Andorra and the EU

EUROOPA RAHUTAGAMISRAHASTU: ELi eelarveväline fond, mille eesmärk on kindlustada rahu ja tugevdada rahvusvahelist julgeolekut

Bruxelles, 13/06/2018 - 10:53, UNIQUE ID: 180612_3
Factsheets

Rahvusvahelise olukorra pingelisuse suurenedes peab Euroopa Liit hakkama tõhusamalt tegutsema, et suuta paremini konflikte vältida, rahu kindlustada ja rahvusvahelist julgeolekut tugevdada. Ettepanekuga uue Euroopa rahutagamisrahastu kohta teeb Euroopa Liit järjekordse sammu enesele maailma mastaabis olulise koha kindlustamise suunas.

Euroopa rahutagamisrahastu ettepanek pärineb ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgelt esindajalt ja puudutab uue eelarvevälise fondi loomist. Uus fond suurusega 10,5 miljardit eurot ei kuulu liidu mitmeaastase eelarve alla. See võimaldab ühise välis- ja julgeolekupoliitika selliste operatsioonide rahastamist, millel on sõjaline või kaitseiseloom. Uus rahastu koondab olemasolevad turvalisusele ja kaitsele pühendatud eelarvevälised mehha­nismid, nagu Athena mehhanism või Aafrika rahutagamisrahastu, kõrvaldades nende lüngad ja vajakajäämised.

MILLEKS EUROOPA RAHUTAGAMISRAHASTUT VAJA ON?

Euroopa rahutagamisrahastu eesmärk on

suurendada operatsioonide tulemuslikkust: Euroopa rahutagamisrahastust kavatsetakse rahastada ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) sõjaliste missioonide ja operatsioonide ühiskulusid. Sellega tagatakse ELi rahastuse alaline olemasolu, hõlbustades seega kiiret siir­mist ja suurendades paindlikkust. Seni on ühisrahastuse (Athena mehhanismi) raames kaetud suhteliselt väike osa sõjaliste operatsioonide kuludest (5% kuni 10%). Euroopa rahutagamisra­hastu raames kavandatakse ühiste kulude märkimisväärset suurendamist, et tagada suurem solidaarsus.

Toetus partneritele: Euroopa rahutagamisrahastuga antakse liidule vahendid panustada rah­vusvaheliste partnerite juhitud sõjalistesse rahutagamisoperatsioonidesse üleilmsel tasandil. Seni võimaldas Aafrika rahutagamisrahastu rahastada ainult Aafrika riikide juhtimisel toimu­vaid rahutagamisoperatsioone.

Tegevusraadiuse laiendamine: Praegu on ELil piiratud võimalused, et osaleda sellistes sõ­jalistes või kaitseaktsioonides nagu kaitsevõime arendamine, väljaõppe ja varustuse andmine või taristu loomine. Euroopa rahutagamisrahastu aitab partnerriikide relvajõududel suurendada suutlikkust rahu tagamiseks, konfliktide vältimiseks ja julgeolekuprobleemidega toimetulekuks. Näiteks seisavad ELi sõjalised väljaõppemissioonid aeg-ajalt silmitsi olukorraga, kus partnerid ei saa väljaõppe kestel omandatud oskustest täit kasu, kuna neil puudub (sageli väga elemen­taarne) varustus või vahendid. Euroopa rahutagamisrahastu võimaldab ELil anda terviklikku toetust integreeritud pakettide näol, mis võivad hõlmata väljaõpet, varustust ja muid toetuse viise. See võimaldab partneritel kriiside ja julgeolekuprobleemidega ise tegeleda.

Euroopa rahutagamisrahastust kaetakse ainult need kulutused, mida ei saa nende sõjalise või kaitsepoliitilise iseloo­mu tõttu rahastada liidu eelarvest, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingus (ELi lepingu artikli 41 lõige 2). Seeläbi aitab see viia maksimumi ELi rahu ja julgeoleku valdkonna välistegevuse mõju, tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse.

Euroopa rahutagamisrahastu abil saab EL rohkem ära teha ja tegutseda kiiremini, kasutades vajadustele vasta­valt sõjalisi ja kaitsevahendeid.

RAHASTAMINE

Euroopa rahutagamisrahastut rahastatakse liikmesriikide sissemaksetest, mis arvutatakse kogurahvatulul põhineva jaotuspõhimõtte alusel. Selle kavandatud ülempiir on 10,5 miljardit eurot ajavahemiku jooksul, mis langeb kokku järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga.

Euroopa rahutagamisrahastuga lihtsustatakse ja ühtlustatakse varasemaid eri­nevaid rahastamismehhanisme, mille hulgas on ennekõike Athena mehhanism ja Aafrika rahutagamisrahastu, tagades samas maksimaalse paindlikkuse ja täieliku asendatavuse. Otsuse rahutagamisrahastust rahastatavate meetmete üle teeb nõukogu ja liikmesriikide kontroll on tagatud halduskomitee kaudu.

KAS EUROOPA RAHUTAGAMISRAHASTU HAKKAB ASEN­DAMA MÕNDA MUUD ELI RAHASTAMISVAHENDIT?

  • Euroopa rahutagamisrahastu võtab üle Aafrika rahutagamisrahastu ja Athena mehhanismi koha. Selle raames jätkatakse nimetatud vahendite raames praegu toetatavate meetmete rahastamist, ent rahutagamisrahastu varal on ELil oma viimaste aastate kogemustele tuginedes võimalik ületada eelnevate vahendite geograafilised ja temaatilised piirangud.
  • Euroopa rahutagamisrahastu ei ole ette nähtud selliste kulutuste katmiseks, mida on võimalik rahastada liidu eelarve raames.
  • Partneritele Euroopa rahutagamisrahastust antav toetus taotleb ELi välispoliitiliste ja julgeolekueesmärkide saavutamist vastavalt ELi lepingus sätestatule. Seda kontrollitakse rangelt, sealhulgas vastavuse suhtes demokraatlikele põhimõtetele ja inimõigusnormidele.
  • Muu hulgas tagatakse Euroopa rahutagamisrahastust rahastatavate meetmete sidusus muude meetmetega, mis võetakse ühise välis- ja julgeolekupoliitika või muude liidu välistegevuse vahendite raames, sealhulgas asjaomaste mehhanismidega, mille eesmärk on suutlikkuse suurendamine julgeoleku ja arengu toetamiseks.
Editorial Sections: