Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Kêu gọi Đề xuất về việc Dự án của Liên minh Châu Âu về chế độ dân chủ và quyền con người (EIDHR) chương trình hỗ trợ cho Việt Nam 2016-2017

09/02/2017 - 04:42
Tài trợ

EIDHR

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam dự kiến hỗ trợ hoạt động của Xã hội Dân sự về quyền con người thông qua dự án của Liên Minh Châu Âu về Chế độ dân chủ và Quyền con người (EIDHR) chương trình hỗ trợ cho Việt Nam 2016-2017. Số tham chiếu của kêu gọi gửi đề xuất là: EuropeAid/154464/DD/ACT/VN. 

Hướng dẫn dành cho các ứng viên, các tài liệu liên quan và cập nhật về các buổi cung cấp thông tin liên quan tới việc kêu gọi đề xuất có thể tham khảo tại các website sau đây:

https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en (Sau đó vào: Useful links/ Publication)

hoặc

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publ...

Thời hạn cuối để nộp Tài liệu ý tưởng là ngày 20 tháng 3 năm 2017 vào lúc 12:00 (giờ Brussels) hay 18:00 (giờ Việt Nam).

Tài liệu ý tưởng cùng toàn bộ hồ sơ và các giấy tờ  liên quan khác cần phải được nộp trực tuyến thông qua hệ thống PROSPECT http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en (kết nối vào PROSPECT ở bên tay phải) theo hướng dẫn dành cho người sử dụng hệ thống PROSPECT.  

Languages:
Bộ phận Biên tập: