Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС допомагає українським прикордонникам та митникам оптимізувати роботу в пунктах пропуску через державний кордон

Київ, 02/11/2020 - 12:29, UNIQUE ID: 201102_10
Press releases

English version is below

28-29 жовтня 2020 р. європейські експерти спільно з експертами Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та Державної митної служби України (Держмитслужби) провели першу місію з оцінки у пункті пропуску для автомобільного та залізничного сполучення «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні. Ця місія є кроком на шляху до вдосконалення процесів і процедур прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску та є частиною масштабної діяльності в межах проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом.

 «Місія з оцінки пунктів пропуску дасть змогу розробити більш цільові рекомендації щодо вдосконалення процедур прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску шляхом посилення міжвідомчої координації та співпраці, що, в свою чергу, має сприяти більш ефективним перевіркам на кордоні та боротьбі з незаконною транскордонною діяльністю та злочинністю», – прокоментував Арунас Адоменас, керівник проєкту EU4IBM.

Під час візиту до пункту пропуску команда міжнародних профільних експертів проєкту EU4IBM та національних експертів ДПСУ і Держмитслужби провели детальний аналіз процедур прикордонного та митного контролю, від моменту в’їзду на митну територію України до моменту виїзду з пункту пропуску. Оцінка також включала аналіз процесів оформлення пасажирів, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення. Основним завданням є визначення прогалин та розробка рекомендацій, що дозволять скоротити затрати часу та ресурсів на відповідні процеси у пунктах пропуску та водночас забезпечать швидкий та безпечний перетин кордону для осіб і товарів. Окрім цього, команда з оцінки працювала над аналізом поточної ситуації у пункті пропуску для подальшої розробки пропозицій щодо зразкових пунктів пропуску та збирала інформацію про наявність, стан і потреби в технічному обладнанні.

Аналогічні місії заплановані до пунктів пропуску для повітряного та морського сполучення та будуть проведені командою експертів проєкту найближчими тижнями. Результатами відповідних місій стануть комплексні рекомендації щодо вдосконалення прикордонних та митних перевірок у пунктах пропуску через державний кордон, розробка концепцій зразкових пунктів пропуску та оцінка потреб в обладнанні та інфраструктурі, що будуть представлені ДПСУ та Держмитслужбі в наступні кілька місяців. 

«Результати оцінки в пунктах пропуску сприятимуть реалізації національної політики щодо інтегрованого управління кордонами в Україні, що має на меті забезпечення функціонування відкритих і, в той же час, добре контрольованих та безпечних кордонів», – відзначив Ксав’є Камю, керівник секції «Ефективне врядування та демократизація» Представництва ЄС в Україні.

Результати також послугують основою для більш ефективної національної політики щодо інтегрованого управління кордонами, раціоналізованого прикордонного контролю, більш точного аналізу ризиків, кращої міжвідомчої і транскордонної координації та обміну інформацією із сусідніми країнами. Як результат, українські громадяни отримають переваги від більшої мобільності, а національні економічні оператори – від тісніших економічних зв’язків із глобалізованим світом. Все це – у поєднанні із вищим рівнем безпеки кордонів та попередженням транскордонної злочинності.

 

Довідкова інформація: 

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в рамках Стратегії інтегрованого управління кордонами України. Проєкт впроваджується з грудня 2019 р. до червня 2022 р.


За додатковою інформацією звертайтеся до Ігоря Сергеєва, ihor.serheiev@icmpd.org або +38 099 515 62 51.

____________

 

EU helps Ukrainian border guards and customs officers in optimising operations at border crossing points

 

From 28 to 29 October 2020, European Union experts jointly with the State Border Guard Service (SBGS) and the State Customs Service (SCS) of Ukraine completed the first field assessment mission to the border crossing point (BCP) Yahodyn-Dorohusk at the Ukrainian-Polish border. This assessment is a step towards advancement of both border and customs processes and procedures at the BCP level and is a part of a wider action of the EU-funded project “EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)”.

“We decided to arrange the assessment mission to the land border crossing point in order to be able to provide more targeted recommendations on streamlining control procedures at the border crossing points through enhanced interagency coordination and cooperation which should make border checks more efficient and contribute to a more effective fight against illegal cross-border activities and crime”, said Mr Arunas Adomenas, EU4IBM Team Leader.

During the field visit to the BCP, the assessment team consisting of EU4IBM international experts, SBGS and SCS national experts carried out an in-depth analysis of border and customs control procedures starting from the entry to the customs territory of Ukraine until the exit from the BCP. The assessment covered the formalities for processing of passengers and cargo in BCPs for both road and railway transport modes. The main idea behind the action is to identify the gaps and develop recommendations allowing to reduce time and resources for the processes at BCPs while ensuring fast and safe passage of goods and persons through the border. The assessment team also worked on the baseline study of the current situation at the border crossing points to develop proposals for model BCP solutions, as well as collected information on the current availability, status and needs in additional equipment at BCPs.

Similar field assessment missions are also planned for air and maritime BCPs and will be conducted by the project expert team in the coming weeks. These missions will result in comprehensive recommendations on optimisation of border and customs checks at BCPs, development of model BCP solutions and identification of needs in equipment and infrastructure to be presented to SBGS and SCS in the coming months.

“The results of assessment activities at border crossing points shall contribute to the implementation of the overall national IBM policy in Ukraine aiming to reach the objective of open, but well controlled and secure borders”, said Mr Xavier Camus, Head of Section "Good Governance and Democratisation” at the Delegation of the European Union to Ukraine.

The results will also serve as a basis for a more effective national IBM policy, rationalised border controls and more accurate analysis of risks, better interagency and cross-border coordination and exchange of information with neighbouring countries. As a result, Ukrainian citizens will benefit from higher mobility while national economic operators will get the advantage of closer economic ties with the globalised world. All this combined with a higher level of border security and prevention of cross-border crime.

 

Background information:

The project EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)” is funded by the EU and carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). It supports the implementation of the reforms approximating the Ukrainian border management system to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Ihor Serheiev via Ihor.SERHEIEV@icmpd.org or +38 099 515 62 51.

Редакторські розділи: