Delegation of the European Union to Ukraine

Проєкт EU4DigitalUA з бюджетом 25 млн євро підтримає цифрову трансформацію України

Київ, 27/11/2020 - 12:30, UNIQUE ID: 201127_83
Press releases

English version is below

У листопаді 2020 року Європейський Союз розпочав проєкт EU4DigitalUA з метою продовження підтримки цифрової трансформації України та її гармонізації з Єдиним цифровим ринком ЄС. Фінансовий внесок ЄС становить 25 млн євро. Процесом імплементації електронного врядування та кібербезпеки із загальним бюджетом у 9,6 млн євро керуватиме естонська Академія електронного управління.

«Україна продовжує процес цифрової трансформації. ЄС підтримує подальший розвиток цифрових технологій в Україні, щоб підвищити конкурентоздатність країни, вдосконалити електронні державні послуги для громадян України і бізнесу та сприяти наближенню України до Єдиного цифрового ринку ЄС», – зазначив голова Представництва ЄС в Україні, посол Матті Маасікас.

«Ми вдячні ЄС за підтримку цифрової трансформації України. Більше року команда Міністерства цифрової трансформації будує цифрову державу. Однією з наших цілей є створення зручних державних послуг. Ми вже запустили мобільний додаток та портал електронних послуг “Дія”, запровадили перші у світі цифрові паспорти та скоротили реєстрацію бізнесу до 15 хвилин. Ми готові ділитися досвідом з іншими країнами та вдосконалювати проєкти, над якими працюємо щодня. Завдяки допомозі ЄС Україна підвищить якість цифрових змін», – заявив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

EU4DigitalUA – це найбільша двостороння програма ЄС з електронного врядування та цифрових технологій у будь-якій країні-партнері. Протягом багаторічного періоду її впровадження програма підтримує цифрову трансформацію, підвищення кібербезпеки та захисту даних, імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розвиток широкосмугового зв’язку.

«Естонська Академія електронного управління ще з 2012 року успішно здійснює реалізацію комплексних проєктів з електронного врядування в Україні. Найбільш показовими плодами нашої попередньої співпраці стали система обміну даними "Трембіта" та інформаційна система "Вулик" для центрів надання адміністративних послуг. Ми застосовуємо передовий досвід, отриманий при розбудові цифрового уряду Естонії, щоб допомогти України у подальших кроках до створення більш прозорого і ефективного суспільства», – наголосив Ханнес Асток, виконавчий директор Академії електронного управління.

 

EU4DigitalUA складається з наступних шести компонентів:

- Компонент 1: Взаємодія та цифрова інфраструктура уряду.

- Компонент 2: Інституційне зміцнення та розвиток потенціалу.

- Компонент 3: Комунікація та інформування громадськості.

- Компонент 4: Розвиток електронних послуг.

- Компонент 5: Кібербезпека та захист даних.

- Компонент 6: Впровадження розділу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо телекомунікацій та підтримка уряду у розвитку широкосмугового зв’язку.

 

Довідкова інформація:

Академія електронного управління (EGA, Естонія) впроваджуватиме компоненти 1, 4 та 5 (частина кібербезпеки).

Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, Іспанія) керуватиме впровадженням компонентів 2, 3 та 5 (частина захисту даних). Компонент 6 буде реалізовано через декілька угод.

 

Загальний бюджет програми EU4DigitalUA становить 25 мільйонів євро. EU4DigitalUA також є продовженням діяльності проєкту EGOV4UKRAINE та першої фази програми U-LEAD з Європою, яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією. Проєкт EGOV4UKRAINE розробив та впровадив основу для державних електронних послуг, систему «Трембіта» та сучасну інформаційну систему для центрів надання адміністративних послуг «Вулик» з метою підтримки надання державних послуг.

 

За додатковою інформацією звертайтеся до Марі Педак, керівниці проєкту EU4DigitalUA : mari.pedak@ega.ee, +38 063 164 3550.

_____________

 

The EU4DigitalUA project supports digital transformation of Ukraine with EUR 25 million

 

In November 2020, the European Union launched the EU4DigitalUA project with the EU financial contribution of EUR 25 million to support Ukrainian digital transformation and harmonisation with the EU Digital Single Market. The Estonian e-Governance Academy leads the implementation of the electronic governance and cybersecurity tasks of the project, with a total budget of EUR 9.6 million.

"Ukraine is strongly committed to digital transformation. The EU supports Ukraine's further digital development to raise the country's competitiveness, improve electronic public services for Ukrainian citizens and businesses and foster approximation with the EU Digital Single Market", said Ambassador Matti Maasikas, Head of Delegation of the European Union to Ukraine.

"We are grateful to the EU for supporting Ukraine's digital transformation. For more than a year, the team of the Ministry of Digital Transformation has been building a digital state. One of our goals is to create convenient government services. We have already launched the mobile application and portal of electronic services Diya, introduced the world's first digital passports and shortened business registration into 15 minutes. We are ready to share experiences with other countries and improve the projects we work on every day. Thanks to the EU assistance, Ukraine will raise the quality of digital changes," noted Deputy Prime Minister and Minister of Digital Transformation of Ukraine, Mykhailo Fedorov.

EU4DigitalUA is the largest bilateral EU e-governance and digital programme in any partner country. During its multi-year implementation period, it will support digital transformation, enhance cyber security and data protection, implementation of the EU-Ukraine Association Agreement and broadband development.

 "E-Governance Academy from Estonia has successfully implemented complex e-government projects in Ukraine since 2012. The data exchange system Trembita and the information system Vulyk for administrative service centres are the most remarkable fruits of our previous collaboration. We use our best practices of building the Estonian digital government to assist Ukrainian people in making their next leap towards a more transparent and efficient society," highlighted Hannes Astok, Executive Director of the e-Governance Academy.

 

The EU4DigitalUA programme is composed of the following six components:

- Component 1: Interoperability and digital government infrastructure.

- Component 2: Institutional strengthening and capacity development.

- Component 3: Communication and public awareness.

- Component 4: E-services development.

- Component 5: Cyber security and data protection.

- Component 6: Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement telecommunication chapter and support to government on broadband development.

 

Background information:

The Estonian e-Governance Academy  (EGA) will implement the components 1, 4 and 5 (cybersecurity).

Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, Spain) will manage implementation of Components 2, 3 and 5 (data protection). Component 6 will be implemented in several procurement contracts.

The total budget of the EU4DigitalUA programme is EUR 25 million. EU4DigitalUA is also a continuation of the EGOV4UKRAINE project activities of the first phase of U-LEAD with Europe programme, a multi-donor action of the European Union and its Member States Denmark, Estonia, Germany, Poland and Sweden. The EGOV4UKRAINE project developed and implemented a backbone for public e-services, the Trembita system, and the modern information system Vulyk for administrative service centres to support the provision of public services.

 

For additional information, please contact Mari Pedak, Team Leader of EU4DigitalUA via mari.pedak@ega.ee , +38 063 164 3550.

Editorial Sections: