Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

CNN interview: Mogherini on US President elected Trump

09/11/2016 - 10:21
Băng video

Bộ phận Biên tập: