Delegation of the European UnionĀ 
to theĀ United States

Contatti

Delegation of the European Union 
to the United States


Capo della delegazione: 
Stavros Lambrinidis