Falkland Islands and the EU

EUROPESE VREDESFACILITEIT: Unijny fundusz pozabudżetowy na rzecz budowania pokoju i wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

W coraz bardziej wymagającym globalnym otoczeniu Unia Europejska musi zintensyfikować swoje działania, aby wzmocnić swoją zdolność do zapobiegania konfliktom, budowania pokoju i zwiększania bezpieczeństwa międzynarodowego. Proponując nowy Europejski Instrument na rzecz Pokoju (EPF), Unia Europejska podejmuje kolejny krok w kierunku umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej.

EPF został przedstawiony jako wniosek Wysokiej Przedstawiciel o ustanowienie nowego funduszu pozabudżetowe­go, funduszu spoza wieloletniego budżetu Unii, o wartości 10,5 mld EUR. Umożliwi on finansowanie działań opera­cyjnych w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne. Połączy on istniejące mechanizmy pozabudżetowe, tj. mechanizm ATHENA i Instrument na rzecz Pokoju w Afryce, poświęcone bezpieczeństwu i obronności, przezwyciężając istniejące w nich luki i ograniczenia.

DLACZEGO EUROPEJSKI INSTRUMENT NA RZECZ POKOJU JEST POTRZEBNY?

Celem EPF jest:

Zwiększenie skuteczności działań: EPF ma na celu finansowanie wspólnych kosztów unijnych misji i operacji wojskowych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zapewni stałą dostępność finansowania UE, ułatwiając w ten sposób szybki rozwój i zwiększając elastyczność. Jak dotąd, za pośrednictwem mechanizmu ATHENA, stosunkowo niewielka część – od 5 % do 10 % – kosztów operacji wojskowych jest pokrywana przez wspólne finansowanie. EPF proponuje zasadnicze zwiększenie wspólnych kosztów w celu zapewnienia większej solidarności.

Wspieranie partnerów: EPF zapewni Unii możliwość uczestniczenia w finansowaniu wojsko­wych operacji pokojowych prowadzonych przez międzynarodowych partnerów w skali global­nej. Do tej pory Instrument na rzecz Pokoju w Afryce umożliwiał jedynie finansowanie operacji pokojowych pod dowództwem afrykańskim.

Realizacja działań na szerszą skalę: Obecnie UE ma ograniczone możliwości angażowania się w działania wojskowe lub obronne, takie jak budowanie zdolności, zapewnianie szkoleń, wyposażenia lub infrastruktury. EPF pomoże w budowaniu zdolności sił zbrojnych krajów part­nerskich z myślą o utrzymywaniu pokoju, zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem. Przykładowo, unijne misje szkolenia wojskowego spotykają się niekiedy z sytuacją, w której partnerzy nie mogą w pełni korzystać z doświadczeń zdoby­tych podczas szkolenia z powodu braku często bardzo podstawowych urządzeń lub obiektów. EPF umożliwi UE zapewnienie kompleksowego wsparcia za pośrednictwem zintegrowanych pakietów, które mogą obejmować szkolenia, sprzęt i inne formy wsparcia. Pozwoli to partne­rom na samodzielne reagowanie na kryzysy i wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

EPF będzie obejmować jedynie wydatki, które nie mogą być finansowane z budżetu Unii ze względu na ich opera­cyjny wpływ na kwestie wojskowe i obronne, zgodnie z Traktatem UE (art. 41.2 TUE). W ten sposób EPF będzie mak­symalizował oddziaływanie, skuteczność i trwałość działań zewnętrznych UE w zakresie pokoju i bezpieczeństwa.

Dzięki EPF UE będzie w stanie podejmować więcej działań i działać szybciej, wykorzystując w razie potrzeby środki wojskowe i obronne.

FINANSOWANIE

EPF będzie finansowany z rocznych składek państw członkowskich UE, których wysokość obliczana będzie na podstawie dochodu narodowego brutto. Pułap pro­ponowany dla instrumentu wynosi 10,5 mld EUR w okresie pokrywającym się z wieloletnimi ramami finansowymi (MFF).

EPF uprości i usprawni rozdzielone dotychczas mechanizmy finansowania, w szcze­gólności mechanizm ATHENA i Instrument na rzecz Pokoju w Afryce, przy jednocze­snym zapewnieniu maksymalnej elastyczności i pełnej zamienności finansowania. Decyzje w sprawie działań finansowanych w ramach instrumentu będą podej­mowane przez Radę, a komitet zarządzający zapewni kontrolę ze strony państw członkowskich.

CZY EUROPEJSKI INSTRUMENT NA RZECZ POKOJU ZASTĄPI INNE UNIJNE INSTRUMENTY FINANSOWE?

  • EPF zastąpi Instrument na rzecz Pokoju w Afryce i mechanizm ATHENA. Będzie on kontynuować finansowanie działań wspieranych obecnie za pośrednictwem tych instrumentów, ale pozwoli UE na przezwyciężenie ograniczeń geograficznych i tematycznych w oparciu o doświadczenia z ostatnich lat.
  • EPF nie ma na celu finansowania wydatków, które kwalifikują się do finansowania z budżetu Unii.
  • Wsparcie dla partnerów w ramach EPF będzie prowadzone w ramach dążenia do realizacji celów UE w zakresie polityki zagranicznej i zapewnienia bezpieczeństwa, zgodnie z Traktatem o UE. Będzie on podlegał ścisłej kontroli, w tym w zakresie zgodności z zasadami demokratycznymi i normami dotyczącymi praw człowieka.
  • Zapewniona zostanie spójność między działaniami finansowanymi w ramach EPF a innymi działaniami podejmowanymi w ramach WPZiB lub innymi instrumentami działań zewnętrznych Unii, w tym odpowiednimi mechanizmami w zakresie budowania zdolności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju.
Editorial Sections: