Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС сприяє посиленню міжвідомчого співробітництва, координації і спільного аналізу ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами

Київ, Україна, 16/04/2021 - 17:00, UNIQUE ID: 210416_22
Press releases

EN version is below

 

15-16 квітня 2021 р. представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Служби безпеки України, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної митної служби України взяли участь у дводенній конференції на тему посилення міжвідомчого співробітництва між національними суб’єктами інтегрованого управління кордонами (ІУК) в Україні, організованої проєктом «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується ЄС.

«Європейський Союз приділяє велику увагу питанням співробітництва та координації роботи служб, що працюють на кордонах, обміну інформацією та спільного аналізу ризиків як між країнами-членами ЄС, так і з третіми країнами, особливо нашими безпосередніми сусідами. Впровадження передової практики у цій сфері в Україні сприятиме суттєвому посиленню загальнодержавної спроможності в управлінні кордонами», – зазначив Ксав’є Камю, керівник першого відділу програм зовнішньої допомоги «Належне управління та верховенство права» Представництва ЄС в Україні.

Проведення форуму дозволило представникам національних суб’єктів ІУК оглянути поточну ситуацію в Україні та отримати найсучаснішу інформацію про існуючі практики ЄС із наголосом на ефективній роботі національних координаційних центрів. Учасники ознайомилися з перевагами підходів, інституційних механізмів, технічних рішень і найкращих практик у сфері міжвідомчого співробітництва на рівні ЄС та окремих країн.  Особливу увагу було приділено ситуації у сфері координування та обміну інформацією, аналізу ризиків, підготовки та використання спільних продуктів та обговоренню можливостей, які вони надають. 

«Експерти проєкту EU4IBM представили концептуальні напрацювання зі створення координаційного центру та системи аналізу ризиків, що здатні сприяти суттєвому поліпшенню ситуаційної обізнаності, спроможності реагувати на надзвичайні ситуації та плануванню спільних дій в Україні. Приклади Фінляндії, Чеської Республіки та інших країн доводять, що працюючи спільно, «під одним дахом», прикордонні, митні та поліцейські служби мають унікальні можливості об’єднувати свої сили і ресурси та краще реагувати на різні виклики, зокрема щодо транскордонної злочинності», — прокоментував Арунас Адоменас, керівник проєкту EU4IBM.

Окрім українських відомств, у конференції взяли участь представники національних координаційних центрів країн-членів ЄС, Європейського агентства з прикордонної та берегової охорони (Frontex), Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM), Місії ЄС із прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), інших міжнародних і регіональних проєктів, які надають підтримку в сфері ІУК. Разом учасники змогли не тільки оглянути наявні та потенційні механізми координації та спільної роботи з інформацією в Україні та країнах-членах ЄС, але й розповісти про труднощі, які виникали в налагодженні міжвідомчого співробітництва, поділитися успішним досвідом у подоланні викликів і проблем та висловити свої думки щодо запропонованих рішень.

У перспективі конференція має надати необхідні елементи для ухвалення практичних рішень, націлених на посилення наявної системи міжвідомчого співробітництва, координації, обміну інформацією та аналізу ризиків в Україні. 

«Реалізація інтегрованого управління кордонами, зокрема в частині протидії транскордонній злочинності, вимагає налагодженої взаємодії щодо обміну інформацією та аналізу ризиків. Впевнений, що на основі наданих рекомендацій вдасться сформувати дієздатну та ефективну модель міжвідомчого співробітництва між суб’єктами ІУК в Україні. Ми зацікавлені в комплексному підході до впровадження належної практики для забезпечення якісних результатів як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, а також сталості відповідної моделі», — підбив підсумок обговорення Директор Департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Держприкордонслужби Андрій Віхтюк.

Довідкова інформація:

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в рамках Стратегії інтегрованого управління кордонами України, ухваленої Кабінетом Міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 р. до червня 2022 р. 

За додатковою інформацією звертайтеся до Єгора Бєлкіна на Yehor.Bielkin@icmpd.org або за тел. +38 067 323 2213.

 

 

_____________________

 

 

 

 

EU supports enhanced interagency cooperation, coordination and joint risk analysis  in integrated border management

On 15-16 April 2021, representatives of the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Finance, the Security Service of Ukraine, the National Police, the State Border Guard Service and the State Customs Service of Ukraine attended a two-day conference on enhancing interagency cooperation among the national integrated border management (IBM) agencies in Ukraine organised by the EU-funded project “EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)”.

"The European Union pays great attention to cooperation and coordination among border management agencies, as well as information exchange and joint risk analysis both between the EU Member States and with third countries, specifically with our immediate neighbours. The implementation of relevant best practices in this area in Ukraine will contribute to considerable enhancement of the overall national border management capacity", said Xavier Camus, Head of the Good Governance and Democratisation Section at the Delegation of the European Union to Ukraine.

The forum allowed representatives of the national IBM agencies to take stock of the current situation in Ukraine and obtain up-to-date information on existing EU practices with particular focus on establishment and operation of the national IBM coordination centres. The participants got acquainted with benefits of relevant approaches, institutional mechanisms, technical solutions and good practices in the area of interagency cooperation at the EU and member states’ level. Specific attention was paid to the current situation in the field of coordination and information exchange, risk analysis, preparation and use of joint analytical products and discussion of the opportunities they provide.

“EU4IBM project experts presented the developed concepts for establishment of the national coordination centre and joint risk analysis system that can considerably improve situational awareness, emergency response capacity and joint action planning in Ukraine. The examples of Finland, the Czech Republic and other countries show that working together "under one roof", border, customs and police services have a unique opportunity to pool their forces and resources and better respond to various challenges, including cross-border crime", commented Arunas Adomenas, EU4IBM Team Leader.

In addition to Ukrainian agencies, the conference was attended by representatives of the national coordination centres of EU member states, the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), the EU Advisory Mission to Ukraine (EUAM), the EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine (EUBAM), other international and regional projects working on integrated border management. Together the participants reviewed the existing and potential mechanisms for coordination and information exchange in Ukraine and EU member states, discussed the challenges and successful experiences in establishing interagency cooperation, as well as shared their views on proposed solutions.

In the long run, the conference should facilitate practical decision making aimed at enhancing the existing system of interagency cooperation, coordination, information exchange and risk analysis in Ukraine.

"Implementation of the integrated border management, in particular with regard to the fight against cross-border crime, requires a well-established interaction for exchange of information and risk analysis. I am confident that on the basis of the discussed recommendations it will be possible to form a viable and effective model for interagency cooperation between IBM stakeholders in Ukraine. We are interested in a comprehensive approach to the application of good practices to ensure quality results at both strategic and tactical levels, as well as the sustainability of the model”, summed up the discussion Andriy Vikhtiuk, Director of the SBGS Department of Organization, Planning and Control.

Background information: The project “EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)” is funded by the EU and carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). It supports the implementation of the reforms approximating the border management system of Ukraine to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Yehor Bielkin via Yehor.Bielkin@icmpd.org or +38 067 323 2213.

 

Редакторські розділи: