British Indian Ocean Territory and the EU

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡ: Ένα ταμείο εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Σε ένα δυσκολότερο παγκόσμιο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις δράσεις της για να ενισχύσει την ικανότητά της στην πρόληψη συγκρούσεων, την οικοδόμηση της ειρήνης και την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας. Προτείνοντας τον νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, (ΕΜΕ) η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα ακόμη βήμα για την εδραίωση του ρόλου της ως παγκόσμιου παράγοντα.

Ο ΕΜΕ αποτελεί πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου για τη δημιουργία ενός νέου ταμείου εκτός προϋπολογισμού. Πρό­κειται για ένα ταμείο ύψους 10,5 δισ. ευρώ εκτός του πολυετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Ο ΕΜΕ θα καταστήσει δυνατή τη χρηματοδότηση επιχειρησιακών δράσεων στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφα­λείας (ΚΕΠΠΑ), οι οποίες έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας. Θα συγκεντρώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς εκτός προϋπολογισμού που αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα, και συγκεκριμένα τον μηχανισμό Αθηνά και το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, υπερβαίνοντας τα κενά και τους περιορισμούς τους.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ;

Ο ΕΜΕ έχει τους εξής στόχους:

Αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων: ο ΕΜΕ αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των κοινών εξόδων των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Θα διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα ενωσιακών πόρων σε μόνιμη βάση, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ταχεία αξιοποίησή τους και ενισχύοντας την ευελιξία. Μέχρι στιγμής, μέσω του μηχανισμού Αθηνά καλύπτεται με κοινή χρηματοδότηση μικρό σχετικά ποσοστό των δαπανών για στρατιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο κυμαίνεται από 5 % έως 10 %. Με τον ΕΜΕ προτείνεται η σημαντική ενίσχυση των κοινών εξόδων ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη αλληλεγγύη.

Στήριξη των εταίρων: Ο ΕΜΕ θα παράσχει στην Ένωση την ικανότητα να συνεισφέρει στη χρη­ματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στήριξης της ειρήνης υπό την ηγεσία διεθνών εταί­ρων σε παγκόσμια κλίμακα. Μέχρι σήμερα, το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική επέτρεπε τη χρηματοδότηση μόνο επιχειρήσεων στήριξης της ειρήνης υπό αφρικανική ηγεσία.

Διεξαγωγή ευρύτερων δράσεων: Σήμερα η ΕΕ έχει περιορισμένες δυνατότητες να συμμετέχει σε στρατιωτικές ή αμυντικές δράσεις, όπως είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων, η παροχή εκπαίδευ­σης, εξοπλισμού ή υποδομής. Ο ΕΜΕ θα συμβάλει στην οικοδόμηση των ικανοτήτων των ενό­πλων δυνάμεων των χωρών εταίρων με στόχο την διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Για παράδειγμα, στις στρατιωτικές εκπαιδευτικές αποστολές της ΕΕ ενίοτε αντιμετωπίζεται το πρόβλημα ότι οι εταίροι δεν μπορούν να αξιοποιήσουν επαρκώς τα διδάγματα που αντλούν από την εκπαίδευση, λόγω έλλειψης συχνά πολύ βασικού εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων. Ο ΕΜΕ θα επιτρέψει στην ΕΕ να πα­ρέχει συνολική στήριξη μέσω ολοκληρωμένων δεσμών μέτρων, που μπορούν να περιλαμβάνουν κατάρτιση, εξοπλισμό και άλλα μέσα στήριξης. Με τον τρόπο αυτό οι εταίροι θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν μόνοι τους κρίσεις και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας.

Ο ΕΜΕ θα καλύπτει μόνο δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης επειδή αφορούν ενέργειες που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας, όπως ορίζεται στη Συνθήκη ΕΕ (άρθρο 41 παράγραφος 2 ΣΕΕ) Κατά τον τρόπο αυτό θα μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος, η αποτελεσματικό­τητα και η βιωσιμότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στον τομέα της ειρήνης και της ασφάλειας.

Μέσω του ΕΜΕ, η ΕΕ θα μπορεί να πράξει περισσότερα και να ενεργεί ταχύτερα χρησιμοποιώντας στρατιωτικά και αμυντικά μέσα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο ΕΜΕ θα χρηματοδοτείται μέσω εισφορών των κρατών μελών βάσει λείδας κα­τανομής ανάλογα με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα. Το προτεινόμενο ανώτατο όριο είναι 10,5 δισ. ευρώ για περίοδο που συμπίπτει με το επόμενο πολυετές δημοσιονο­μικό πλαίσιο (ΠΔΠ).

Ο ΕΜΕ θα απλουστεύσει και θα εξορθολογίσει ρυθμίσεις χρηματοδότησης που προ­ηγουμένως ήταν χωριστές, ιδίως τον μηχανισμό Αθηνά και το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, ενώ παράλληλα θα παρέχει μέγιστη ευελιξία και πλήρη εναλ­λαξιμότητα. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό θα αποφασί­ζονται από το Συμβούλιο και ο έλεγχος των κρατών μελών θα εξασφαλίζεται μέσω επιτροπής διαχείρισης.

ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΕ;

  • Ο ΕΜΕ θα αντικαταστήσει το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική και τον μηχανισμό Αθηνά. Θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί δράσεις που σήμερα στηρίζονται μέσω των εν λόγω μέσων, αλλά θα επιτρέψει στην ΕΕ να υπερβεί τους γεωγραφικούς και θεματικούς περιορισμούς, αξιοποιώντας την εμπειρία των τελευταίων ετών.
  • Ο ΕΜΕ δεν έχει σχεδιαστεί να χρηματοδοτεί δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
  • Η στήριξη προς τους εταίρους στο πλαίσιο του ΕΜΕ θα επιδιώκει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ που αποτυπώνονται στη Συνθήκη για την ΕΕ. Θα υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις δημοκρατικές αρχές και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • Θα εξασφαλίζεται συνοχή μεταξύ των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΜΕ και άλλων δράσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ ή άλλων μέσων εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μηχανισμών ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης.
Editorial Sections: