Delegation of the European Union to the Holy See,
Order of Malta, UN Organisations in Rome
and to the Republic of San Marino

၂၀၁၇ခုႏွစ္ နိင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားပူးတြဲေၾကညာခ်က္

Bruxelles, 08/03/2017 - 15:08, UNIQUE ID: 170307_11
Joint Statements

ဥေရာပသမဂၢသည္ ၎ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္ကအတိုင္းပင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိဥေရာပႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ၎ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္သည့္အခ်ိန္ကအတိုင္းပင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိဥေရာပႏွင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္း ရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္လ်က္ရွိပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္တြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသ မီးမ်ားၾကား သာတူညီမွ်ရွိျခင္းမွာ ဥေရာပသမဂၢ၏အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားထဲမွ တစ္ခု အျဖစ္ ထည့္သြင္းျမွပ္ႏွံထားခဲ့ ေပသည္။ ထိုစဥ္က တူညီေသာအလုပ္အတြက္ တူညီေသာလုပ္ခလစာရွိရမည္ဆိုသည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကတိ က၀တ္မွာ ကမၻာတြင္တစ္မူထူးျခားခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္အခ်ိန္မွစ၍ ဥေရာပသမဂၢသည္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အားလံုး တြင္ဆက္လက္ဦးေဆာင္၍ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈမ်ားရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားကို မနားမေန ကာကြယ္ေပး၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ က်ား/မ အေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုက္ဖ်က္ရာ တြင္ ၎တို႔အားလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ေတာ့ အလုပ္အကိုင္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ ၎တို႔ ပိုမို၍ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း မ်ားျပီးလာခဲ့ျခင္း၊ နိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ ပိုမိုတက္ၾကြလာျခင္းႏွင့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားရွိ ထိပ္တန္း ရာထူး ေနရာမ်ားသို႔ ယခင္ကထက္ပင္ပိုမို၍ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အတြင္းမွာပင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသည္ စုစုေပါင္းအလုပ္သမားအင္အား၏ ၅၅ % ကို ကိုယ္စားျပဳေနေပသည္။ တဖန္အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ-အထူးသျဖင့္ အိမ္ေထာင္မရွိေသာမိခင္မ်ားမွာ ဥေရာပသမဂၢတြင္စီးပြားေရးအရသီးျခားရပ္တည္ခြင့္ ရရွိဖို႔ ရုန္းကန္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢတြင္ အမ်ိဳးသမီးအလုပ္အကိုင္ရရွိထားမႈ ႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အျမင့္ဆံုး ၆၅.၅% ထိရွိခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ၇၇% ႏွင့္ယွဥ္ပါက ၾကီးမားစြာကြာျခားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။  

ဥေရာပအတြင္းေရာ ျပင္ပတြင္ပါ ဒီထက္ပိုမို၍ လုပ္ေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား လာရ၍ ေနစရာမဲ့ရသည့္အေျခအေနမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲ အမ်ားဆံုးခံရသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ခုခံကာကြယ္နိင္မႈမရွိဆံုးေသာ သူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ေနေလ့ ရွိပါသည္။ တဖန္ လက္ရွိေျပာင္းေရႊ႕သြားလာမႈအေျခအေနအရ ဥေရာပသမဂၢသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ လူကုန္ကူး ခံရသူအမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးပြားေနလ်က္ရွိေပသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား သီးမခံနိင္ျခင္းႏွင့္ မုန္းတီးမႈမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူလူထုၾကားတြင္ သူနည္းသူ႔ဟန္ ျပသေနရုံသာမကဘဲ အင္တာနက္မွ အမည္မသိသတၱိနည္းေသာလုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္လည္း ျပသေနေပသည္။ အမ်ိဳး သမီးအခြင့္အေရးမ်ားကို တိုက္ခုိက္မႈမ်ားသည္လည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိေပသည္။ သေဘာတူညီမႈ မပါဘဲ လိင္ ဆက္ဆံျခင္းမွာ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈရွိေၾကာင္း ဥေရာပတိုက္သားမ်ားစြာက ထင္ျမင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အထူးသျဖင့္ကမၻာတစ္၀ွမ္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား တြင္ ေရွ႕ဆံုးမွဒဏ္ခံရေနသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေျဖရွင္းခ်က္ကိုရွာေဖြရာတြင္ ဦးဆံုးပါ၀င္၍ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ ၾကံဳၾကိဳက္သည့္အခါ ၾကံ့ၾကံ့ခံ၍ တိုင္းျပည္အနာဂတ္ အတြက္ အေျမာ္အျမင္ရွိသူမ်ားလည္းျဖစ္ၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပ သမဂၢမွာ စိန္ေခၚမႈအရွိဆံုးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေရာက္ေနသည့္ အာဖဂန္နစ္စတန္ (သို႔) ဆီးရီးယား နိ္င္ငံတို႔ အပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေပသည္။

ကၽြန္ပ္တို႔သည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပႏွစ္ခုစလံုးတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ျပီး အထူးသျဖင့္ -

● က်ား၊မ သာတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၉ မွ တစ္ဆင့္ အလုပ္အကိုင္၊ လုပ္ခလစာ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ အဓိကနယ္ပယ္မ်ားမွ မညီမွ်မႈ မ်ားကို ဥေရာပ ေကာ္မရွင္မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

● ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အား မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံုမ်ိဳးစံု ဖယ္ရွားတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွစ္ အျဖစ္ ဥေရာပေကာ္မရွင္မွ ရည္စူးသတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။

● မိဘမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္-ဘ၀ေနထိုင္မႈ ခ်ိန္ညႈိယူျခင္းပဏာမေျခလွမ္းကို ယခုႏွစ္တြင္ ေကာ္မရွင္မွ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

● ကၽြန္ပ္ တို႔၏ ဘံုဥေရာပခိုလႈံခြင့္စနစ္ အေပၚ အဆိုျပဳထားသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိခဲ့၍ ကာကြယ္မႈရရန္ ဥေရာပသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေဆးကုသေပးျခင္း၊ တရားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီ၊ စိတ္ဒဏ္ရာပိုင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္း-လူမႈေရးပိုင္း ေစာင့္ေရွာက္ ကုသေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

● ေကာ္မရွင္၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လူသားမ်ားအား ကုန္ကူးမႈ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္မႈမွ က်ား၊မေရးရာ ရႈ႕ေထာင့္ပိုင္းကို ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

● ၎၏ ျပင္ပ(နိင္ငံရပ္ျခား) ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ဥေရာပသမဂၢ က်ား၊မ ေရးရာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ၂၀၁၆-၂၀၂၀ မွတစ္ဆင့္ ေကာ္မရွင္မွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မိသားစုစီမံကိန္း ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ေစ်းကြက္ စသည္တို႔ လက္လွမ္းမီမႈတူညီစြာမရရွိထားျခင္း၊ အေမြဆက္ခံမႈ၊ နိင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈ တို႔တြင္ ခြဲျခားထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရကာ နိင္ငံေရးေလာကမွ ပါ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံထား ရသူ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအား အထူးအေလးေပး ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

● ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ခုခံကာကြယ္နိင္မႈအနည္းပါးဆံုးေသာသူမ်ားသို႔ အကူအညီေသခ်ာေပါက္ေရာက္ရွိနိင္ေစဖို႔ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ က်ား၊မ အကဲဆတ္ သည့္နည္းလမ္းကို ဆက္လက္၍စနစ္တက်သံုးစြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။

● ေကာ္မရွင္မွာ က်ား၊မ သာတူညီမွ်မႈ အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဆက္လက္၍ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေစဖို႔၊ ၎တို႔စြမ္းရည္ကို ျပည့္၀စြာအသံုးခ်နိင္ေစဖို႔ လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားေပးသြားနိင္ရန္ ကၽြန္ပ္တို႔အေနျဖင့္ က်ား၊မ သာတူညီမွ်မႈအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကိဳးပမ္းမႈ ကို ရပ္တန္႔ သြားမည္၊ ရပ္တန္႔သြားရမည္မဟုတ္ေပ။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ကအတိုင္း ပင္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေစရန္ ႏွစ္ျမွဳပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးၾကသူမ်ား-

ပထမတန္း ဒုတိယဥကၠဌ ဖရန္စ္ တင္းမားမန္းစ္

နိင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ ဆိုင္ရာသမဂၢ ဥေရာပသမဂၢအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္/ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ

ဖယ္ဒယ္ရီကာ မိုဂါရီနီ

ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ အုိအက္တင္းဂါး

ဥေရာပ၀န္းက်င္မူ၀ါဒႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕မႈေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ ဂ်ဳိဟန္းစ္ ဟန္န္

နိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ နယ္ဗင္ မီမီကာ

ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈ၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နိင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ ဒီမီထရီစ္ အဗ္ရာမိုပူးေလာ့စ္

အလုပ္အကိုင္၊ လူမႈေရးရာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ အလုပ္သမားေရြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ မရီးယန္း သစ္ဆန္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီႏွင့္ အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ ခရစ္စ္ေတာ့စ္ စတုိင္လီယန္နိက္စ္

တရားေရး၊ စားသံုးသူႏွင့္ က်ား၊မသာတူညီမွ်မႈ ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္နာ ဗယ္ရာ ဂ်ိဳးရုိဗာ

Editorial Sections: