Delegation of the European Union to Vietnam

Buổi Phổ biến Thông tin về Kêu gọi Đề xuất : Công cụ của châu Âu về Dân chủ và Nhân quyền (EIDHR) Kế hoạch Hỗ trợ cho Việt Nam giai đoạn 2016-2017

09/02/2017 - 10:52
Grants

EIDHR

Số Tham chiếu: EuropeAid/154464/DD/ACT/VN

Để giúp các ứng viên làm quyen với hệ thống trước khi nộp đơn trực tuyến cho lần mời đễ xuất này, các buổi phổ biến thông tin sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội:

Tại TP Hồ Chí Minh: Thứ 3, 21 tháng 2 năm 2017 lúc 8:30 sáng tại Nhà khách Nam Kỳ, 165 Nam Kỳ Khởi nghĩa, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tại Hà Nội: Thứ 5, 23 tháng 2 năm 2017 lúc 13:30 tại Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hai bà Trưng, Hà Nội

Nếu bạn quan tâm tới những buổi này xin gửi email muộn nhất là ngày 17 tháng 2 năm 2017 tới delegation-vietnam-call-for-proposals@eeas.europa.eu nói rõ bạn muốn tham gia tại thành phố nào, họ và tên, quốc tịch và địa chỉ email của người (những người) tham gia và tên cơ quan (mỗi cơ quan tối đa 2 người).

Không hoàn trả chi phí phát sinh do tham gia sự kiện này cho các ứng viên.

Languages:
Editorial Sections: