British Antarctic Territory and the EU

Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys

19/09/2018 - 12:00
Documents

BENDRAS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI