French Polynesia and the EU

Otázky a odpovědi: Evropský mírový nástroj

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Vysoká představitelka Federica Mogheriniová dnes za podpory Komise předkládá návrh na vytvoření evropského mírového nástroje. Evropský mírový nástroj je mimorozpočtový fond pokrývající období příštího víceletého finančního rámce, který má přispět k předcházení konfliktům, zachování míru a posílení mezinárodní bezpečnosti na celém světě ku prospěchu našich občanů i našich partnerů.

Co je evropský mírový nástroj?

Evropský mírový nástroj je nový mimorozpočtový fond s prostředky ve výši 10,5 miliardy eur navrhovaný na období sedmi let, které se shoduje s příštím víceletým finančním rámcem
2021–2027
.Tento nástroj umožní financovat veškerou vnější činnost v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), která souvisí s vojenstvím nebo obranou.

Evropský mírový nástroj má rozšířit dosah společných nákladů na vojenské mise a operace v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky tak, aby bylo možné na celosvětové úrovni podpořit vojenské mírové operace vedené partnery a rozšířit opatření vojenské nebo obranné povahy, jako jsou činnosti v oblasti budování kapacit pro vojenské subjekty, které lze realizovat v rámci SZBP.

 

Jaká je přidaná hodnota evropského mírového nástroje?

Smlouva o EU (čl. 41 odst. 2 SEU) neumožňuje financovat z rozpočtu Unie výdaje související s vojenstvím nebo obranou. Vojenské mise a operace EU SBOP jsou doposud financovány výhradně prostřednictvím mechanismu Athena a podpora vojenských mírových operací partnerů se omezuje na operace pod africkým vedením, přičemž prostředky jsou poskytovány prostřednictvím afrického mírového projektu.

Evropským mírovým nástrojem se vyřeší omezení těchto nástrojů. Pokryje financování společných nákladů vojenských operací a misí EU a umožní podporovat partnery na celosvětové úrovni. Jeho prostřednictvím budou umožněny činnosti v oblasti budování kapacit pro vojenské subjekty a poskytování výcviku, vybavení a infrastruktury. To umožní Unii budovat kapacity partnerů tak, aby mohli sami řešit krize, předcházet konfliktům a posilovat stabilitu.

Svým rozpočtem ve výši 10,5 miliardy eur na sedmileté období víceletého finančního rámce evropský mírový nástroj zaručí, že unijní financování bude k dispozici trvale, a současně umožní rychle reagovat na krizové situace a poskytovat další naléhavou pomoc. Cílem tohoto mechanismu je tedy odstranit stávající mezery v souboru nástrojů EU, což Unii umožní činit více a jednat rychleji. Tímto způsobem evropský mírový nástroj zajistí co největší dopad, účinnost a udržitelnost celkové vnější činnosti EU v oblasti míru a bezpečnosti.

 

Jak bude evropský mírový nástroj zřízen?

Evropský mírový nástroj navrhuje vysoká představitelka za podpory Komise. Bude zřízen rozhodnutím Rady v rámci SZBP. Tato možnost je stanovena v čl. 30 odst. 1 SEU.

 

Odkud budou pocházet finanční prostředky evropského mírového nástroje?

Evropský mírový nástroj bude financován z příspěvků členských států EU vypočtených na základě distribučního klíče podle hrubého národního důchodu.

 

Jak velký bude rozpočet evropského mírového nástroje?

Strop ve výši 10,5 miliardy eur navrhovaný pro evropský mírový nástroj na období sedmi let, které se shoduje s příštím víceletým finančním rámcem, odpovídá značně zvýšeným potřebám, jež vyplývají ze složitého vnějšího prostředí EU.

 

Nahradí evropský mírový nástroj stávající nástroje, jako je mechanismus Athena nebo africký mírový projekt?

Evropský mírový nástroj navazuje na africký mírový projekt a mechanismus Athena a jeho prostřednictvím bude poskytována podpora, kterou v současné době částečně zajišťují tyto nástroje financování[1]. Prostřednictvím evropského mírového nástroje budou tedy nadále financovány mírové operace vedené africkými zeměmi, například mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) nebo společné síly skupiny G5 Sahel, a současně se jím pokryjí společné náklady vojenských misí a operací SBOP, které jsou v současné době financovány prostřednictvím mechanismu Athena.

 

Čím se bude lišit od jiných nástrojů v rámci nového víceletého finančního rámce?

Evropský mírový nástroj je mimorozpočtový fond, který má pokrýt náklady, jež nelze financovat z rozpočtu EU. Jiné nástroje související s obranou, které jsou součástí víceletého finančního rámce (například Evropský obranný fond), budou přispívat k rozvoji obranných schopností členských států, čímž se zvýší i jejich celkové schopnosti.

 

Kdo bude evropský mírový nástroj spravovat?

Využívání evropského mírového nástroje, který bude nástrojem SZBP, bude zajišťovat vysoký představitel za podpory Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ). Pro účely finanční správy bude vysokému představiteli nápomocna Služba nástrojů zahraniční politiky působící při Komisi.

Běžným řízením, zejména pokud jde o rozpočty a účetnictví, bude pověřen výbor pro evropský mírový nástroj, složený ze zástupců členských států a vedený zástupcem vysokého představitele.

 

Kdo rozhoduje o programech a projektech, které budou  prostřednictvím evropského mírového nástroje uskutečňovány?

Evropský mírový nástroj zjednoduší a zefektivní různé dřívější mechanismy financování. O činnostech financovaných jeho prostřednictvím bude rozhodovat Rada nebo Politický a bezpečnostní výbor, jednající jednomyslně na základě návrhů vysokého představitele.

Veškerá opatření v rámci evropského mírového nástroje budou prováděna v plném souladu se závazky podle mezinárodního práva, zejména práva v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. V závislosti na příslušném případě budou zřízeny mechanismy dohledu.

 

 

Souvislosti

Vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová přišla s myšlenkou nového evropského mírového nástroje, financovaného a řízeného společně s členskými státy, v prosinci 2017 v projevu u příležitosti konference „Building on vision, forward to action: delivering on EU security and defence“ (Rozvíjet vizi, přikročit k akci: zajišťování bezpečnosti a obrany EU). Tento nový nástroj umožní Unii lépe podporovat partnery při řešení společných bezpečnostních výzev, a to buď podporou jejich operací k udržení míru, pomocí při zlepšování schopnosti jejich ozbrojených sil zajišťovat mír a bezpečnost na jejich území, či prostřednictvím vojenských misí a operací SBOP.

Na tuto myšlenku navazuje sdělení Evropské komise ze dne 14. února s názvem „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020, v němž se uvádí, že „[z]vláštní mechanismus financování ve výši přibližně 10 miliard eur na období 2021–2027 by značně zvýšil schopnost EU podporovat finančně operace v souvislosti s obranou“, přičemž by to „odpovídalo částce až 3,5 miliardy eur v současném období“.[2]

 

Další informace

Tisková zpráva: Rozpočet EU pro budoucnost

Informativní přehled: Evropský mírový nástroj

 

 

[1] Africký mírový projekt je v současné době financován prostřednictvím mimorozpočtového Evropského rozvojového fondu. Mechanismus Athena je rovněž mimorozpočtový mechanismus financování, zřízený Radou pro financování společných nákladů vojenských operací SBOP.

[2] Je třeba podotknout, že částka 3,5 miliardy eur představuje extrapolaci maximálních ročních výdajů na africký mírový projekt a mechanismus Athena v posledních letech, a nikoli průměrných ročních výdajů, které by byly nižší.

Editorial Sections: