Delegation of the European UnionĀ 
to theĀ United States

Contacts

Delegation of the European Union 
to the United States


Head of the Delegation: 
Stavros Lambrinidis