Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ VIỆC THIẾT LẬP KHUÔN KHỔ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHỦNG HOẢNG CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

17/10/2019 - 09:44
Agreements