Delegation of the European Union to Ukraine

План дій із гендерної рівності: права жінок та дівчат є основою глобальної стратегії для гендерної рівності

Brussels, 26/11/2020 - 16:29, UNIQUE ID: 201126_74
Press releases

English version is below:

План дій із гендерної рівності: права жінок та дівчат є основою глобальної стратегії для гендерної рівності у світі
25 листопада Європейська Комісія та Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки анонсували амбітні плани щодо сприяння гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок в усій зовнішній діяльності Євросоюзу.
Було досягнуто значного — хоч і нерівномірного — прогресу у просуванні прав жінок і дівчат. Попри це, жодна країна світу наразі не знаходиться на шляху до повного досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат до 2030 року. Криза COVID-19 непропорційно сильно впливає на жінок та дівчат. Оскільки більша частина жінок працює неформально та у вразливих секторах, вони втрачають роботу в 1,8 рази частіше, ніж чоловіки. Рівень бідності серед жінок може зрости на 9,1%.
Новий План дій ЄС із гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок у зовнішній діяльності на 2021–2025 роки (GAP III) був розроблений, аби відреагувати на цю проблему. Він має на меті пришвидшити прогрес у розширенні прав і можливостей жінок і дівчат та захистити здобутки в галузі гендерної рівності, що були досягнуті за 25 років після прийняття Пекінської декларації та Платформи дій.
Жозеп Боррель, Високий представник ЄС, Віцепрезидент Європейської Комісії, сказав таке: “Забезпечення однакових прав для всіх зміцює наші суспільства. У такий спосіб, вони стають багатшими та безпечнішими. Це — факт, який виходить за рамки принципів чи моральних обов’язків. Залученість та лідерство жінок та дівчат є важливими для демократії, справедливості, миру, безпеки, процвітання та чистішого довкілля на нашій планеті. За допомогою цього нового Плану дій ми прагнемо досягти більш значного та швидкого прогресу на шляху до гендерної рівності”.
Ютта Урпілайнен, єврокомісарка з питань міжнародних партнерств, сказала таке: "Більш активна участь у питаннях гендерної рівності є ключем до стійкого глобального відновлення після кризи COVID-19 та побудови більш справедливих, інклюзивних та успішних суспільств. Жінки та дівчата перебувають на передовій боротьби з пандемією і повинні очолювати зусилля щодо відновлення після неї. Оскільки ми є гендерно-чутливою, геополітичною Комісією, ми хочемо тісніше співпрацювати з нашими країнами-членами, а також з усіма партнерами, над подудовою світу, в якому панує гендерна рівність”.
Сприяння гендерній рівності у зовнішній діяльності ЄС в 2021-2025 роках
План дій із гендерної рівності забезпечує для Євросоюзу політичну базу за п’ятьма основоположними напрямками діяльності, аби прискорити прогрес у виконанні міжнародних зобов’язань та створити світ, в якому кожен має змогу процвітати. План дій із гендерної рівності на 2021-2025 роки пріоритезує просування гендерної рівності за усіма напрямками зовнішньої політики та діяльності Європейського Союзу, пропонує дорожню карту для співпраці на національному, регіональному рівнях й у багатосторонньому форматі, дає імпульс діяльності у стратегічних сферах, закликає установи стати прикладом для наслідування, а також забезпечує прозорість досягнутих результатів.
Ось деталі щодо цих п’яти напрямків дій:
  1. 85% усіх нових кроків у зовнішній діяльності сприятимуть гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок до 2025 року. GAP III запроваджує жорсткі правила застосування та моніторингу гендерної проблематики у різних секторах. Вся зовнішня допомога у всіх секторах, включно з інфраструктурою, цифровою сферою, енергетикою, сільським господарством, змішаними фондами тощо має містити в собі гендерну перспективу та підтримувати гендерну рівність.
  2. Спільне стратегічне бачення та тісна співпраця з країнами-членами та партнерами на багатосторонньому, регіональному та національному рівнях. GAP III передбачає розробку спільного підходу для всіх суб’єктів ЄС на рівні країн та зосередження уваги на вибраних стратегічних питаннях. Ретельний гендерний аналіз та тісні консультації з країнами-членами, організаціями громадянського суспільства, захисниками прав жінок та молоддю забезпечать надійну основу для діяльності на місцях.
  3. GAP III закликає прискорити прогрес, зосередившись на ключових тематичних сферах залученості, включно із боротьбою проти гендерного насильства та сприянням економічному, соціальному та політичному розширенню можливостей жінок та дівчат. План робить оновлений акцент на загальному доступі до охорони здоров'я, сексуального та репродуктивного здоров'я та прав, а також гендерної рівності в освіті. Зокрема, План заохочує рівну участь та лідерство. Він також повністю інтегрує політичні рамки ЄС щодо жінок, миру та безпеки. Окрім того, план привносить гендерну перспективу в нові сфери політики, такі як зелена та цифрова трансформація.
  4. Лідерство прикладом. План дій закликає Євросоюз слугувати прикладом для інших. Зокрема — через встановлення гендерно-реалістичного та збалансованого за гендерними принципами керівництва на вищих політичних та управлінських рівнях.
  5. Вимірювання результатів. GAP III застосовує новий підхід до моніторингу, оцінки та навчання, що має більший акцент на вимірюванні результатів. Євросоюз створить кількісну, якісну та всеохопну систему моніторингу. Ця система сприятиме підвищенню рівня підзвітності громадськості, забезпечення прозорості та доступу до інформації про свою допомогу у встановленні гендерної рівності у всьому світі. Європейська Комісія у співпраці з Європейською службою зовнішньої дії буде щороку контролювати прогрес у впровадженні GAP III.
Трансформаційний підхід
Ключова мета нового Плану дій — сприяти розширенню можливостей жінок, дівчат та молодих людей, аби дозволити їм повною мірою використовувати свої права та збільшувати їхню участь у політичному, економічному, соціальному та культурному житті. GAP III рішуче підтримує участь та лідерство дівчат та жінок. Наприклад, від сприяє цьому за допомогою програм управління та реформ державного управління.
GAP III сприятиме трансформаційному та міжсекторальному підходу та буде враховувати гендерні аспекти у всіх політиках та діях. Цей План спрямований на усунення структурних причин гендерної нерівності та гендерної дискримінації, зокрема — через активне залучення чоловіків та хлопців до подолання уставлених гендерних норм та стереотипів. Врешті-решт, План дій спрямований на боротьбу з усіма аспектами дискримінації, що перетинаються, аби нікого не залишати позаду. Наприклад, від приділяє особливу увагу жінкам з інвалідністю, жінкам-мігрантам та тим жінкам, які зазнають дискримінації за віком чи сексуальною орієнтацією.
Контекст
Цей зовнішній План дій щодо гендерних аспектів відображає цілі Стратегії ЄС щодо гендерної рівності. Це — перша стратегія Європейської Комісії у сфері рівності, яка відповідає зобов'язанням, взятим Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у її політичних настановах.
***
Gender Action Plan III – putting women and girls’ rights at the heart of the global recovery for a gender-equal world
Today, the European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy put forward ambitious plans to promote gender equality and women’s empowerment through all external action of the European Union (EU).
While there has been some significant but uneven progress achieved in advancing women’s and girls’ rights, no country in the world is on track to achieve gender equality and empower all women and girls by 2030. Moreover, the health and socio-economic consequences of the COVID-19 crisis are disproportionately affecting women and girls. For example, because a higher proportion of women work informally and in vulnerable sectors, their job loss rate is 1.8 times greater than that of men. The poverty rate among women could go up by 9.1%.
To address this, the EU’s new Action Plan on Gender Equality and Women’s Empowerment in External Action 2021–2025 (GAP III) aims to accelerate progress on empowering women and girls, and safeguard gains made on gender equality during the 25 years since the adoption of the Beijing Declaration and its Platform for Action.
High Representative/Vice-President, Josep Borrell, said: “Ensuring the same rights to all empowers our societies. It makes them richer and more secure. It is a fact that goes beyond principles or moral duties. The participation and leadership of women and girls is essential for democracy, justice, peace, security, prosperity and a greener planet. With this new Gender Action Plan, we are pushing for more and faster progress towards gender equality.”
Commissioner for International Partnerships, Jutta Urpilainen, said: “Stronger engagement on gender equality is key to a sustainable global recovery from the COVID-19 crisis and building fairer, more inclusive, more prosperous societies. Women and girls are in the frontline of the pandemic and must be put in the driving seat of the recovery. As a gender-sensitive and responsive geopolitical Commission, we want to work more closely with our Member States, as well as all partners, in building a truly gender-equal world.
Promoting gender equality in EU external action 2021-2025
The Gender Action Plan III provides the EU with a policy framework with five pillars of action for accelerating progress towards meeting international commitments and a world in which everyone has space to thrive. It makes the promotion of gender equality a priority of all external policies and actions; offers a roadmap for working together with stakeholders at national, regional and multilateral levels; steps up action in strategic thematic areas; calls for the institutions to lead by example, and; ensures the transparency of the results.
The five pillars of action in detail:
  1. 85% of all new actions throughout external relations will contribute to gender equality and women’s empowerment by 2025. GAP III introduces stringent rules for applying and monitoring gender mainstreaming across sectors. All external assistance across all sectors, including infrastructure, digital, energy, agriculture and blended funds, etc., should integrate a gender perspective and support gender equality.
  2. Shared strategic vision and close cooperation with Member States and partners at multilateral, regional and country level. GAP III makes the case for developing a common approach for all EU actors at country-level and for focusing on selected strategic issues. Careful gender analysis and close consultation with Member States, civil society organisations, women’s rights activists, and the youth, will provide a firm foundation for actions on the ground.
  3. GAP III calls for accelerating progress, focusing on the key thematic areas of engagement, including fighting against gender-based violence and promoting the economic, social and political empowerment of women and girls. It puts a renewed emphasis on universal access to healthcare, sexual and reproductive health and rights, and gender equality in education, as well as on promoting equal participation and leadership. It also fully integrates the EU policy framework on Women, Peace and Security, and brings the gender perspective to new policy areas, such as the green transition and the digital transformation.
  4. Leading by example. The action plan calls for the European Union to lead by example, including by establishing gender-responsive and gender-balanced leadership at top political and management levels.
  5. Measuring results. GAP III adopts a new approach to monitoring, evaluation and learning, with a stronger focus on measuring results. The EU will set up a quantitative, qualitative and inclusive monitoring system to increase public accountability, ensure transparency and access to information on its assistance to gender equality worldwide. The Commission, in cooperation with the EEAS, will monitor progress each year on the implementation of GAP III.
A transformative approach
Contributing to empowering women, girls and young people to fully use their rights and increase their participation in political, economic, social, and cultural life is a key objective of the new action plan. GAP III strongly supports the participation and leadership of girls and women, promoting it, for example, through governance programmes and public administration reforms.
GAP III will promote a transformative and intersectional approach, and will mainstream gender in all policies and actions. It aims to address structural causes of gender inequality and gender-based discrimination, including by actively engaging men and boys in challenging gender norms and stereotypes. Finally, to leave no one behind, the action plan seeks to tackle all intersecting dimensions of discrimination, paying specific attention for example to women with disabilities, migrant women, and discrimination based on age or sexual orientation.
Background
This external Gender Action Plan reflects the objectives of the EU Gender Equality Strategy, the first Commission strategy in the area of equality, which delivers on the commitments made by the President von der Leyen in her political guidelines.
 
Editorial Sections: