Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Các dự án của EU tại Việt Nam

16/05/2016 - 18:28
Cooperation

Các dự án của Uỷ ban châu Âu tại Việt Nam, bao phủ các lĩnh vực như quản trị và giáo dục, nước và năng lượng, nhân quyền và an ninh

HỢP TÁC SONG PHƯƠNG EU

Mối quan hệ Hợp Tác Song Phương EU – Việt Nam bắt đầu từ năm 1990 với chương trình hỗ trợ hồi hương người Việt Nam tỵ nạn (ngân sách 45 triệu Euro). Vào năm 1996, cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp EC – Việt Nam dẫn tới sự thống nhất về "Hiệp Định Khung về Hợp Tác", kể từ đó đã trở thành cơ sở pháp lý cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.  

Hiệp định Hợp tác đã là cơ sở để triển khai một số dự án phát triển khác với tổng ngân sách 102 triệu Euro trong giai đoạn 1996 – 2001. Các dự án này tập trung hỗ trợ phát triển những vùng miền núi và nông thôn khó khăn nhất của Việt Nam, hỗ trợ các lĩnh vực xã hội bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hỗ trợ cải cách kinh tế và hành chính công, tạo lập những điều kiện để phát triển thương mại và đầu tư (xem chi tiết danh mục dự án tại phụ lục).

Dựa trên những bài học rút ra được từ 1996, một Chiến Lược Quốc Gia với ngân sách 162 triệu Euro cho giai đoạn 5 năm 2002-2006 đã được thống nhất, nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, xây dựng năng lực và hỗ trợ Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt là tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Chiến Lược Quốc Gia lần thứ hai cho giai đoạn 2007-2013(298 triệu Euro) được ký kết vào năm 2007, vẫn tiếp tục các mục tiêu hỗ trợ xóa đói giảm nghèo phù hợp với Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế Xã Hội của Việt Nam và Chiến Lược Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ. 

Đối với giai đoạn 2014 – 2020, một văn kiện cho các chương trình hỗ trợ mới đang được soạn thảo. Các lĩnh vực được xác định bao gồm nâng cao năng lực quản trị, năng lượng/biến đổi khí hậu, trong đó hỗ trợ ngân sách theo lĩnh vực sẽ là các tiếp cận chủ đạo. Thông qua việc chuyển hướng hỗ trợ thông qua ngân sách, tập trung vào việc xây dựng chính sách và thực hiện trong một số ít lĩnh vực, Chính phủ Việt Nam và EU mong muốn cải thiện mức độ tác động từ các nguồn hỗ trợ phát triển của EU thông qua việc nâng cao vai trò tham gia và sở hữu của Chính phủ, hài hòa hóa và bổ trợ trong các hoạt động hỗ trợ của các nhà tài trợ cũng như đảm bảo sự phù hợp với khuôn khổ chính sách và phát huy vai trò của các cơ quan chính phủ.

 

HỢP TÁC CHUYÊN ĐỀ EU

EU cũng hỗ trợ các đối tác chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội dân sự qua các công cụ chuyên đề trong các lĩnh vực đa dạng như quyền phụ nữ và trẻ em, công đoàn, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng hiệu quả , nâng cao năng lực quản trị, an toàn hạt nhân nhằm tăng cường sự tham gia đến tận cấp địa phương, xây dựng năng lực cho các chính quyền địa phương và xã hội dân sự địa phương, chuyển giao công nghệ, trao đổi kiến thức.  Tổng số có hơn 30 dự án đã được thực hiện trên khắp đất nước.

HỢP TÁC EU ASEAN

EU và ASEAN (Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á) cùng tham gia cam kết hội nhập khu vực như một trong những công cụ để tăng cường sự ổn định trong khu vực, dựng xây thịnh vượng và giải quyết những thách thức toàn cầu. EU cùng với các Quốc gia Thành viên trong khối hỗ trợ khu vực ASEAN khoảng 2 tỷ Euro trong giai đoạn 2007 – 2013. Trong cùng kỳ, Ủy ban châu Âu đã cung cấp 70 triệu Euro để trực tiếp hỗ trợ quá trình hội nhập khu vực, bao gồm hỗ trợ thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2009 – 2015.
 
Một chương trình mới nhằm hỗ trợ quá trình hội nhập của ASEAN giai đoạn 2014 – 2020 cũng đang được xây dựng và sẽ được thống nhất trong năm 2014.

Dự án gần đây
 

Languages:
Bộ phận Biên tập: