Bermuda and the EU

EURÓPSKY MIEROVÝ NÁSTROJ: Mimorozpočtový fond EÚ na budovanie mieru a posilnenie medzinárodnej bezpečnosti

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

V čoraz náročnejšom celosvetovom prostredí je potrebné, aby Európska únia zintenzívnila svoje opatrenia s cieľom zvýšiť svoju schopnosť predchádzať konfliktom, budovať mier a posilniť medzinárodnú bezpečnosť. Navrhnutím nového európskeho mierového nástroja (EPF) podniká Európska únia ďalší krok na upevnenie svojho postavenia ako globálneho aktéra.

EPF predstavuje návrh vysokej predstaviteľky týkajúci sa zriadenia nového mimorozpočtového fondu, a teda fondu mimo viacročného rozpočtu Únie v hodnote 10,5 mld. EUR. Tento fond umožní financovanie operačných opatrení v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ktoré majú vojenské alebo obranné dôsledky Ide o spojenie existujúcich mimorozpočtových mechanizmov, akými sú konkrétne mechanizmus Athena či mierový nástroj pre Afriku, ktoré sú zamerané na bezpečnosť a obranu, pričom sa odstránia ich nedostatky a obmedzenia.

PREČO JE EURÓPSKY MIEROVÝ NÁSTROJ POTREBNÝ?

Cieľom EPF je:

zvýšiť účinnosť operácií: cieľom EPF je financovať spoločné náklady vojenských misií a ope­rácií EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP). Zaistí sa tak, že finančné prostriedky EÚ budú neustále k dispozícii, čím sa uľahčí ich rýchle využitie a posilní sa flexibilita. V rámci mechanizmu Anthena sa v súčasnosti spoločným financovaním pokrýva relatívne malá časť nákladov (5 % – 10 %) na vojenské operácie. Prostredníctvom nástroja EPF sa navrhuje výrazne zvýšiť spoločné náklady s cieľom zabezpečiť väčšiu solidaritu,

podporovať partnerov: pomocou EPF bude Únia schopná financovať vojenské operácie na podporu mieru pod vedením medzinárodných partnerov na celom svete. Mierový nástroj pre Afriku doposiaľ umožňoval len financovanie operácií na podporu mieru pod africkým vedením,

prijímať rozsiahlejšie opatrenia: EÚ má v súčasnosti obmedzenú kapacitu, pokiaľ ide o podieľanie sa na vojenských či obranných opatreniach, akými sú budovanie kapacít, zabez­pečenie výcviku, vybavenia či infraštruktúry. EPF pomôže pri budovaní kapacít ozbrojených síl partnerských krajín s cieľom udržiavať mier, predchádzať konfliktom a riešiť bezpečnostné vý­zvy. Únia musí v rámci svojich vojenských výcvikových misií napríklad často čeliť skutočnosti, že pre partnerov nemá tento výcvik dostatočný prínos, a to v dôsledku nedostatku mnohokrát aj základného vybavenia či zariadení. Nástrojom EPF bude EÚ môcť zabezpečiť komplexnú podporu prostredníctvom integrovaných balíkov, v ktorých môže byť zahrnutý výcvik, vybavenie, ako aj iné druhy podpory. Vďaka tomu budú partneri môcť riešiť krízy a bezpečnostné výzvy sami.

V rámci EPF budú pokryté len výdavky, ktoré nemôžu byť financované z rozpočtu Únie z dôvodu ich vojenských alebo obranných dôsledkov, ako sa uvádza v Zmluve o EÚ (článok 41 ods. 2 ZEÚ). Zvýši sa tak vplyv, účinnosť a udržateľnosť vonkajších opatrení EÚ v oblasti mieru a bezpečnosti.

Prostredníctvom EPF bude EÚ môcť konať vo väčšom rozsahu a pohotovejšie zasiahnuť pomocou potrebných vo­jenských a obranných prostriedkov.

FINANCOVANIE

EPF sa bude financovať z príspevkov členských štátov EÚ na základe distribučného kľúča vychádzajúceho z hrubého národného dôchodku. Navrhovaný strop je vo výš­ke 10,5 mld. EUR na obdobie, ktoré sa zhoduje s budúcim viacročným finančným rámcom (VFR).

Pomocou EPF sa zjednodušia a zefektívnia rozličné predošlé mechanizmy finan­covania, a to najmä mechanizmus Athena a mierový nástroj pre Afriku, pričom bude umožnená maximálna flexibilita a plná zastupiteľnosť. O opatreniach finan­covaných v rámci tohto nástroja rozhodne Rada a členské štáty prostredníctvom riadiaceho výboru.

NAHRADÍ EURÓPSKY MIEROVÝ NÁSTROJ INÉ FINANČNÉ NÁSTROJE EÚ?

  • EPF nahradí mierový nástroj pre Afriku a mechanizmus Anthena. Aj naďalej sa budú financovať opatrenia , ktoré sú v súčasnosti podporované týmito nástrojmi, avšak EÚ bude môcť pomocou EPF prekonať geografické a tematické obmedzenia a stavať na skúsenostiach z predošlých rokov.
  • EPF nebol navrhnutý na financovanie výdavkov, ktoré sú oprávnené na financovanie z rozpočtu Únie.
  • Podporou partnerov v rámci EPF sa budú sledovať zahraničné a bezpečnostné ciele, ktoré sú uvedené Zmluve o EÚ. Nástroj bude podliehať prísnym kontrolám vrátane súladu s demokratickými zásadami a normami v oblasti ľudských práv.
  • Zaistí sa súdržnosť medzi opatreniami financovanými v rámci EPF a inými prijatými opatreniami v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky či inými nástrojmi vonkajšej činnosti Únie vrátane príslušných mechanizmov budovania kapacít na podporu bezpečnosti a rozvoja (CBSD).
Editorial Sections: