Bonaire and the EU

EEAS RSS Feeds

Displaying 41 - 50 of 750

В Международный день в поддержку жертв пыток мы чтим жертв пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения. Сейчас, когда люди в всем мире объединяют усилия для преодоления пандемии коронавирусной инфекции, права человека должны оставаться в центре нашей борьбы. В этот день мы говорим от имени сотен тысяч людей, которые стали жертвами пыток или до сих пор им подвергаются.

Tarptautinę paramos kankinimo aukoms dieną pagerbiame kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio aukas. Šiuo metu, kai visas pasaulis susivienija siekdamas įveikti koronaviruso pandemiją, žmogaus teisės turi išlikti svarbiausiu mūsų kovos elementu. Šiandien suteikiame žodį šimtams tūkstančių buvusių ir esamų kankinimo aukų.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur oddajemy hołd ofiarom tortur i innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania. W czasach, gdy cały świat łączy siły, by przezwyciężyć pandemię koronawirusa, prawa człowieka muszą pozostawać centralnym elementem naszej walki. W tym dniu wsłuchujemy się w głosy setek tysięcy osób, które w przeszłości padły ofiarą tortur, i tych, które nadal są torturowane.

På Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer hedrar vi offren för tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling. I en tid då världen med gemensamma krafter försöker övervinna covid-19-pandemin måste mänskliga rättigheter fortfarande stå i centrum för vår kamp. Den här dagen ger vi röst åt de hundratusentals människor som fallit offer för tortyr och som fortfarande utsätts för tortyr idag.

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Συμπαράστασης στα Θύματα Βασανιστηρίων, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος ενώνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο του αγώνα μας. Την ημέρα αυτή, δίνουμε φωνή στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που υπήρξαν θύματα βασανιστηρίων και σε όσους εξακολουθούν να βασανίζονται σήμερα.

Starptautiskajā spīdzināšanas upuru atbalsta dienā mēs pieminam spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības upurus. Laikā, kad pasaule kopīgiem spēkiem cenšas pārvarēt koronavīrusa pandēmiju, cilvēktiesībām arī turpmāk ir jābūt mūsu cīņas centrā. Šajā dienā mēs dodam iespēju tikt sadzirdētiem simtiem tūkstošu to cilvēku, kuri ir bijuši spīdzināšanas upuri, kā arī tos, kuri vēl šodien tiek spīdzināti.

Fil-Jum Internazzjonali b’Appoġġ għall-Vittmi tat-Tortura, insellmu lill-vittmi tat-tortura u t-trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor. Fi żmien meta d-dinja qed tgħaqqad l-isforzi biex tingħeleb il-pandemija tal-coronavirus, id-drittijiet tal-bniedem iridu jibqgħu fil-qalba tal-battalja tagħna. F’dan il-jum, nagħtu vuċi lill-mijiet ta’ eluf ta’ nies li kienu vittmi tat-tortura u dawk li għadhom ikunu ttorturati llum.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa na podporu obetí mučenia vyjadrujeme úctu obetiam mučenia a iného krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Zatiaľ čo svet spája sily proti pandémii koronavírusu, v centre nášho úsilia musia zostať ľudské práva. V tento deň odovzdávame slovo stovkám tisícov ľudí, ktorí sa stali obeťami mučenia a ešte aj dnes sú mu vystavení.

U příležitosti Mezinárodního dne na podporu obětí mučení vzdáváme hold obětem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení. V době, kdy svět společně vyvíjí úsilí v boji proti pandemii koronaviru, nesmí být problematika lidských práv odsunuta do pozadí. V tento den propůjčujeme hlas stovkám tisíc lidí, kteří se stali obětí mučení v minulosti, i těch, kterým se to děje právě teď.

Pages