Представництво Європейського Союзу в Україні

Пресбрифінг «Навчання гірських рятувальників та об’єднання волонтерів у громадські пошукові групи», 05 червня 2021 р.

Київ, 02/06/2021 - 16:36, UNIQUE ID: 210602_12
Invitations for the press

English version is below

У суботу, 5 червня 2021 р. відбудуться спільні навчання гірських рятувальників на місцевості зі складним рельєфом на території скельного комплексу поблизу села Ямельниця Львівської області.

Навчання відбудуться в межах проєкту «SWIFT: Карпатська пошуково-рятувальна мережа» задля співпраці щодо залучення волонтерів для пошуку та порятунку людей в Карпатах, опираючись на досвід польських колег з Гірського добровільного загону рятування – Група Криніцка (GOPR). Професійні та громадські гірські рятувальники, представники державних служб з надзвичайних ситуацій Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, волонтери та члени громадських організацій, спортивних та туристичних клубів України; інструктори з туризму, гірські провідники спільно візьмуть участь у навчально-тренувальних рятувальних роботах на скелях.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

 

Що?

 

 

 

Коли?

 

 

Де?

 

Учасники:

Пресбрифінг «Навчання гірських рятувальників та об’єднання волонтерів у громадські пошукові групи. Спільні навчання гірських рятувальників на місцевості зі складним рельєфом (скелі)».

 

5 червня, 2021 р., 13:00. 

 

Скельний комплекс поблизу села Ямельниця Львівської області.

GPS 49.174579  23.464925 

Професійні та громадські гірські рятувальники, представники державних служб з надзвичайних ситуацій Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей, волонтери та члени громадських організацій, спортивних та туристичних клубів України; інструктори з туризму, гірські провідники, представники Гірської добровільної пошуково-рятувальної служби – Група Криніцка (Польща), Гірської служби Чеської Республіки (Єзерські гори), Гірської рятувальної служби Пенінського національного парку (Словаччина).

 

 

Мови заходу: польська та українська. Буде забезпечено синхронний переклад.

Контакти для ЗМІ: Любов Горбацьо, rovin@i.ua або за телефоном +380 67 609 3640.

 

Довідкова інформація: Проєкт «SWIFT: Карпатська пошуково-рятувальна мережа» стосується питань особистої безпеки місцевого населення та туристів Карпатського регіону. Щорічно в регіон з туристичною метою прибуває понад 4 мільйони людей. Піші походи, мандрівки стають все більш популярними. Недотримання правил безпеки в горах, зміна погодних умов, недостатнє покриття телефонних мереж призводять до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пошуком та рятуванням людей. Мережа підготовлених громадських пошуково-рятувальних груп у Карпатах, оснащена необхідним обладнанням слугуватиме для подолання загальних проблем та швидкого реагування на надзвичайні ситуації; підвищення безпеки на всій території Карпатського регіону.

Проєкт передбачає впровадження досвіду ЄС (Польщі), вдосконалення рятувальної служби в горах в Україні, створення механізмів для покращення безпеки в горах, об’єднання професійних рятувальників та волонтерів, їх навчання та технічне забезпечення для підвищення рівня безпеки в гірській місцевості.

 

Ініціаторами проекту є ГО «Асоціація гірських провідників ”Ровінь”»  (Львівська область) в партнерстві з ГО «Гірський рятувальний центр», Івано-Франківським обласним державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді (Івано-Франківська область) та Гірським Добровільним Загоном Рятування – Група Криніцка (Польща).

________________

 

Press briefing Training of mountain rescuers and uniting volunteers in public search groups”, 05 June 2021

 

On Saturday, June 5, 2021, joint exercises of mountain rescuers will take place in areas with difficult terrain on the territory of a rock complex near the village of Yamelnytsia, Lviv region.

The training will take place within the framework of the “SWIFT: Carpathian Search and Rescue Network” project to cooperate in attracting volunteers to search and rescue people in the Carpathians, based on the experience of Polish counterparts from the Mountain Volunteer Search and Rescue - GOPR Krynica Group.

Professional and public mountain rescuers, representatives of state emergency services of Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia and Chernivtsi regions, volunteers and members of public organisations, sports and tourist clubs of Ukraine; tourism instructors, mountain guides will jointly take part in training and rescue operations on the rocks:

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

 

Press briefing "Training of mountain rescuers and uniting volunteers in public search groups. Joint training of mountain rescuers in areas with difficult terrain (rocks)”.

Where?

 

rock complex near the village of Yamelnytsia, Lviv region.

GPS 49.174579 23.464925

When?

 

June 5, 2021, 13:00

 

Participants:

Professional and public mountain rescuers, representatives of state emergency services of Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia and Chernivtsi regions, volunteers and members of public organizations, sports and tourist clubs of Ukraine; instructors in tourism, mountain guides, representatives of the Mountain Volunteer Search and Rescue - Krynica Group (Poland), the Mountain Rescue Service (Jizerske Mountains) (Czech Republic) , Mountain Rescue Service Pieniny National Park (Slovakia).

 

Polish and Ukrainian will be working languages. Simultaneous interpretation will be provided.

Contacts for Media: contact Lyubov Gorbatso via rovin@i.ua or at +38 0676093640

 

Background information: The project “SWIFT: Carpathian Search and Rescue Network” addresses the personal security issues of the local population and tourists of the target region. Every year more than 4 million people arrive into the region for tourist purposes; the active rest (walking, cycling, etc.) becomes more and more popular. Failure to comply with safety regulations in the mountains, changes of weather conditions, bites of poisonous snakes or insects, bad phone coverage lead to emergency accidents involving people search-rescue. A network of trained public search and rescue teams in the Carpathians, equipped with the necessary equipment, will serve to overcome common problems and respond quickly to emergencies; improving security throughout the Carpathian region.

The project involves the implementation of the experience of the EU (Poland), improving mountain rescue services in Ukraine, creating mechanisms to improve safety in the mountains, uniting professional rescuers and volunteers, their training and technical support to improve safety in mountainous areas.

 

The initiators of the project are: NGO Mountains Guides Association “Rovin” (Lviv oblast) in partnership with NGO Mountain rescue centre (Ivano-Frankivsk oblast), Ivano-Frankivsk oblast state young centre of tourism and local history (Ivano-Frankivsk oblast) and Mountain Volunteer Search and Rescue - GOPR Krynica Group (Poland).

Редакторські розділи:

Автор