Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

KÊU GỌI GỬI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN: HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM

17/12/2018 - 09:34
Tài trợ

CALL FOR PROPOSALS - SUPPORTING CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN VIETNAM KÊU GỌI GỬI ĐỀ XUẤT DỰ ÁN: HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ Ở VIỆT NAM

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam trân trọng thông báo về Kêu gọi Đề xuất Dự án dành cho các Tổ chức Xã hội Dân sự. Số tham chiếu của kêu gọi gửi đề xuất là 161707.

Thông tin đầy đủ về Kêu gọi Đề xuất này và cập nhật về các buổi cung cấp thông tin tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có thể tìm thấy trên trang web:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161707

Thời hạn cuối để nộp Tài liệu ý tưởng là ngày 31 tháng 1 năm 2019 vào lúc 12h00 giờ Brussels (18:00 giờ Việt Nam)

Tài liệu ý tưởng, cùng toàn bộ hồ sơ và các giấy tờ liên quan khác phải được nộp trực tuyến thông qua hệ thống PROSPECT theo hướng dẫn dành cho người sử dụng hệ thống PROSPECT.

Xin lưu ý tất cả các câu hỏi và trả lời cũng như những thông báo quan trọng khác tới các ứng viên/bên gửi đề xuất trong suốt quá trình đánh giá sẽ được công bố trên trang web https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=161707.  

Các câu hỏi có thể gửi qua email không muộn quá 21 ngày trước thời hạn chót nộp tài liệu ý tưởng tới địa chỉ email: delegation-vietnam-call-for-proposals@eeas.europa.eu, trong đó ghi rõ số tham chiếu của kêu gọi gửi đề xuất.

Languages:
Bộ phận Biên tập: