Delegation of the European Union to Uzbekistan

Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN

Press and Information