Представництво Європейського Союзу в Україні

Міністерство цифрової трансформації України за підтримки Програми ЄС «U-LEAD з Європою» презентували результати дослідження та моделювання територіальної доступності до державних послуг

Київ, Україна, 02/04/2021 - 14:11, UNIQUE ID: 210402_7
Press releases

EN version is below

 

Мінцифра розробила методичні рекомендації щодо територіальної доступності до адміністративних послуг та презентувала карти моделювання майбутньої мережі ЦНАП, їхніх територіальних підрозділів і віддалених робочих місць. Програма ЄС «U-LEAD з Європою» надала підтримку у проведенні дослідження та моделювання карт доступу до послуг для мешканців громад по всім областям України.

«Стратегічна мета Мінцифри — сучасний ЦНАП у кожній громаді з розвиненою мережею територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП. Це дозволить кожному отримувати держпослуги поруч зі своєю домівкою. На основі моделювання ми зможемо розробити конкретні кроки та етапи розвитку точок доступу до адмінпослуг. Крім цього, ми уникнемо погіршення доступу до послуг під час реформи децентралізації, зокрема зменшення кількості районів», — підкреслила заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Як зазначає Міністерство цифрової трансформації України, сьогодні українці можуть отримати адмінпослуги у 720 ЦНАП. До 2024 року планується розширення мережі до 3867 точок доступу — це 1438 ЦНАП, 2326 віддалених робочих місць та 103 територіальних підрозділи ЦНАП.

«Забезпечення сучасного і зручного доступу громадян до послуг є одним з ключових напрямів діяльності Європейського Союзу в Україні, який реалізується Програмою «U-LEAD з Європою». За підтримки U-LEAD в Україні створюються 1300 точок доступу до послуг, включаючи основні офіси ЦНАП, територіальні підрозділи та віддалені робочі місця. Завдяки цьому 11.9 мільйонів українців будуть забезпечені якісними послугами поруч з домом. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати українські громади та Уряд у їх прагненні забезпечити доступність послуг та створити умови для місцевого розвитку», — зазначила Наталія Старостенко, керівник сектору місцевого розвитку Представництва ЄС в Україні. 

Завантажити Альбом моделювання мережі ЦНАП по областям зі вступом від експертної групи програми «U-LEAD з Європою» можна за посиланням: https://bit.ly/3fxlXVB.

Під час презентації-обговорення «Моделювання мережі ЦНАП та ВРМ: Карти доступності до адміністративних послуг в областях» Мінцифра презентувала і рекомендації щодо територіальної доступності. Презентація Людмили Рабчинської та Павла Остапенка, експерта, 

голови товариства дослідників України, доступна за посиланням: https://bit.ly/3rFUfbM.

Повна версія дослідження та максимально детальний опис кожного кроку моделювання по кожній області України будуть доступні на сайті Мінцифри найближчим часом. 

«Програма підтримала ініціативу Міністерства цифрової трансформації про проведення дослідження та моделювання карти доступності та залучила до нього експерта у сфері картографування. Ці питання є дуже актуальними у контексті нового АТУ, особливо у перехідний період 2021 року. Важливо як мінімум не погіршити, а як максимум покращити доступність до якісних послуг від держави для мешканців та бізнесу», — резюмувала Сусанна Делланс, директор Програми «U-LEAD з Європою» від Sida.

***

Довідкова інформація: «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією, Естонією та Словенією. «U-LEAD з Європою» робить внесок у створення багаторівневої системи управління, яка є прозорою, підзвітною та реагує на потреби громадян.

Сайт напряму з покращення якості надання адмінпослуг населення Програми «U-LEAD з Європою»: https://tsnap.ulead.org.ua/

За детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до комунікаційних експертів напряму з покращення якості надання адмінпослуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»: Олена Молодцова, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Вікторія Залозна, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua  

__________________

 

 

 

Ministry of Digital Transformation of Ukraine with support of U-LEAD with Europe Programme has presented results of research and modeling of public services territorial accessibility 

 

The Ministry of Digital Transformation developed methodological recommendations on territorial accessibility of administrative services and presented the modeling maps of future network of ASCs, their territorial units and remote workplaces. The U-LEAD with Europe Programme provided support in conducting the research and modeling the maps of accessibility for all regions of Ukraine.

“The strategic goal of the Ministry of Digital Transformation is a modern ASC in each hromada with the developed network of territorial units and remote workplaces of ASC administrators. This will allow everyone to receive public services close to their homes. Based on the modeling, we will be able to develop specific steps and stages of development of access points to administrative services. Moreover, we will avoid deteriorating access to services during the decentralization reform, in particular, reduction of the number of rayons”, said Deputy Minister of Digital Transformation Liudmyla Rabchynska.

According to the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, today Ukrainians may receive administrative services in 720 ASCs. By 2024, it is expected to expand the network to 3,867 access points – there will be 1,438 ASCs, 2,326 remote workplaces and 103 territorial units of ASCs.

“Establishing modern and convenient access to services for citizens is one of the key activities of the European Union in Ukraine, implemented by the U-LEAD with Europe Programme. With the U-LEAD’s support, 1,300 access points to services are being created in Ukraine, including main offices of ASCs, territorial units and remote workplaces. As a result, 11.9 million Ukrainians will be provided with quality services close to their homes. The European Union will continue to support the Ukrainian hromadas and the Government in their efforts to ensure accessibility of services and create conditions for local development”, said Natalia Starostenko, Head of the Local Development Sector of the EU Delegation to Ukraine. 

The Album of the ASC network modeling by regions with an introduction from the expert group of the U-LEAD with Europe Programme is available here: https://bit.ly/3fxlXVB.

During the presentation “Modeling the ASC and RWP network: Maps of accessibility to administrative services in the regions”, the Ministry of Digital Transformation also presented the recommendations on territorial accessibility. The presentation of Liudmyla Rabchynska and Pavlo Ostapenko, expert, Chairman of the Society of Researchers of Ukraine, is available at: https://bit.ly/3rFUfbM.

Full version of the research with a detailed description of each step of modeling in each region of Ukraine will be available soon at the Ministry of Digital Transformation website.

“The Programme supported the initiative of the Ministry of Digital Transformation to conduct the research and modeling of the accessibility map and involved an expert in the field of mapping. These issues are particularly important in the context of a new administrative division of Ukraine, especially in the transition period of 2021. It is important not to worsen, but to maximize the accessibility of quality state services for the residents and businesses”, said Susanna Dellans, Sida Programme Director of U-LEAD with Europe.

***

Reference information: The U-LEAD with Europe is the international programme funded by the European Union and its Member States Germany, Sweden, Poland, Denmark, Estonia and Slovenia. The U-LEAD with Europe contributes to the establishment of a multilevel management system, which is transparent, accountable and meeting citizen’s needs.

Web-site of the U-LEAD with Europe Programme’s Support to Improved Administrative Service Delivery: https://tsnap.ulead.org.ua/

For more information, please contact the Communication Experts, U-LEAD with Europe Programme’s Support to Improved Administrative Service Delivery: Olena Molodtsova, +38 063 184 53 26, olena.molodtsova@ulead.org.ua, Viktoria Zalozna, +38 093 169 24 26, victoriia.zalozna@ulead.org.ua  

 

Редакторські розділи:

Автор