Delegation of the European Union to the United Arab Emirates

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปลงมติรับรองยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก

19/04/2021 - 11:11
News stories

 

คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้มีมติรับรองยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก  ซึ่งกำหนดเจตนารมณ์ของสหภาพยุโรปในอันที่จะสนับสนุนการเรียงลำดับความสำคัญของเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  รวมทั้งทำให้บทบาทและการดำเนินนโยบายต่างๆ ของสหภาพยุโรปในภูมิภาคซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อผลประโยชน์ของยุโรปโดยรวมนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น    เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการสร้างสันติสุข  ความมั่งคั่ง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว   ท่ามกลางปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าและความตึงเครียดในระดับภูมิภาคที่นับวันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของสหภาพยุโรปในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกเป็นเป้าหมายในระยะยาว  และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยึดมั่นต่อประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน  หลักนิติธรรม และความเคารพต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

สถานการณ์ที่ดำเนินอยู่ในอินโด-แปซิฟิกในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น   ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อการค้าและห่วงโซ่อุปทาน  ตลอดจนสร้างความตึงเครียดทั้งในด้านเทคโนโลยี การเมือง และความมั่นคง  นอกจากนั้น  สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคก็กำลังสั่นคลอน   สถานการณ์ดังกล่าวมีส่วนบั่นทอนเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างยิ่งยวด   รวมทั้งมีผลกระทบโดยตรงต่อประเด็นและเป้าหมายที่สหภาพยุโรปให้ความสำคัญ  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว   แนวทางการดำเนินงานของสหภาพยุโรปและการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในภูมิถาคจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมระเบียบหรือกลไกระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎกติกาซึ่งทุกฝ่ายยอมรับได้   การแข่งขันที่ไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบอย่างโจ่งแจ้ง   การค้าและการลงทุนที่เสรีและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์   การเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ท้าทาย     การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   และการเชื่อมโยงกับสหภาพยุโรป      นอกจากนี้   การทำให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลได้อย่างเสรีและโดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก็นับเป็นประเด็นที่สำคัญ    สหภาพยุโรปจึงมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับพันธมิตรในอินโด-แปซิฟิกเพื่อรับมือกับประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีความสนใจร่วมกัน        

สหภาพยุโรปมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือใหม่ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงและการป้องกันประเทศ    รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเล   ป้องกันการจู่โจมทางไซเบอร์  การแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ  การใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ในทางที่ผิด  การก่อการร้าย  และอาชญากรรมองค์กร

สหภาพยุโรปและพันธมิตรต่างๆ ในภูมิภาคจะร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจและต่อมนุษย์   รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นไปอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  

หลังจากมีมติรับรองยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว  คณะมนตรีฯ ได้มอบหมายให้ผู้แทนระดับสูงและคณะกรรมาธิการยุโรปร่วมกันร่างยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์เพื่อให้คณะมนตรีฯ พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 2564

 

  • อ่าน factsheet เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปเพื่อความร่วมมือในอินโด-แปซิฟิก  (ภาษาอังกฤษ) ที่นี่
  • อ่านมติของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป (ภาษาอังกฤษ) ที่นี่

ผู้เขียน