British Virgin Islands and the EU

JEZIČNA POLITIKA ESVD-a

04/06/2020 - 11:59
Policy - Activity

Europska služba za vanjsko djelovanje obavještava građane EU-a i druge osobe u cijelom svijetu o europskim vanjskim politikama i djelovanjima.

Želimo da sadržaj koji objavljujemo bude što dostupniji našim korisnicima. Međutim, iako želimo poštovati govornike svih jezika EU-a i drugih lokalnih jezika, postoje praktična ograničenja poput rokova, učinkovitosti i cijene prijevoda, koju plaćaju porezni obveznici EU-a.

Neki sadržaji, poput zakonodavstva EU-a, zaključaka Vijeća ili izjava EU-a, dostupni su na svim jezicima EU-a, dok su drugi sadržaji možda dostupni samo na jednom jeziku ili samo na nekim jezicima, ovisno o ciljnoj publici i našoj procjeni kako najučinkovitije doprijeti do najvećeg broja ljudi.

Sadržaj internetskih stranica ESVD-a dijeli se na tri kategorije, na temelju tri kriterija jezične politike:

 1. sadržaj koji se objavljuje na sva 24 službena jezika EU-a, npr. izjave u ime EU-a, zaključci Vijeća, stranica „O nama”
 2. sadržaj koji se objavljuje samo na engleskom i francuskom jeziku, npr. izjave visokog predstavnika / potpredsjednika Komisije i glasnogovornika
 3. sadržaj koji se objavljuje na engleskom i drugim odgovarajućim jezicima, npr. priopćenja za medije, izjave za medije, govori i izjave, objave na blogu visokog predstavnika / potpredsjednika, određene funkcije internetske stranice.
 • Stranice delegacija ESVD-a u zemljama izvan EU-a, vojnih i civilnih misija i operacija te misija za promatranje izbora, koje se nalaze na internetskoj stranici ESVD-a, na engleskom su jeziku i jeziku zemalja na koje se odnose. Lokalne izjave za medije obično se objavljuju na jednom od službenih jezika EU-a i na lokalnom jeziku.
 • Postoji i stranica na ruskom jeziku.
 • Jezik na kojem se prikazuje stranica naveden je na vrhu, a možete ga promijeniti klikom na ikonu. Bit će navedeni jezici na kojima je stranica dostupna.
 • Sadržaj se stalno dodaje i ažurira. To znači da se prijevod ponekad ne pojavljuje jer još nije dovršen. Prijevode objavljujemo čim su dostupni.
 • Stranice ESVD-a postupno će prijeći na sljedeći režim:
  1. informacije koje se ne mijenjanju s vremenom namijenjene širokoj publici postupno će postati dostupne na svim službenim jezicima EU-a, kao i na drugim jezicima, ovisno o ciljnoj publici
  2. za službene jezike EU-a postojat će mogućnost strojnog prevođenja informativnih tekstova, pod uvjetom da su korisnici o tome obaviješteni
  3. vijesti koje će tek kratko biti aktualne ili vrlo specijalizirane informacije obično će biti dostupne na nekoliko jezika, a možda i samo na jednom, ovisno o tome kome su namijenjene.
 • Objave sjedišta ESVD-a na društvenim mrežama uglavnom su na engleskom jeziku. Sadržaj nastojimo objavljivati na različitim jezicima, ovisno o tome kome je namijenjen, kako bi ga mogla koristiti predstavništva EU-a, delegacije i naši partneri.
 • Delegacije ESVD-a komuniciraju putem društvenih mreža na lokalnim jezicima.
 • Zahtjevi za informacije, koje obrađuje kontaktni centar Europe Direct, mogu se slati na bilo kojem službenom jeziku EU-a, a ESVD će odgovoriti na istom jeziku.
 • Zahtjevi za pristup dokumentima također mogu biti na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Radi učinkovitosti i brzine ESVD će pitati podnositelja zahtjeva prihvaća li odgovor na engleskom ili francuskom jeziku. Ako ne prihvaća, odgovor će biti poslan na jeziku podnositelja zahtjeva. 

Javna savjetovanja, u obliku internetskih upitnika dostupnih građanima EU-a putem kojih mogu sudjelovati u postupku oblikovanja politika EU-a, uvijek su dostupna barem na engleskom, francuskom i njemačkom, a često i na većini jezika EU-a. Odgovori se mogu upisati na bilo kojem službenom jeziku EU-a. Savjetovanja s dionicima ESVD-a za vanjske ciljne skupine dostupna su na odgovarajućim jezicima.

Editorial Sections:

Author