British Antarctic Territory and the EU

EVROPSKI MIROVNI INSTRUMENT: Zunajproračunski sklad EU za vzpostavitev miru in krepitev mednarodne varnosti

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Evropska unija mora v zahtevnejšem globalnem okolju izboljšati ukrepe za krepitev svoje sposobnosti za preprečevanje konfliktov, vzpostavljanje miru in krepitev mednarodne varnosti. S predlogom za nov evropski mirovni instrument je Evropska unija naredila še en korak k utrditvi svoje vloge globalnega akterja.

Evropski mirovni instrument je predlog visoke predstavnice za vzpostavitev novega zunajproračunskega sklada v višini 10,5 milijarde evrov zunaj večletnega proračuna Unije. Omogočil bo financiranje operativnih ukrepov v okviru skupne zunanje in varnostne politike, ki so vojaškega ali obrambnega pomena. Združil bo obstoječa zunajproračunska mehanizma, in sicer mehanizem Athena in mirovno pomoč za Afriko, namenjena varnosti in obrambi, hkrati pa bo odpravil njune vrzeli in omejitve.

ZAKAJ OBSTAJA POTREBA PO EVROPSKEM MIROVNEM INSTRUMENTU?

Cilji evropskega mirovnega instrumenta so:

Povečanje učinkovitosti operacij: evropski mirovni instrument je namenjen financiranju sku­pnih stroškov vojaških misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU. Zago­tovil bo, da bo financiranje EU stalno na voljo, kar bo olajšalo hitro napotitev in okrepilo prožnost. Doslej je bil v okviru skupnega financiranja prek mehanizma Athena financiran razmeroma maj­hen delež stroškov za vojaške operacije, in sicer od 5 % do 10 %. Z evropskim mirovnim instru­mentom se predlaga, da se za zagotovitev večje solidarnosti skupni stroški bistveno povečajo.

Podpora partnerjem: evropski mirovni instrument bo Uniji omogočil, da prispeva k financira­nju vojaških operacij v podporo miru pod vodstvom mednarodnih partnerjev na svetovni ravni. Doslej je mirovna pomoč za Afriko omogočala le financiranje operacij afriških sil v podporo miru.

Izvajanje širših ukrepov: EU ima trenutno omejene zmogljivosti za udeležbo pri vojaških ali obrambnih ukrepih, kot so krepitev zmogljivosti, zagotavljanje usposabljanja, opreme ali infra­strukture. Evropski mirovni instrument bo pomagal pri krepitvi zmogljivosti oboroženih sil partner­skih držav za ohranjanje miru, preprečevanje konfliktov in reševanje varnostnih izzivov. Misije EU za vojaško usposabljanje so na primer včasih soočene z dejstvom, da partnerji zaradi pomanjka­nja pogosto zelo osnovne opreme ali zmogljivosti ne morejo v zadostni meri izkoristiti spoznanj, pridobljenih med usposabljanjem. Evropski mirovni instrument bo EU omogočil, da zagotovi celovi­to podporo prek integriranih paketov, ki lahko vključujejo usposabljanje, opremo in druga sredstva podpore. To bo partnerjem pomagalo, da sami obravnavajo krize in varnostne izzive.

Evropski mirovni instrument bo kril le odhodke, ki jih ni mogoče financirati iz proračuna Unije zaradi njihovega ope­rativnega vojaškega ali obrambnega pomena, kot je določeno v Pogodbi EU (člen 41(2) PEU). Zato bo pripomogel k čim večjim učinku, uspešnosti in trajnosti zunanjih ukrepov EU na področju miru in varnosti.

Prek evropskega mirovnega instrumenta bo lahko EU storila več in ukrepala hitreje, po potrebi z uporabo vojaških in obrambnih sredstev.

FINANCIRANJE

Evropski mirovni instrument bo financiran na podlagi prispevkov držav članic EU, ki bodo temeljili na porazdelitvenem ključu bruto nacionalnega dohodka. Predla­gana zgornja meja zanj je 10,5 milijarde evrov v obdobju, ki sovpada z naslednjim večletnim finančnim okvirom.

Evropski mirovni instrument bo poenostavil in racionaliziral prej različne ureditve financiranja, zlasti mehanizem ATHENA in mirovno pomoč za Afriko, hkrati pa bo omogočil kar največjo prožnost in popolno zamenljivost. Svet in države članice bodo imele prek upravljalnega odbora nadzor nad odločitvami o ukrepih, ki se bodo financirali iz tega instrumenta.

ALI BO EVROPSKI MIROVNI INSTRUMENT NADOMESTIL DRUGE INSTRUMENTE FINANCIRANJA EU?

  • Evropski mirovni instrument bo nadomestil mirovno pomoč za Afriko in mehanizem Athena. Še naprej bo financiral ukrepe, ki jih trenutno podpirata ta instrumenta, vendar bo EU omogočil, da bo presegla geografske in tematske omejitve ob upoštevanju izkušenj iz zadnjih let.
  • Evropski mirovni instrument ni namenjen financiranju odhodkov, ki so upravičeni do financiranja v okviru proračuna Unije.
  • S podporo partnerjem v okviru evropskega mirovnega instrumenta se bodo uresničevali zunanji in varnostni cilji EU, kot so zapisani v Pogodbi o EU. Za ta instrument bo veljal strog nadzor, tudi glede skladnosti z demokratičnimi načeli in standardi v zvezi s človekovimi pravicami.
  • Zagotovljena bo usklajenost med ukrepi, ki se financirajo v okviru evropskega mirovnega instrumenta, in drugimi ukrepi, ki se izvajajo v okviru skupne zunanje in varnostne politike ali drugih instrumentov zunanjega delovanja Unije, vključno z ustreznimi mehanizmi za krepitev zmogljivosti v podporo varnosti in razvoju.
Editorial Sections: