British Indian Ocean Territory and the EU

EUROPSKI INSTRUMENT MIROVNE POMOĆI: Izvanproračunski fond EU-a za izgradnju mira i jačanje međunarodne sigurnosti

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

S obzirom na sve složenije međunarodno okruženje, Europska unija treba pojačati svoje djelovanje kako bi povećala svoju sposobnost sprečavanja sukoba, izgradnje mira i jačanja međunarodne sigurnosti. Prijedlogom novog Europskog instrumenta mirovne pomoći Europska unija dodatno je učvrstila svoju ulogu globalnog aktera.

Europski instrument mirovne pomoći predložila je visoka predstavnica s ciljem uspostave novog fonda izvan vi­šegodišnjeg proračuna Unije, u vrijednosti 10,5 milijardi EUR. Tako će se omogućiti financiranje operativnog djelovanja koje ima implikacije u području vojske ili obrane u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP). Objedinit će se postojeći izvanproračunski mehanizmi, odnosno mehanizam Athena i Instrument mirovne pomoći za Afriku, usmjereni na sigurnost i obranu te će se tako prevladati njihovi nedostaci i ograničenja.

ZAŠTO JE POTREBAN EUROPSKI INSTRUMENT MIROVNE POMOĆI?

Cilj je tog instrumenta:

povećati djelotvornost operacija: Europskim instrumentom mirovne pomoći želi se financirati za­jedničke troškove vojnih misija i operacija EU-a u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). Tako će se osigurati stalna dostupnost financijskih sredstava EU-a, čime će se olakšati brzo razmještanje i povećati fleksibilnost. Dosad je putem mehanizma Athena zajedničkim financiranjem bio obuhvaćen relativno mali udio troškova vojnih operacija (5 – 10 %). Europskim instrumentom mirovne pomoći želi se znatno povećati zajedničke troškove kako bi se osigurala veća solidarnost.

podržati partnere: putem Europskog instrumenta mirovne pomoći Unija će dobiti mogućnost da pridonese financiranju vojnih mirovnih operacija pod vodstvom međunarodnih partnera na globalnoj razini. Dosad je u okviru Instrumenta mirovne pomoći za Afriku bilo dopušteno samo financiranje mirovnih operacija pod afričkim vodstvom.

proširiti djelovanje: EU trenutačno ima ograničene mogućnosti mirovnog ili obrambenog dje­lovanja kao što su izgradnja kapaciteta ili pružanje osposobljavanja, opreme ili infrastrukture. Europski instrument mirovne pomoći pridonijet će izgradnji kapaciteta oružanih snaga zemalja partnera kako bi se očuvao mir, spriječili sukobi i riješili sigurnosni izazovi. Na primjer, u okviru misija EU-a za vojno osposobljavanje partneri ponekad ne mogu u dovoljnoj mjeri imati koristi od onoga što nauče tijekom osposobljavanja jer često nemaju osnovnu opremu ili infrastrukturu. Europskim instrumentom mirovne pomoći EU-u će se omogućiti pružanje sveobuhvatne potpore putem integriranih paketa, koji mogu uključivati osposobljavanje, opremu i druge vrste potpore. Tako će se partnerima omogućiti samostalno rješavanje kriza i sigurnosnih izazova.

Europski instrument mirovne pomoći obuhvaćat će samo izdatke koji se zbog svojih implikacija u području vojske ili obrane ne mogu financirati iz proračuna Unije, kako je utvrđeno Ugovoru o EU-u (članak 41. stavak 2. UEU-a). Tako će se pridonijeti postizanju najvećeg mogućeg učinka, djelotvornosti i održivosti vanjskog djelovanja EU-a u području mira i sigurnosti.

EU će se putem Europskog instrumenta mirovne pomoći moći prema potrebi koristiti vojnim i obrambenim sred­stvima te tako učiniti više i djelovati brže.

FINANCIRANJE

Europski instrument mirovne pomoći financirat će se doprinosima država članica EU-a na temelju ključa raspodjele bruto nacionalnog dohotka. Predložena je gornja granica od 10,5 milijardi EUR u razdoblju koje se podudara sa sljedećim višegodiš­njim financijskim okvirom.

Europskim instrumentom mirovne pomoći pojednostavnit će se prethodno različiti sustavi financiranja, posebice za mehanizam Athena i Instrument mirovne pomoći za Afriku, a istovremeno će se omogućiti maksimalna fleksibilnost i potpuna za­mjenjivost. O djelovanju koje će se financirati iz Instrumenta odlučivat će Vijeće, a upravni odbor osiguravat će kontrolu država članica.

HOĆE LI EUROPSKI INSTRUMENT MIROVNE POMOĆI ZAMIJENITI DRUGE FINANCIJSKE INSTRUMENTE EU-A?

  • Europski instrument mirovne pomoći zamijenit će Instrument mirovne pomoći za Afriku i mehanizam Athena. Iz njega će se i dalje financirati djelovanja za koja se trenutačno dodjeljuje potpora iz tih instrumenata, ali će se EU-u na temelju iskustva iz proteklih godina omogućiti prevladavanje zemljopisnih i tematskih ograničenja.
  • Europski instrument mirovne pomoći nije namijenjen za financiranje izdataka koji su prihvatljivi za financiranje u okviru proračuna Unije.
  • Potporom koja se partnerima dodjeljuje u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći nastojat će se postići ciljevi EU-a u području vanjskih poslova i sigurnosti kako je navedeno u Ugovoru o EU-u. Provodit će se stroge kontrole, uključujući u pogledu usklađenosti s demokratskim načelima i standardima ljudskih prava.
  • Osiguravat će se dosljednost između djelovanja koja se financiraju iz Europskog instrumenta mirovne pomoći i drugih djelovanja u okviru ZVSP-a ili drugih instrumenata vanjskog djelovanja Unije, uključujući relevantne mehanizme izgradnje kapaciteta za sigurnost i razvoj.
Editorial Sections: