Comoros and the EU

Върховен представител/заместник-председател

01/12/2019 - 00:00
Overview

Жозеп Борел Фонтелес от Испания пое ролята на върховен представител/заместник-председател на ЕС на 1 декември 2019 г. В качеството си на първи дипломат на ЕС той е натоварен с формулирането и провеждането на политиките на ЕС в областта на външните работи, сигурността и отбраната.

Жозеп Борел Фонтелес от Испания пое ролята на върховен представител/заместник-председател на ЕС на 1 декември 2019 г. В качеството си на първи дипломат на ЕС той е натоварен с формулирането и провеждането на политиката на ЕС в областта на външните работи и сигурността — известна още като „обща външна политика и политика на сигурност“ (ОВППС) и „обща политика за сигурност и отбрана“ (ОПСО).

Прочетете повече за ежедневната работа на върховния представител.

След влизането в сила на Договора от Лисабон върховният представител е и заместник-председател на Европейската комисия. Това позволява по-добра координация и осигурява съгласуваност на външната политика на ЕС, тъй като Европейската комисия има важни международни отговорности като търговията, развитието, политиката за съседство и хуманитарната помощ.
Съчетаването на тези роли цели да се осигури последователност и съгласуваност на дейностите на ЕС по света и да се гарантира, че те не са в противоречие и не се припокриват.
Върховният представител ръководи дипломатическия корпус на ЕС — Европейската служба за външна дейност.

Какво прави върховният представител/заместник-председател?

Неговата роля е широкообхватна. ВП/ЗП:

 • ръководи от името на ЕС външната политика и политиката на сигурност;
 • координира външнополитическите инструменти на ЕС — развитието, търговията, политиката за съседство, хуманитарната помощ и реакцията при кризи — в качеството на заместник-председател на Европейската комисия;
 • търси консенсус между държавите — членки на ЕС, и съгласуваност между съответните им приоритети, включително като председателства месечните срещи на министрите на външните работи, на отбраната, на търговията и на развитието;
 • участва в редовните срещи на лидерите на ЕС в рамките на Европейския съвет;
 • участва в разискванията на Европейския парламент по въпроси, свързани с външната политика и сигурността;
 • представлява ЕС на международни срещи, например в ООН;
 • оглавява Европейската агенция по отбрана и на Института на ЕС за изследване на сигурността.

Кой назначава върховния представител/заместник-председател?

 • Европейският съвет, който включва държавните и правителствените ръководители на всички държави — членки на ЕС, назначава ВП/ЗП чрез гласуване с „квалифицирано мнозинство“.
 • Председателят на Комисията трябва да бъде съгласен с взетото решение.
 • Освен това върховният представител е и заместник-председател на Европейската комисия, която е орган, одобрен от Европейския парламент преди встъпването му в длъжност.
 • Членовете на Комисията се назначават за срок от пет години, който може да бъде подновен и съвпада с петгодишния мандат на Европейската комисия.

Ролята на „върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност“ беше създадена с Договора от Амстердам, който влезе в сила през 1999 г. Десет години по-късно тази роля беше разширена с Договора от Лисабон, като в нея бяха добавени значителни нови отговорности. От този момент нататък този пост се нарича „върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност“, като обхватът му беше разширен, за да включва и ролята на заместник-председател на Комисията.

Разширената функция на върховен представител/заместник-председател беше официално въведена и първият титуляр на тази позиция, Катрин Аштън, започна да изпълнява мандата си в деня на влизане в сила на Договора от Лисабон — 1 декември 2009 г.

Федерика Могерини

2014–2019 г.: Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия
Федерика Могерини, Италия, беше вторият ВП/ЗП.

Катрин Аштън

2009–2014 г.: Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия
Тази длъжност беше създадена с Договора от Лисабон, като по силата на новия Договор за първи ВП/ЗП беше назначена Катрин Аштън.

Хавиер Солана

1999–2009 г.: Върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз.
Тази длъжност беше създадена с Договора от Амстердам и Хавиер Солана беше назначен на този пост от Европейския съвет.

Editorial Sections: