Представництво Європейського Союзу в Україні

Конференція «Вплив COVID-19 на інструменти місцевої демократії»

Київ, 07/04/2021 - 09:20, UNIQUE ID: 210407_12
Invitations for the press

English version is below

У четвер, 8 квітня 2021 року Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) в рамках проєкту «Посилення ролі ОГС в демократизації України» за підтримки Європейського Союзу проведе конференцію «Вплив COVID-19 на інструменти місцевої демократії» .

Учасники заходу обговорять вплив пандемії на залучення громадськості у вирішенні місцевих питань, роль, мотивацію та сталість волонтерських рухів та що змінилося в роботі аналітичних центрів під час пандемії.

 

Запрошуємо представників ЗМІ

Що?

Конференція «Вплив COVID-19 на інструменти місцевої демократії»

Де?

Он-лайн. Платформа ZOOM та Youtube

Коли?

8 квітня 2021 р., 11:00 – 17:30.

Учасники:

Дискусія 1. Місцева демократія: доступ та залучення громадськості (11:00-13:00):

 • Олексій Коваленко, голова ГО «Форум розвитку громадянського суспільства»
 • Ольга Гвоздік, ГО «Місто-сад»
 • Наталія Дрозд, голова ГО «Центр соціального добробуту «ДОБРОЧИН»
 • Олексій Колесников, Асоціація сприяння самоорганізації населення
 • Павло Ярмій, депутат Новокаховської міської ОТГ, Херсонська область
 • Максим Лациба, керівник Програми розвитку громадянського суспільства, Український незалежний центр політичних досліджень

 

Дискусія 2. Волонтерський рух під час пандемії COVID-19 (14:00-15:30):

 • Владислав Шелоков, директор з комунікацій та мобілізації ресурсів Благодійного фонду «Карітас-Київ»
 • Анна Бондаренко, засновниця Української волонтерської служби
 • Дмитро Буренін, директор ГО «Мотохелп»
 • Валентина Варава, член правління ГО «Ініціатива Е+»
 • Юрій Дідула, засновник волонтерського руху «Будуємо Україну Разом» (TBC)
 • Тетяна Андросенко, ГО “Надія” 
 • Леся Літвінова, Благодійний фонд “Свої” (TBC) 

 

Дискусія 3. Виклики та нові можливості для регіональних аналітичних центрів (15:45-17:15):

 • Віктор Бобиренко, Бюро аналізу політики
 • Іван Городиський, Львівський центр міжнародного права та прав людини
 • Дмитро Сінченко, Асоціація політичних наук
 • Юрій Ромашко, Інститут аналітики та адвокації
 • Олексій Орловський, директор Програми "Демократична практика" Міжнародного фонду “Відродження”
 • Віталій Світлик, ГО “Центр Політичних Студій”

Мова заходу: українська

Акредитація для ЗМІ: Віталій Різник, riznyk@ier.kyiv.ua

Довідкова інформація: Проєкт "Посилення ролі ОГС в демократизації України" реалізується ІЕД за підтримки Європейського Союзу. Він має на меті зробити організації громадянського суспільства більш спроможними адвокатувати реформи демократизації на регіональному та місцевому рівнях через фінансову підтримку проєктів регіональних ОГС, широку комунікацію результатів їхньої діяльності та розбудову їхньої спроможності.

____________

 

Conference "Impact of COVID-19 on the Tools of Local Democracy"

 

On 8 April 2021, the Institute for Economic Research and Policy Consulting (IER) in the framework of the EU-funded Project “Reinforcing the CSOs role in the democratisation of Ukraine will hold the conference "Impact of COVID-19 on the Tools of Local Democracy".

The participants will discuss the impact of the pandemic on civil society involvement in addressing local issues, the role, motivation and sustainability of volunteer movements and changes in the work of think tanks during the pandemic.

 

Media representatives are warmly invited to attend

 

What?

Conference "Impact of COVID-19 on the Tools of Local Democracy"

Where?

Online via the Zoom platform and Youtube.

When?

8 April 2021, 11:00 – 17:30.

Participants:

Discussion 1. Local democracy: access and civil society involvement (11:00-13:00):

 • Oleksiy Kovalenko, Head of the NGO “ Civil Society Development Forum”
 • Olha Hvozdik, NGO “Garden-City”
 • Nataliya Drozd, Head of the NGO "Dobrochyn Center"
 • Oleksiy Kolesnykov, Head of All-Ukrainian NGO “Association for community self-organization assistance”
 • Pavlo Yarmiy, Deputy of the Nova Kakhovka city ATC
 • Maksym Latsyba, Head of the Civil Society Development Program at UCIPR

 

Discussion 2. Volunteer movement during the COVID-19 pandemic (14:00-15:30):

 • Vladyslav Shelokov, Head of RM and PR Department at Caritas Ukraine
 • Anna Bondarenko, Founder of the Ukrainian Volunteer Service
 • Dmytro Burenin, Director of the NGO “Motohelp”
 • Valentyna Varava, Member of the board of the NGO «Initiative Е+»
 • Yuriy Didula, Founder of the Movement “Building Ukraine Together” (TBC)
 • Tetiana Androsenko, NGO “Nadiya” 
 • Lesya Litvinova, Charitable Foundation “Svoi” (TBC) 

 

Discussion 3. Challenges and new opportunities for regional think tanks (15:45-17:15):

 • Viktor Bobyrenko, Bureau of Policy Analysis
 • Ivan Horodyskyy, Lviv Centre for International Law and Human Rights
 • Dmytro Sinchenko, NGO “Association of Political Science”
 • Yuri Romashko, Institute of Analytics and Advocacy
 • Oleksiy Orlovsky, Democratic Practice Program Director at the International Renaissance Foundation
 • Vitaliy Svitlyk, NGO “Centre of Political Studies”

Working languae: Ukrainian

For media accreditation, please contact Vitaliy Riznyk via e-mail: riznyk@ier.kyiv.ua 

Background information: Project "Reinforcing the CSOs role in the democratisation of Ukraine" is implemented by the IER with the support of EU. It aims at making civil society organisations more capable to advocate democratisation reforms on regional and local levels via financial support to their projects, widening communication of the results of the CSOs activities, and capacity building.

Редакторські розділи:

Автор