British Indian Ocean Territory and the EU

EIROPAS MIERA NODROŠINĀŠANAS FONDS: ES ĀRPUSBUDŽETA FONDS MIERA UN STARPTAUTISKĀS DROŠĪBAS NOSTIPRINĀŠANAI

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Globālajai videi kļūstot arvien sarežģītākai, Eiropas Savienībai ir jādarbojas aktīvāk, lai vairotu spējas novērst konfliktus, uzturēt mieru un saliedēt starptautisko drošību. Ierosinot izveidot jaunu Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (EMNF), Eiropas Savienība vēl vairāk nostiprina savas pozīcijas pasaules arēnā.

Augstā pārstāve ir ierosinājusi izveidot EMNF – jaunu ārpusbudžeta fondu ar 10,5 miljardu eiro finansējumu, kas neietilpst Savienības daudzgadu budžetā. No tā saskaņā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP) varēs finansēt operatīvās darbības militārajā vai aizsardzības jomā. Fondā tiks apvienoti līdzšinējie ārpusbudžeta me­hānismi – mehānisms “Athena” un Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds, kuri bija veltīti drošībai un aizsardzībai un kuru nepilnības un ierobežojumi ir novērsti jaunajā fondā.

KĀPĒC IR VAJADZĪGS EIROPAS MIERA NODROŠINĀŠANAS FONDS?

EMNF ir vairāki mērķi.

Uzlabot operāciju efektivitāti – no EMNF finansēs ES kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) militāro misiju un operāciju kopējās izmaksas. Tas nodrošinās ES finansējuma pastāvīgu pieejamību, tādējādi palīdzot ātri izvietot spēkus un vairojot elastīgumu. Līdz šim, izmantojot mehānismu “Athena”, no kopējā finansējuma sedza salīdzinoši nelielu daļu (5 līdz 10 %) no militāro operāciju izmaksām. Fondā ierosināts krietni palielināt kopējo izmaksu tvē­rumu, lai nodrošinātu lielāku solidaritāti.

Atbalstīt partnerus – no šī fonda Eiropas Savienība varēs finansēt militāras miera atbalsta operācijas, ko vada starptautiskie partneri visā pasaulē. Līdz šim bija pieejams tikai Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds, no kura varēja finansēt vienīgi Āfrikas valstu vadītās miera at­balsta operācijas.

Veikt plašākus pasākumus – pašlaik ES spējas iesaistīties militāros vai aizsardzības pa­sākumos, kas izpaužas kā spēju veidošana, mācības, aprīkojuma vai infrastruktūras nodro­šināšana u. tml., ir visai ierobežotas. EMNF palīdzēs pilnveidot partnervalstu bruņoto spēku spējas uzturēt mieru, novērst konfliktus un risināt drošības problēmas. Piemēram, ES militārās apmācības misijās dažkārt ir novērots, ka partneri nevar pilnvērtīgi izmantot mācību laikā gūto pieredzi, jo trūkst pamataprīkojuma vai iekārtu. EMNF ļaus ES sniegt visaptverošu atbalstu integrētu pakešu veidā, kurās var iekļaut mācības, aprīkojumu un citus atbalsta veidus. Tad partneri paši varēs parūpēties par krīzes un drošības problēmu risinājumu.

No fonda segs tikai tos izdevumus, ko nevar finansēt no Savienības budžeta tāpēc, ka darbības skar militārus vai aizsardzības aspektus, kā noteikts Līguma par ES 41. panta 2. punktā. Tādējādi tiks panākta maksimāla ietekme, efektivitāte un ilgtspējība, īstenojot ES ārējās darbības miera un drošības jomā.

Ar EMNF palīdzību ES varēs darīt vairāk un rīkoties ātrāk, pēc vajadzības izmantojot militāros un aizsardzības līdzekļus.

FINANSĒJUMS

Eiropas Miera nodrošināšanas fonds tiks finansēts ar ES dalībvalstu iemaksām, kuru apjoms tiks noteikts atkarībā no nacionālā kopienākuma. Saskaņā ar ierosi­nājumu fonda finansējums nepārsniegs 10,5 miljardus eiro nākamās daudzgadu finanšu shēmas periodā.

EMNF vienkāršos un racionalizēs agrākos visai atšķirīgos finansējuma mehānis­mus, tādus kā mehānisms “Athena” un Āfrikas Miera nodrošināšanas fonds, vien­laikus pieļaujot maksimālu elastību un pilnīgu aizstājamību. Par to, kuras darbības finansēs no fonda, lems Padome, un pārvaldības komiteja nodrošinās kontroli no dalībvalstu puses.

VAI EIROPAS MIERA NODROŠINĀŠANAS FONDS AIZSTĀS CITUS ES FINANŠU INSTRUMENTUS?

  • EMNF aizstās Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu un mehānismu “Athena”. No tā turpmāk tiks finansētas darbības, kas pašlaik saņem atbalstu no šiem instrumentiem, taču jaunais fonds ļaus ES pārvarēt ģeogrāfiskos un tematiskos ierobežojumus, balstoties uz pēdējos gados gūto pieredzi.
  • EMNF nav domāts tādu izdevumu finansēšanai, kuri var pretendēt uz finansējumu no Savienības budžeta.
  • Partneriem piešķirtais fonda atbalsts sekmēs ES ārpolitikas un drošības mērķu sasniegšanu, kas minēti Līgumā par ES. Tas būs pakļauts stingrai kontrolei, uzraugot arī atbilstību demokrātijas principiem un cilvēktiesību standartiem.
  • Tiks nodrošināts, lai no EMNF finansētās darbības būtu saskaņotas ar citām KĀDP satvarā veiktajām darbībām vai citiem Savienības ārējās darbības instrumentiem, tostarp attiecīgajiem mehānismiem, kas paredzēti spēju veidošanai drošības un attīstības atbalstam.
Editorial Sections: