Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

EU thành lập Cơ chế Hòa bình Châu Âu

Brussels, 23/03/2021 - 10:39, UNIQUE ID: 210323_3
Press releases

Đến ngày hôm nay, EU được trang bị một công cụ tài chính mới sẽ bao gồm tất cả các hành động đối ngoại có liên quan đến quân sự hoặc quốc phòng theo Chính sách Đối ngoại và An ninh Chung (CFSP).

Hội đồng châu Âu hôm nay đã thông qua quyết định thành lập Cơ chế Hòa bình Châu Âu (EPF), một quỹ ngoài ngân sách trị giá khoảng 5 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027, được tài trợ thông qua đóng góp của các nước thành viên EU.

Mục đích cuối cùng của EPF là nâng cao khả năng của EU trong việc ngăn chặn xung đột, gìn giữ hòa bình và củng cố sự ổn định và an ninh quốc tế. Các mục tiêu sẽ được thực hiện bằng cách cho phép EU giúp đỡ các nước đối tác tốt hơn, hay bằng cách hỗ trợ các chiến dịch gìn giữ hòa bình của họ hoặc bằng cách giúp tăng cường khả năng của các lực lượng vũ trang của họ để đảm bảo hòa bình và an ninh trên lãnh thổ quốc gia họ, cũng như thông qua các hành động quân sự / quốc phòng rộng lớn hơn trong việc hỗ trợ các mục tiêu CFSP.

Cơ chế này sẽ lần đầu tiên cho phép EU bổ sung các hoạt động của các phái bộ và chiến dịch của Chính sách An ninh và Quốc phòng chung (CSDP) ở các nước sở tại bằng các biện pháp hỗ trợ. Các biện pháp này có thể bao gồm cung cấp thiết bị, cơ sở hạ tầng hoặc hỗ trợ liên quan đến quân sự và quốc phòng, theo yêu cầu của các nước thứ ba hoặc các tổ chức khu vực hoặc quốc tế. Các biện pháp hỗ trợ sẽ được đưa vào một chiến lược chính trị rõ ràng và chặt chẽ, đồng thời sẽ đi kèm với các đánh giá rủi ro kỹ lưỡng và các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ.

Cơ chế mới là một phần trong cách tiếp cận toàn diện của EU đối với việc tài trợ cho các hoạt động đối ngoại, nhằm mục đích định hình một chính sách an ninh EU toàn diện và chặt chẽ, đồng thời tạo ra sự đồng nhất với các chính sách và công cụ khác, chẳng hạn như Công cụ Hợp tác Quốc tế, Phát triển và Khu vực lân cận ( NDICI-Global Europe), bao gồm cả khía cạnh Nâng cao Năng lực về An ninh và Phát triển.

Kể từ năm 2004, sự tham gia của EU vào các phái bộ và chiến dịch quân sự của CSDP được tài trợ thông qua cơ chế ATHENA. Điều này sẽ được thay thế bằng EPF, sẽ nâng cao phạm vi chi phí chung, do đó cho phép triển khai nhanh hơn và cải thiện tính linh hoạt và khả năng dự đoán. Phần thực hiện của EPF sẽ vẫn gắn với Hội đồng châu Âu.

Cho đến nay, sự hỗ trợ của EU chỉ có thể được cung cấp cho các chiến dịch hỗ trợ hòa bình do châu Phi lãnh đạo – ví dụ các chiến dịch do Liên minh châu Phi hoặc các tổ chức khu vực châu Phi lãnh đạo. Điều này đã đạt được thông qua Quỹ Hòa bình Châu Phi (AFP). EPF sẽ khắc phục nhược điểm này và mở rộng phạm vi địa lý can thiệp của EU, vì EU giờ đây có thể đóng góp tài chính cho các chiến dịch hỗ trợ hòa bình quân sự và các biện pháp hỗ trợ cho các đối tác của chúng tôi ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Cơ chế Hòa bình Châu Âu có hiệu lực từ hôm nay, vào ngày được nó thông qua.

Visit the meeting page

Bộ phận Biên tập: