Delegation of the European Union to Ukraine

Тижневий анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 30 листопада–6 грудня

Київ, 30/11/2020 - 08:36, UNIQUE ID: 201130_4
Press releases

English version is below

Анонси подій: 30 листопада6 грудня

 

Події в Україні

 

Дата

 

Подія

Додаткова інформація

10-30.11

«Європейський тиждень підприємництва 2020 в Україні»

Організовано за підтримки

Представництва Європейського Союзу в Україні та EU4Business

Європейський тиждень МСП в Україні - це низка ділових заходів, що організовують проєкти ЄС та партнери для підтримки підприємництва в Україні.

Контакти:

Тетянa Суходольськa

tsuchodolska@ecomm.com.ua

 

30.11

Обговорення «Вибори незалежної та професійної Наглядової ради та її роль для успіху Суспільного мовника»

Організовано за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за підтримки проєкту «Європейський Союз та Рада Європа працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні»

Контакти:

Оксана Тотовицька:

Oksana.TOTOVYTSKA@coe.int

+38(063)261-74-05

Деталі: тут

 

30.11

«Тренди в європейській дитячій літературі»

Організовано за підтримки House of Europe

Деталі: тут

30.11

«Обернення викликів у сфері зміни клімату на можливості»

Деталі: https://bit.ly/33qRrWu

Реєстрація: тут

30.11

«Made in Ukraine: як просувати товари українських виробників»

Організовано за підтримки «Будуймо Європу в Україні»

Деталі: тут

30.11-2.12

Вебконференція «Як впровадити систему НАССР у їдальнях закладів освіти»

 

Організовано за підтримки проєкту «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні».

Контакти: 

Ірина Проценко 

i_protsenko@ukr.net 

 +38(067)-209-27-23 

 

1.12

Пресконференція “Запуск Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів”

Організовано за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, «Центру демократії та верховенства права» та проєкту «Європейський Союз та Рада Європа працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні»

 

Деталі: тут

 

1.12

Онлайн тренінг з правової безпеки для правозахисників та активістів громадянського суспільства

Організовано за підтримки проєкту «Підвищення ролі та захисту правозахисників в Україні»

Contacts:

Людмила Янкіна

 ly@humanrights.org.ua

 +38(068)843-43-84

2.12

Семінар-практикум щодо впровадження еко-індустріальних парків у країнах Східного партнерства та Центральної Азії - перехід до еко-індустріальних парків від теорії до практики

Організовано за підтримки регіонального проєкту EU4Environment

 

3.12

«День переможців програми ЄС Еразмус+ напрям Жан Моне: як успішно впроваджувати проєкт»

Організовано за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні

Контакти:

Катерина Жданова

office@erasmusplus.org.ua

 +38 (093) 773-43-92

Деталі: тут

 

3.12

«Навчання медіації правників-магістрів: як впровадити СК8 галузевого магістерського стандарту спеціальності 081 ПРАВО?»

Організовано за підтримки «Право-Justice» та юридичного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича

Деталі: тут

3-5.12

Онлайн форум-фестиваль Arts Access

Організовано за підтримки Британської Ради в Україні, Goethe-Institut,  «Креативної Європи» в Україні, «Українського культурного фонду» та House of Europe

 

Деталі: тут

Майбутні події

7.12

«Подорож на інший край світу у пошуках безпеки: досвід біженця з Афганістану»

Організовано за підтримки EU Neighbours East

Деталі: тут

10.12

«Конкурс есе до Дня прав людини від Послів європейської молоді»

By EU Neighbours East

Деталі: тут

20-27.12

«Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі»

Організовано за підтримки CEASC

Деталі: тут

 

_______________

 

Weekly announcement leaflet

 

Announcements: 30 November6 December

 

Events in Ukraine

 

Date

Event

Relevant information

10-30.11

“European SME week 2020 in Ukraine”  

By the EU Delegation to Ukraine and EU4Business 

European SME week in Ukraine is a series of business-related events organised by EU projects and partners to support entrepreneurship in Ukraine. 

 

Contacts:  

Tatiana Suhodolska

 tsuchodolska@ecomm.com.ua 

 

30.11

Discussion: “Election of independent and professional Supervisory Board of Public Broadcaster and its role for success of Public Broadcaster”

 By Parliamentary Committee on Humanitarian and Information Policy, National Council on Television and Radio Broadcasting of Ukraine with the support of “European Union and Council of Europe working together to support freedom of media in Ukraine”project

Contacts:

Oksana Totovytska Oksana.TOTOVYTSKA@coe.int  +38(063)261-74-05

Details: here

30.11

Trends in European children's literature

By House of Europe

Details: here

30.11

“Turning Climate and Environmental Challenges into Opportunities”

Details: https://bit.ly/33qRrWu

Registration: here

30.11

“Made in Ukraine: promotion of Ukrainian manufacturers”

By Building Europe in Ukraine

Details: here

30.11-2.12

Web conference “How to implement HACCP in canteens of educational establishments”

By the “Improvement of legislation, control and awareness in food safety, animal health and welfare in Ukraine” project

Contacts:

 Iryna Protsenko

i_protsenko@ukr.net

+38(067)209-27-23

1.12

Press conference “Launch of the Council of Europe Convention on Access to Official Documents”

By Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, “Centre for Democracy and Rule of Law”, the “EU and Council of Europe working together to support freedom of media in Ukraine” project

Details: here

 

1.12

Online legal security training for human rights defenders and civil society activists

By  “Increasing the Role and Protection of Human Rights Defenders in Ukraine” project

Contacts:

 Lyudmyla Yankina ly@humanrights.org.ua  

 +38(068)843-43-84

2.12

 

Workshop on the implementation of Eco-Industrial Parks in the Eastern Partnership and Central Asian countries - A transition to Eco-Industrial Parks, from theory to practice

By the EU4Environment regional project

 

3.12

“EU ERASMUS + winners` day, Jean Monnet direction: how to successfully implement the project”

By Erasmus+ National Office in Ukraine

Contacts:

Kateryna Zhdanova office@erasmusplus.org.ua

 +38 (093) 773-43-92

Details: here

 

3.12

“Training of mediation for law students at master’s programme: how to implement SC8 of the branch master's standard of specialty 081 LAW?”

By Pravo-Justice and faculty of law of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Details: here

3-5.12

Online Forum Festival Arts Access

By British Council Ukraine, Goethe-Institut Ukraine, Creative Europe in Ukraine, “Ukrainian Cultural Foundation”, House of Europe

Details: here

Looking ahead

7.12

“Traveling to the Other Side of the World in Search of Security: The Experience of a Refugee from Afghanistan”

By EU Neighbours East

 

Details: here

10.12

“Essay contest dedicated to Human Rights Day by European Youth Ambassadors”

By EU Neighbours East

Details: here

20-27.12

“Facilitation tools for effective online learning activities”

By CEASC

Details: here

İlgili Bölümler: