Представництво Європейського Союзу в Україні

Експерти ЄС продовжують проводити оцінювання пунктів пропуску через державний кордон України

Київ, 01/12/2020 - 08:59, UNIQUE ID: 201201_1
Press releases

English version is below

23-27 листопада 2020 р. європейські експерти спільно з експертами Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та Державної митної служби України (Держмитслужби) провели чергову місію з оцінювання пунктів пропуску через українсько-білоруський та українсько-молдовський державний кордон. Ця місія стала другим заходом з аналізу процесів і процедур прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску в межах проєкту «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом.

Оцінювання охопило пункти пропуску для автомобільного («Нові Яриловичі»), повітряного («Бориспіль»), залізничного («Кучурган») та морського сполучення («Морський порт "Південний"», «Одеський морський торговельний порт») і стала черговим кроком на шляху до вдосконалення процесів і процедур прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску.

«Найкращий спосіб побачити, як насправді відбуваються ті чи інші процеси, окрім проведення оцінювання тут, у Києві, – це візити безпосередньо у пункти пропуску та імітація перетину кордону для товарів та осіб. Покрокове проходження кордону із фіксацією часу очікування може допомогти виявити прогалини та створити новий оптимізований процес, що сприятиме вдосконаленню процедур контролю в пунктах пропуску, тим самим роблячи перевірки більш ефективними, швидкими та безпечними», – відмітив Арунас Адоменас, керівник проєкту EU4IBM.

Під час візитів у пункти пропуску команда з оцінки, що включала європейських експертів та співробітників ДПСУ і Держмитслужби, провела детальний аналіз процедур прикордонного та митного контролю, від моменту в’їзду на митну територію України до моменту виїзду з пункту пропуску. Оцінювання включало аналіз процесів оформлення пасажирів і товарів у пунктах пропуску для автомобільного, залізничного, морського та повітряного сполучення, а також аналіз поточної ситуації у відповідних пунктах пропуску. Основним завданням є визначення прогалин та розробка рекомендацій і модельних рішень, що дозволять скоротити затрати часу та ресурсів на відповідні процеси у пунктах пропуску, забезпечуючи швидкий та безпечний перетин кордону для осіб і товарів.

У найближчі місяці експерти проєкту на основі висновків місії та зібраних даних працюватимуть над детальними рекомендаціями та планами дій щодо їх реалізації паралельно з розробкою концепцій зразкових пунктів пропуску.

«Відкриті, але добре керовані, контрольовані та безпечні кордони є однією з основних цілей Стратегії інтегрованого управління кордонами України. ЄС, будучи довготривалим партнером України, поділяє цю мету та надає постійну та всебічну підтримку у цьому напрямі», – прокоментував Ксав'є Камю, керівник секції «Ефективне врядування та демократизація» Представництва ЄС в Україні.

Після розробки та схвалення відповідних концепцій ДПСУ та Держмитслужбою EU4IBM надаватиме підтримку у їх впровадженні, щоб забезпечити якісне надання послуг громадянам, сприяти регіональному співробітництву, розвитку транскордонної торгівлі та людським контактам, дозволити громадянам і суб’єктам господарювання отримувати вигоду від збільшення мобільності та інтеграції у світові економічні потоки – все це у поєднанні із вищим рівнем безпеки кордонів та попередженням транскордонної злочинності.

 

Проєкт «Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)», що фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в рамках Стратегії інтегрованого управління кордонами України. Проєкт впроваджується з грудня 2019 р. до червня 2022 р.

За додатковою інформацією звертайтеся до Ігоря Сергеєва, ihor.serheiev@icmpd.org або +38 099 515 62 51.

___________

 

 

EU experts continue assessment of the border crossing points in Ukraine

 

From 23 to 27 November 2020, European Union experts jointly with the State Border Guard Service (SBGS) and the State Customs Service (SCS) of Ukraine completed the second field assessment mission to the border crossing points (BCPs) at Ukrainian-Belarusian and Ukrainian-Moldovan borders. The mission is the second activity on the spot to analyse the control processes and procedures at BCPs and is a part of wider activities of the EU-funded project “EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)”.

The assessment covered automobile (Novi Yarylovychi), air (Boryspil), railway (Kuchurgan) as well as maritime BCPs (Pivdennyi Seaport and Odesa Sea Trade Port) and became another step towards advancement of both border and customs processes and procedures at the border crossing points.

“The best way to see how the processes are implemented, apart from doing the assessment here in Kyiv, is to visit the spots and simulate the crossing of the border for both goods and persons. Step-by-step passage with recording of the waiting time could help identify the gaps and build up a new optimised process contributing to improvement of the control procedures at BCPs, making checks more efficient, fast and safe”, said Arunas Adomenas, EU4IBM Team Leader.

During the field visits, a team consisting of experts from EU Member States, SBGS and SCS carried out an in-depth analysis of border and customs control procedures starting from the entry to the customs territory of Ukraine until the exit from the BCP. The assessment looked into the formalities of processing of passengers and cargo in BCPs for road, rail, sea and air transport modes, as well as current situation at the border crossing points. The main idea behind the action is to identify the gaps, develop recommendations and propose model solutions allowing to reduce time and resources for the processes at BCPs while ensuring fast and safe passage of goods and persons through the border.

In the coming months, based on the mission findings and data collected, the project experts will work on detailed recommendations and action plans for their implementation in parallel with the development of concepts of model BCP solutions.

“Open, yet well managed, controlled and secure borders of Ukraine are among the objectives of the Ukrainian IBM Strategy. The EU, being Ukraine’s long lasting partner, shares this objective and provides continuous and all-round support in this regard”, said Xavier Camus, Head of Section "Good Governance and Democratisation” at the Delegation of the European Union to Ukraine.

Once the concepts are in place and endorsed by the SBGS and SCS, EU4IBM will support their implementation to enable border management agencies to offer better service delivery to people, promote regional cooperation, cross-border trade, development and human contact, allow both citizens and companies to benefit from increased mobility and integration into the world economic flows, and ensure a high level of security and prevention of cross-border crime.

 

Background information: The project “EU Support to Strengthening Integrated Border Management in Ukraine (EU4IBM)” is funded by the EU and carried out by the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). It supports the implementation of the reforms approximating the Ukrainian border management system to the EU standards and best practices in line with the Integrated Border Management Strategy of Ukraine adopted by the Cabinet of Ministers on 24 July 2019. The project runs from December 2019 until June 2022.

For additional information, please contact Ihor Serheiev via Ihor.SERHEIEV@icmpd.org or +38 099 515 62 51.

Редакторські розділи: