Comoros and the EU

Vysoký predstaviteľ a podpredseda Komisie

01/12/2019 - 00:00
Overview

Od 1. decembra 2019 zastáva funkciu vysokého predstaviteľa EÚ a podpredsedu Komisie Josep Borrell Fontelles zo Španielska. Ako hlavný diplomat EÚ zodpovedá za utváranie a vykonávanie zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ.

Od 1. decembra 2019 zastáva funkciu vysokého predstaviteľa EÚ a podpredsedu Komisie Josep Borrell Fontelles zo Španielska. Ako hlavný diplomat EÚ zodpovedá Borell za utváranie a vykonávanie zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, teda „spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky“ (SZBP) a „spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky“ (SBOP).

Prečítajte si viac o každodennej práci vysokého predstaviteľa.

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je vysoký predstaviteľ aj podpredsedom Európskej komisie. To umožňuje ďalšiu koordináciu a zabezpečuje súdržnosť zahraničnej politiky EÚ, keďže Európska komisia plní v medzinárodnom meradle dôležité úlohy v oblastiach, ako je obchod, rozvoj, susedská politika a humanitárna pomoc.

Kombináciou týchto úloh sa má zabezpečiť konzistentnosť a súdržnosť činností EÚ vo svete a zabezpečiť, aby neboli vo vzájomnom rozpore a aby sa neprekrývali.

Vysoký predstaviteľ stojí na čele diplomatického zboru Európskej únie – Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Čo robí vysoký predstaviteľ/podpredseda Komisie?

Jeho činnosť je rozsiahla. Zahŕňa celý rad úloh:

 • v mene EÚ celkovo riadi zahraničnú a bezpečnostnú politiku;
 • ako podpredseda Európskej komisie koordinuje nástroje zahraničnej politiky EÚ – rozvojovú pomoc, obchod, susedskú politiku, humanitárnu pomoc a reakciu na krízy;
 • usiluje sa o dosiahnutie konsenzu medzi členskými štátmi EÚ s prihliadnutím na ich príslušné priority, a to aj prostredníctvom toho, že predsedá zasadnutiam ministrov EÚ pre zahraničné veci, obranu, obchod a rozvoj, ktoré sa konajú raz za mesiac;
 • zúčastňuje sa na pravidelných zasadnutiach vedúcich predstaviteľov EÚ v rámci Európskej rady;
 • vystupuje v rozpravách v Európskom parlamente venovaných zahraničnopolitickým a bezpečnostným otázkam;
 • zastupuje EÚ na medzinárodných zasadnutiach, napríklad v rámci Organizácie Spojených národov;
 • je vedúcim Európskej obrannej agentúry a Inštitútu EÚ pre bezpečnostné štúdie.

Kto vymenúva vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie?

 • Vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie vymenúva prostredníctvom hlasovania kvalifikovanou väčšinou Európska rada, ktorá pozostáva z hláv štátov alebo predsedov vlád všetkých členských štátov EÚ.
 • S týmto rozhodnutím musí súhlasiť predseda Komisie.
 • Vysoký predstaviteľ zastáva aj funkciu podpredsedu Európskej komisie, ktorej jednotlivých členov – komisárov musí pred nástupom do funkcie schváliť Európsky parlament.
 • Komisári sú menovaní na päťročné funkčné obdobie, ktoré je obnoviteľné a časovo sa zhoduje s päťročným mandátom Európskej komisie.

Funkcia „vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ bola vytvorená Amsterdamskou zmluvou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999. O desať rokov neskôr sa na základe Lisabonskej zmluvy vysokému predstaviteľovi pridelili nové významné oblasti zodpovednosti, čím sa jeho úloha rozšírila. Odvtedy je oficiálnym názvom tejto funkcie „vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku“ a zahŕňa aj funkciu podpredsedu Komisie.

V deň nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy – 1. decembra 2009 – sa oficiálne začala vykonávať aj rozšírená funkcia vysokého

Federica Mogheriniová

2014 – 2019: vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie
Druhou osobou, ktorá bola vymenovaná do funkcie VP/PK, bola Federica Mogheriniová z Talianska.

Catherine Ashtonová

2009 – 2014: vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie
Táto funkcia bola vytvorená na základe Lisabonskej zmluvy a Catherine Ashtonová zo Spojeného kráľovstva bola prvou osobou vymenovanou do tejto funkcie podľa novej zmluvy.

Javier Solana
1999 – 2009: vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, generálny tajomník Rady Európskej únie
Táto funkcia bola vytvorená na základe Amsterdamskej zmluvy a Javiera Solanu zo Španielska do nej vymenovala Európska rada.

Editorial Sections: