Представництво Європейського Союзу в Україні

Перегляд телекомунікаційного законодавства за результатами перевірки експертів ЄС та України створить конкуренцію на ринку, розширить вибір та залучення споживачів

Київ, 15/08/2019 - 10:37, UNIQUE ID: 190815_2
Press releases

English version is below

Сьогодні розпочався проект «Оцінка зобов’язань за Угодою про асоціацію між ЄС та Україною у сфері телекомунікаційних послуг», який фінансується ЄС. Експерти проекту оцінять відповідність законодавства України у сфері телекомунікаційних послуг до законодавства ЄС та ефективність його впровадження, як того вимагає Угода про асоціацію між ЄС та Україною.

Сучасне та стабільне правове регулювання телекомунікаційних послуг, яке ефективно впроваджується незалежними регуляторами, має вирішальне значення для посилення конкуренції між постачальниками та залучення нових інвестицій у сучасні мережі та інноваційні послуги. Споживачі та бізнес в Україні значно виграють від таких інвестицій та посилення конкуренції між постачальниками, оскільки їхнє повсякденне життя та діяльність все більше залежать від цифрових послуг.

У 2014 році ЄС та Україна підписали Угоду про асоціацію, яка набула чинності у вересні 2017 року. У Додатку XVII-3 до Угоди «Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг», що тимчасово застосовується з 1 січня 2016 року, перелічено законодавчі акти ЄС у сфері телекомунікацій, які Україна зобов’язалася впровадити до 1 січня 2020 року.

Угода про асоціацію передбачає наближення національного законодавства до законодавства ЄС у сфері цифрової економіки. Для цього у серпні 2018 року Україна представила Дорожню карту, яка складається зі Стратегії інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС та плану заходів з її реалізації. Після цього ЄС розпочав оцінювання Дорожньої карти та надання Україні допомоги в її реалізації в секторі цифрової економіки.

Проект, який розпочався сьогодні, є частиною цього процесу і буде сфокусований на аналізі відповідності національного законодавства до телекомунікаційного законодавства та підзаконних актів ЄС.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до Представництва ЄС в Україні за телефоном +380 44 390 80 10, delegation-ukraine@eeas.europa.eu

__________________

 

Revision of Telecoms Legislation following Review by Team of EU and domestic Experts will bring Competition to Market, and will enhance Consumer Choice and Inclusion

 

Today, an EU funded project “On-Site assessment of the EU – Ukraine Association Agreement commitments on telecommunications services” is being launched which takes stock of the level of compliance of the Ukraine telecoms legislation with EU laws and the level of efficiency of its implementation, as required by the Association Agreement between the EU and Ukraine.

A modern and stable telecoms regulatory framework which is efficiently implemented by independent regulatory agencies, is crucial to enhance competition between providers and to encourage further investments into state of the art networks and innovative services. Consumers and businesses in Ukraine will greatly benefit from such investments and increased competition between providers, as day-to-day life of consumers and business alike increasingly depends on digitised services.

In 2014, the EU and Ukraine signed the Association Agreement which entered into force in September 2017. Appendix XVII-3 to the AA (“the Telecom Annex”) provisionally applied as of 1 January 2016 lists EU acquis relevant to the telecommunications sector which Ukraine has committed to implement by January 1st, 2020.

The Association Agreement provides for a mechanism for the list to be updated by additional sector-specific legislation and EU acquis. In this context, in August 2018, Ukraine submitted a Digital Roadmap which consists of a Digital Strategy on integration of Ukraine into the European Digital Single Market and a related Action Plan. Following the submission of the Roadmap, the EU has launched a process to assess the Roadmap, and to assist Ukraine in its progress in the digital sector.

The project launched today is a part of this process and will focus on analysis on legal compliance with the relevant EU telecoms legislation and related implementing acts.

For additional information, please contact EU Delegation to Ukraine. Telephone: +380 (44) 390 8010, delegation-ukraine@eeas.europa.eu.

Редакторські розділи: