Bermuda and the EU

Pitanja i odgovori: Europski instrument mirovne pomoći

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:55, UNIQUE ID: 180612_3
FAQs

Visoka predstavnica Federica Mogherini, uz potporu Komisije, danas predlaže Europski instrument mirovne pomoći. Posrijedi je izvanproračunski fond za razdoblje idućeg višegodišnjeg financijskog okvira namijenjen sprečavanju sukoba, očuvanju mira i jačanju međunarodne sigurnosti diljem svijeta, u korist naših građana i naših partnera.

Što je Europski instrument mirovne pomoći?

Europski instrument mirovne pomoći predloženi je novi izvanproračunski fond u vrijednosti od 10,5 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje koje se preklapa s idućim višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje od 2021. do 2027.Tim će se instrumentom omogućiti financiranje svih vanjskih aktivnosti zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) koje imaju implikacije u području vojske ili obrane.

Predloženim Europskim instrumentom mirovne pomoći povećao bi se opseg zajedničkih troškova za vojne misije i operacije zajedničke sigurnosne i obrambene politike radi pružanja pomoći vojnim operacijama partnera za potporu miru na globalnoj razini i kako bi se proširile aktivnosti vojne ili obrambene naravi koje se mogu provoditi u okviru ZVSP-a, poput aktivnosti izgradnje kapaciteta za vojne aktere.

 

Koja je dodana vrijednost Europskog instrumenta mirovne pomoći?

Ugovorom o EU-u (čl. 41. stavak 2. UEU-a) nije omogućeno da se iz proračuna Unije financiraju troškovi koji imaju implikacije u području vojske ili obrane. Dosad su se vojne misije i operacije ZSOP-a financirale isključivo iz mehanizma Athena te je podupiranje vojnih operacija partnera za potporu miru bilo ograničeno na operacije pod afričkim vodstvom u okviru Instrumenta mirovne pomoći za Afriku.

Europskim instrumentom mirovne pomoći nastojat će se riješiti ograničenja tih instrumenata. Europskim instrumentom mirovne pomoći pokrit će se financiranje zajedničkih troškova vojnih operacija i misija EU-a te omogućiti podupiranje partnera na globalnoj razini. Aktivnosti izgradnje kapaciteta za vojne aktere te pružanje obuke, opreme i infrastrukture omogućit će se Europskim instrumentom mirovne pomoći. Tim će spojem EU moći nadograditi kapacitete partnera za samostalno rješavanje kriza, sprečavanje sukoba i izgradnju stabilnosti.

Uz vrijednost od 10,5 milijardi eura za sedmogodišnje razdoblje VFO-a, Europskim instrumentom mirovne pomoći osigurat će se trajna dostupnost financiranja iz EU-a uz mogućnost brzog odgovora na krize i pružanje druge hitne pomoći. Cilj je stoga mehanizmom ukloniti postojeće manjkavosti instrumenata EU-a te omogućiti EU-u opsežnije i brže djelovanje. Na taj će se način Europskim instrumentom mirovne pomoći u najvećoj mogućoj mjeri povećati učinak, djelotvornost i održivost sveukupnog vanjskog djelovanja EU-a u području mira i sigurnosti.

 

Kako će se pokrenuti Europski instrument mirovne pomoći?

Europski instrument mirovne pomoći prijedlog je visoke predstavnice, a podupire ga Komisija. Uspostavio bi se odlukom Vijeća u okviru ZVSP-a. Ta je mogućnost predviđena člankom 30. stavkom 1 UEU-a.

 

Otkuda će se financirati Europski instrument mirovne pomoći?

Instrument će se financirati doprinosima država članica EU-a na temelju ključa raspodjele bruto nacionalnog dohotka.

 

Koliko će iznositi proračun Europskog instrumenta mirovne pomoći?

U predloženoj gornjoj granici od 10,5 milijardi eura za Europski instrument mirovne pomoći u sedmogodišnjem razdoblju koje se preklapa s idućim višegodišnjim financijskim okvirom odražavaju se znatno povećane potrebe zbog izazova u vanjskom okruženju EU-a.

 

Hoće li Europski instrument mirovne pomoći zamijeniti postojeće instrumente poput mehanizma Athena ili Instrumenta mirovne pomoći za Afriku?

Europskim instrumentom mirovne pomoći nadograđuju se Instrument mirovne pomoći za Afriku i mehanizam Athena, a njime bi se pružala potpora koja je trenutačno dijelom pokrivena tim financijskim instrumentima[1]. Europskim instrumentom mirovne pomoći stoga bi se nastavilo s financiranjem operacija potpore miru pod afričkim vodstvom poput AMISOM-a ili zajedničkih snaga skupine G5 Sahel uz istodobno pokrivanje zajedničkih troškova vojnih misija i operacija ZSOP-a, koje se trenutačno financiraju mehanizmom Athena.

 

Kako će se razlikovati od drugih instrumenata u okviru novog VFO-a?

Europski instrument mirovne pomoći izvanproračunski je fond kojim se pokrivaju troškovi koji se ne mogu pokrivati iz proračuna EU-a. Ostalim instrumentima u okviru VFO-a koju su povezani s obranom (poput Europskog fonda za obranu) doprinosit će se razvoju obrambenih sposobnosti država članica te time unapređivati njihova sveukupna sposobnost.

 

Tko će upravljati Europskim instrumentom mirovne pomoći?

Budući da je posrijedi instrument ZVSP-a, njegovu će provedbu jamčiti visoka predstavnica uz pomoć Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD). Služba Komisije za instrumente vanjske politike pomagat će visokoj predstavnici u području financijske administracije.

Svakodnevnim funkcioniranjem Europskog instrumenta mirovne pomoći, posebno u pogledu proračuna i računa, upravljat će Odbor Europskog instrumenta mirovne pomoći kojim će predsjedati predstavnik visoke predstavnice, a sastojat će se od predstavnika država članica.

 

Tko odlučuje koji će se programi i projekti provoditi u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći?

Europskim instrumentom mirovne pomoći pojednostavili bi se i usmjerili prethodni različiti aranžmani financiranja. Vijeće ili Politički i sigurnosni odbor odlučivat će o aktivnostima koje će se financirati Instrumentom odlučujući jednoglasno na temelju prijedloga visoke predstavnice.

Sve aktivnosti u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći poduzimat će se uz potpuno poštovanje obveza u skladu s međunarodnim pravom, posebice u području ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Mehanizmi nadzora uspostavit će se prema potrebi.

 

Kontekst

Visoka predstavnica / potpredsjednica Federica Mogherini pokrenula je ideju „novog Europskog instrumenta mirovne pomoći, kojim se upravlja u suradnji s državama članicama i koji se zajednički financira“ tijekom govora na događanju “Nadogradnja vizije, poticanje djelovanja: ostvarivanje rezultata u području sigurnosti i obrane EU-a” u prosincu 2017. Novim bi se instrumentom omogućila bolja potpora EU-a partnerima pri rješavanju zajedničkih sigurnosnih izazova podupiranjem njihovih mirovnih operacija ili pružanjem pomoći u povećanju kapaciteta njihovih oružanih snaga radi osiguranja mira i sigurnosti na njihovu državnom području, kao i vojnim misijama i operacijama ZSOP-a.

Komunikacija Europske komisije pod nazivom „Nov, moderan VFO za EU koja učinkovito ostvaruje svoje prioritete nakon 2020.” od 14. veljače nadograđuje se na to i upućuje na „zaseban mehanizam financiranja za razdoblje od 2021. do 2027., vrijedan oko 10 milijardi eura, [koji] bi znatno unaprijedio sposobnost EU-a da financijski podupre operacije koje imaju implikacije u području obrane. To bi bilo usporedivo s iznosom do 3,5 milijardi eura u trenutačnom razdoblju.”[2]

 

Za više informacija

Priopćenje za medije:Proračun EU-a za budućnost

Informativni članak: Europski instrument mirovne pomoći

 

[1] Instrument mirovne pomoći za Afriku danas se financira iz izvanproračunskog Europskog fonda za razvoj. Mehanizam Athena također je izvanproračunski financijski aranžman koji je uspostavilo Vijeće radi financiranja zajedničkih troškova vojnih operacija ZSOP-a.

[2] Iznos od 3,5 milijardi eura ekstrapolacija je najvišeg godišnjeg izdvajanja za Instrument mirovne pomoći za Afriku i mehanizam Athena posljednjih godina, a ne iznos prosječne godišnje potrošnje, koji bi bio znatno niži.

 

Editorial Sections: