänst för utrikespolitiska instrument (FPI).

I det dagliga arbetet och särskilt vad gäller budgetar och räkenskaper, kommer den europeiska fredsbevarande resursen att förvaltas av en kommitté som består av företrädare för medlemsländerna och som leds av en företrädare för den höga representanten.

 

Vem beslutar vilka program och projekt som ska genomföras genom den europeiska fredsbevarande resursen?

Den europeiska fredsbevarande resursen ska förenkla och rationalisera tidigare olika finansieringsarrangemang. Rådet eller kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik ska på grundval av förslag från den höga representanten enhälligt besluta om vilka åtgärder som ska finansieras av den europeiska fredsbevarande resursen.

Alla åtgärder inom ramen för den europeiska fredsbevarande resursen ska genomföras med full respekt för skyldigheter enligt internationell rätt, särskilt mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Övervakningsmekanismer ska inrättas vid behov.

 

Bakgrund

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini lanserade idén om en ny fredsbevarande resurs som finansieras och förvaltas tillsammans med medlemsländerna i sitt tal vid evenemanget "Building on vision, forward to action: delivering on EU security and defence" i december 2017. Den nya resursen ska göra det möjligt för EU att ge ett bättre stöd till partnerländer i hanteringen av gemensamma säkerhetsutmaningar, antingen genom att stödja deras fredsbevarande insatser eller genom att hjälpa till att öka deras förmåga att säkerställa fred och säkerhet inom deras nationella territorium samt genom militära GSFP-uppdrag och GSFP-insatser.

Europeiska kommissionens meddelande om "En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 2020' av den 14 februari bygger vidare på detta. Där hänvisas till "[e]n separat finansiering på omkring 10 miljarder euro för åren 2021–2027" som avsevärt kan öka EU:s förmåga att ge ekonomiskt stöd till verksamhet som berör försvaret. Detta kan jämföras med upp till 3,5 miljarder euro under den nuvarande perioden.[2]

 

Ytterligare information

Pressmeddelande: EU:s nästa långtidsbudget

Faktablad: Europeiska fredsbevarande resursen

 

[1] I dag finansieras den fredsbevarande resursen för Afrika av extrabudgetära medel från Europeiska utvecklingsfonden. Athenamekanismen är också ett finansieringsarrangemang utanför budgeten som rådet har upprättat för att finansiera de gemensamma kostnaderna för militära GSFP-insatser.

[2] Det kan noteras att beloppet 3,5 miljarder euro snarare är en extrapolering av de högsta årliga utgifterna till den fredsbevarande resursen för Afrika och Athenamekanismen under de senaste åren än ett genomsnitt av de årliga utgifterna, som skulle bli lägre.

Editorial Sections: