Delegation of the European Union to Ukraine

Програма «EU4Environment» підтримує Україну в розвитку циркулярної економіки і нових можливостей зростання

Київ, 02/03/2021 - 08:57, UNIQUE ID: 210302_2
Press releases

English version is below

25 лютого в Україні відбувся онлайн-захід «Презентація компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» програми «EU4Environment». Чотирнадцять підприємств та їх представників отримали нагороду за активну участь в клубах ресурсоефективного та чистого виробництва (клуби РЕЧВ) у Хмельницькій та Полтавській областях України. Також було нагороджено місцеві органи влади за сприяння розвитку клубів РЕЧВ. Учасники, які займаються питанням «зеленої» економіки, циркулярної економіки, ресурсоефективності, чистого виробництва, промислового розвитку та охорони довкілля, змогли ознайомитися з програмою «ЕU4Environment» та дізнатися про заходи ініційовані Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (Центр РЕЧВ) в Україні.

«Світ стрімко змінюється, і кожен день приносить нам нові виклики, що підштовхує нас до змін бізнес-процесів, поглядів та підходів до багатьох речей. Суть циркулярної економіки полягає у тому, щоб всі ресурси виробничого процесу якомога більше повертатися в цикл, створюючи якнайменше відходів», - зазначила Олена Колтик, директорка департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

“Циркулярна економіка дозволить нам досягти кліматичної нейтральності, зберегти природнє середовище та зміцнити економічну конкурентоспроможність. У березні 2020 року Європейською Комісією було схвалено План дій з циркулярної економіки, яка є одним з ключових елементів Європейського Зеленого Курсу. Стратегії у центрі циркулярної економіки включають заходи зі зменшення використання сировини, ефективного використання наявних ресурсів та зменшення відходів - принцип “Зменшуй, повторно використовуй, перероблюй”. ЄС вже фінансує кілька проектів щодо аспектів циркулярної економіки, пов’язаних з управлінням відходами, та готовий робити більше” – сказала  Клое Алліо, керівник відділу «Економічна співпраця, енергетика, інфраструктура та навколишнє середовище», Представництво ЄС в Україні.  

Клуби РЕЧВ допомагають підприємствам проаналізувати використання ресурсів та утворення відходів, визначати ефективні економічні та екологічні рішення для свого бізнесу, а також виявити неефективність, оцінити альтернативи та впровадити опції для більш ефективного використання ресурсів. Клуби РЕЧВ це група підприємств, що об’єднуються для обміну інформацією, порадами та досвідом щодо впровадження РЕЧВ заходів. Розроблені клубами РЕЧВ плани дій з визначеними опціями для покращення ресурсоефективності на підприємствах будуть в подальшому впроваджувати за підтримки національних експертів програми «EU4Environment».

 «Наша компанія займається питаннями енергоефективності. Але коли експерти Центру РЕЧВ, провели обстеження підприємства та виявили деякі несправності (наприклад, у роботі системи стиснутого повітря, ми були здивовані. Оскільки ми займаємося цими питаннями та є експертами з енергозбереження і робили такі помилки. Зараз ми виправляємо ситуацію завдяки порадам експертів Центру РЕЧВ. Цьогоріч підприємство планує вийти з власною продукцією на європейський ринок і питання конкурентоздатності та відповідність європейським вимогам є вкрай важливими», - підкреслив директор компанії «Теплотема» Роман Бовкун.

 «Ми раді, що долучилися до формування нової екосистеми, екологічно-відповідальних компаній, економічно та енергоефективних підприємств в рамках зустрічей та тренінгів клубу РЕЧВ. Дійсно клуб РЕЧВ працював протягом двох років і більшість компаній розробили плани дій щодо підвищення енергоефективності для своїх підприємств», - завершила Катерина Савчук, директорка Агенції регіонального розвитку Хмельницької області

 

Контакти: Тетяна Чернявська, в.о. менеджера проєкту, відділ з питань ресурсоефективності у промисловому секторі, Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО), t.chernyavskaya@unido.org ;

Анна Іванета, керівниця адміністративного відділу, Центр РЕЧВ (Україна), anna@recpc.org

Більше інформації за посиланням https://www.eu4environment.org/

Довідкова інформація: Програма «Європейський Союз для довкілля» («EU4Environment»), яка фінансуєсться Європейським Союзом, покликана допомагати країнам Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова та Україна, зберегти свій природний капітал, покращити екологічний добробут населення і освоїти нові можливості розвитку. З загальним бюджетом майже 20 мільйонів євро для шести країн, програма «EU4Environment» здійснюється з 2019 по 2022 рік за підтримки 5 міжнародних партнерів, включаючи Організацію з економічної співпраці та розвитку (ОЕСР), ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), ООН з навколишнього середовища, Європейську економічну комісію ООН (ЄЕК ООН) та Світовий банк. З огляду на важливі досягнення Програми «Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу» (ЕаР GREEN), в якій 48 малих та середніх підприємств продемонстрували ефективність підходу ЮНІДО з РЕЧВ в Україні, ЮНІДО продовжує сприяти та розвивати національний потенціал в Україні з метою допомогти підприємствам перейти на ресурсоефективне та більш чисте виробництво. ЮНІДО також працює над визначенням можливостей для підтримки створення кругових ланцюгів та еко-індустріальних парків з тим, щоб підвищити обізнаність щодо можливостей та переваг циркулярної економіки на національному та регіональному рівнях серед підприємств, уряду та суспільства. В Україні, Центр РЕЧВ є національним партнером ЮНІДО з впровадження компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» в рамках програми «EU4Environment».

____________

 

“EU4Environment” supports Ukraine in addressing Circular Economy and New Growth Opportunities

 

On 25 February, the kick-off stakeholder meeting on the “Circular Economy and New Growth Opportunities” component of the “EU4Environment” Action took place in Ukraine. Fourteen enterprises have been awarded for their active participation in the Resource Efficiency and Cleaner Production (RECP) Clubs in the regions of Khmelnytskyi and Poltava, alongside local authorities that promote the development of the RECP Clubs.

The event provided an opportunity for the parties engaged in the topics of green economy, circular economy, resource efficient and cleaner production, industrial development, and environmental protection to familiarise themselves with the scope of the “EU4Environment” Action and to follow up on the activities initiated by the Resource Efficiency and Cleaner Production Centre (RECPC) in Ukraine.

 “The world is changing rapidly, and every day brings us new challenges, thus pushing us forward to change business processes, attitudes and approaches to many things. This is what circular economy is all about: all resources from the production process have to come back into the cycle as much as possible with creating the least waste possible.” - said Ms. Olena Koltyk, Director, Department of the Waste Management and Environmental Safety, Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine.

“Circular economy will allow us to achieve climate-neutrality, to preserve our natural environment, and to strengthen our economic competitiveness. In March 2020, the European Commission adopted the Circular Economy Action Plan, which is one of key elements of the European Green Deal. Strategies at the heart of the circular economy include measures to reduce the input of raw materials,  improve  the  use  of  existing  assets  and reduce the output of waste – ‘Reduce, Reuse and Recycle’ principle. The EU is already financing several projects targeting waste management aspects of the circular economy in Ukraine and is committed to do more” – said Ms. Chloé Allio, Head of the Economic Cooperation, Energy, Infrastructure and Environment section at the Delegation of the European Union to Ukraine.

RECP Clubs help enterprises analyse the ways resources are used and wastes are generated, to determine viable economic and environmental solutions for their business, as well as to identify inefficiencies, evaluate alternatives and implement RECP solutions to improve resource efficiency. RECP Clubs are defined as a group of companies coming together to share information, advice and experiences in RECP practices. RECP Clubs developed action plans with identified options to improve resource efficiency at enterprises, which will be implemented with the support of the national experts of the EU4Environment.

 “Our company deals with energy efficiency. But when experts from the RECP Centre came to us with a visit to make the assessment, they pointed out some crucial things (for example, the compressed air system operation) that shocked us. It was very embarrassing that we were direct experts in energy conservation and made such mistakes. Now we are fixing the situation thanks to the advice from the RECP Centre’s experts. This year we are planning to enter the European market. Therefore, any energy saving measures and activities that will help make our products more environmentally friendly are important to us” - underlined Mr. Roman Bovkun, Director of “TEPLOTEMA” LLC

“We are glad that we have joined ecosystems, environmental companies, economic and energy efficient enterprises within the RECP Club meetings and module trainings. Most of the companies have been in the RECP Club for almost two years, and they have developed their action plans to improve energy efficiency of their own enterprises” – concluded Ms. Kateryna Savchuk, Director of the Khmelnytskyi Regional Development Agency

Contact: Ms. Tatiana Chernyavskaya, Acting Project Manager, Directorate for Environment and Energy, UNIDO, t.chernyavskaya@unido.org ;

Ms. Anna Ivaneta, Head of Administrative Department, RECP Centre (Ukraine), anna@recpc.org  

For more details, please visit: https://www.eu4environment.org/

Background: The “EU4Environment” Action, funded by the European Union, aims to support Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine to preserve and better use their natural capital, increase people's environmental well-being, and grasp new development opportunities. With a budget of some EUR 20 million for all six countries, “EU4Environment” is carried out from 2019 to 2022 with implementation support coming from the five international partners: OECD, UNIDO, UNEP, UNECE and the World Bank. Building on the achievements of the former EaP GREEN Programme, where 48 participating SMEs demonstrated the effectiveness of UNIDO’s RECP approach in Ukraine, UNIDO continues to build the national capacity in Ukraine to enable SMEs in switching to a Resource Efficient and Cleaner Production. UNIDO works to identify new opportunities to support the creation of circular value chains and the establishment of Eco-Industrial Parks to raise the opportunities and benefits of a Circular Economy at the national and regional levels among enterprises, the government, and the civil society. In Ukraine, the Resource Efficient and Cleaner Production Centre is a national partner of UNIDO in implementing the component “Circular Economy and New Growth Opportunities” of the “EU4Environment” Action.

Editorial Sections: