Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

2020 KÊU GỌI GỬI ĐỀ XUÁT HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM

18/06/2020 - 05:17
Tài trợ

2020 CALL FOR PROPOSALS SUPPORTING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN VIETNAM

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trân trọng thông báo về Kêu gọi Đề xuất Dự án dành cho các Tổ chức Xã hội Dân sự. Số tham chiếu của kêu gọi gửi đề xuất là 169152.

Thông tin đầy đủ về Kêu gọi Đề xuất này và cập nhật về Buổi cung cấp thông tin có thể tìm thấy trên trang:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=169152

Thời hạn nộp Tài liệu ý tưởng là ngày 24 tháng 8 năm 2020 vào lúc 12h00 giờ Brussels (17:00 giờ Việt Nam).

Tài liệu ý tưởng, cùng toàn bộ hồ sơ và các giấy tờ liên quan khác phải được nộp trực tuyến thông qua hệ thống PROSPECT https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect theo hướng dẫn dành cho người sử dụng hệ thống PROSPECT.

Xin lưu ý tất cả các câu hỏi và trả lời cũng như những thông báo quan trọng khác tới các ứng viên/bên gửi đề xuất trong suốt quá trình đánh giá sẽ được công bố trên trang web https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=169152

Các câu hỏi có thể gửi qua email không muộn quá 21 ngày trước thời hạn chót nộp tài liệu ý tưởng tới địa chỉ email: delegation-vietnam-call-for-proposals@eeas.europa.eu, trong đó ghi rõ số tham chiếu của kêu gọi đề xuất.

Languages:
Bộ phận Biên tập: