Представництво Європейського Союзу в Україні

ЄС допомагає державним органам України підвищити ефективність та професіоналізм

Київ, 26/11/2020 - 09:36, UNIQUE ID: 201126_63
Press releases

English version is below

24 листопада в Києві під час Політичного діалогу щодо реформи державного управління Європейський Союз та Уряд України спільно підтвердили важливість реформи державного управління.

«Реформа державного управління лежить в основі надання кращих державних послуг громадянам та компаніям України. Ми вітаємо успіх, досягнутий Україною з 2016 року в модернізації держави та її адміністрації», – прокоментувала Катаріна Матернова, заступник Генерального директора Генерального директорату Європейської Комісії з питань політики сусідства та розширення та виконуючий обов'язки керівника Групи підтримки України в Європейській Комісії. «Зараз для України надзвичайно важливо продовжувати розвивати ці початкові результати. ЄС готовий і надалі підтримувати Україну у здійсненні цієї ключової реформи».

«Реформа державного управління є однією з найважливіших для Уряду. Серед ключових завдань, які зараз стоять перед нами, – відновлення конкурсів на посади держслужби у безпечних умовах, реформування системи оплати праці на основі класифікації посад, ухвалення в парламенті законопроєкту про адмінпроцедуру. Також ми активно працюємо над оновленням Стратегії реформи до 2025 року із залученням широкого кола урядовців, депутатів, українських та міжнародних експертів», – підкреслив Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів.

Під час зустрічі було проаналізовано прогрес у впровадженні реформи державного управління з 2016 року. Впровадження процедур залучення державних службовців на основі заслуг, оцифрування та спрощення процедур, вдосконалення послуг для громадян та початок реорганізації міністерств – лише деякі з досягнень на сьогодні – і багато чого ще попереду. У своєму плані заходів щодо Стратегії реформування державного управління до 2025 року українська сторона представила амбітне бачення на наступні чотири роки.

Безпосередні пріоритети реформи державного управління, обговорені на засіданні, включали:

  • Ухвалення Закону «Про адміністративну процедуру» у грудні 2020 року, що є важливою віхою в реформі державного управління, яка впорядкує процедури, надасть громадянам більше прав та допоможе в боротьбі з корупцією.
  • Прискорення реформи оплати праці на державній службі для забезпечення прозорості та справедливості й перетворення держави на більш конкурентоспроможного роботодавця.
  • Відновлення конкурсів на посади державної служби на основі заслуг в умовах соціального дистанціювання.
  • Прискорення та завершення реструктуризації міністерств.
  • Забезпечення достатнього фінансування реформи державного управління у державному бюджеті.

Європейський Союз продовжує системно підтримувати Уряд України у впровадженні реформи державного управління як однієї з пріоритетних реформ шляхом політичного діалогу, надання макрофінансової допомоги та бюджетної підтримки, програми SIGMA та технічної допомоги. З 2014 року ЄС вже виділив більше 160 мільйонів євро на підтримку цієї реформи в Україні.

 

Довідкова інформація:

Поточна Стратегія реформування державного управління в Україні була прийнята в 2016 році і поширюється на період до 2021 рік. Вона має на меті зробити державні органи влади в Україні більш ефективними, впроваджуючи європейські принципи державного управління в Україні. Детальніша інформація про Стратегію, її впровадження та оновлення доступна на вебсайті: www.par.in.ua.

________________

 

EU helps Ukrainian administration increase performance and professionalism

 

On November 24, in Kyiv, the European Union and the Government of Ukraine jointly reaffirmed the highest importance of public administration reform during the Political Dialogue on the Public Administration Reform.

Public administration reform is at the core of delivering better public services for Ukrainian citizens and companies. We welcome the progress made by Ukraine since 2016 in the modernisation of the State and its administration,” – said  Katarina Mathernová, Deputy Director General of the European Commission's Directorate General for Neighbourhood Policy and Enlargement and the Acting Head of the Support Group for Ukraine in the European Commission. “It is crucial now for Ukraine to continue building on these initial results. The EU stands ready to continue supporting Ukraine in implementing this key reform.”

Public administration reform is one of the most important reforms for the Government. Among the key tasks we are facing now are resuming safe competitions for civil service positions, a salary reform based on job classification and the adoption of a Law “On administrative procedure” in Parliament. We are also actively working on updating the Reform Strategy until 2025, involving a wide range of government officials, MP’s as well as Ukrainian and international experts”, – Oleh Nemchinov, Minister of the Cabinet of Ministers commented.

During the meeting, progress in implementing public administration reform since 2016 was reviewed. The introduction of merit-based recruitment procedures for civil servants, digitalisation and simplification of procedures, improving services to citizens and the beginning of a reorganisation of ministries are just some of the achievements so far, but more is to come. In its outline of the Strategy for Public Administration Reform until 2025, the Ukrainian side presented its ambitious vision for the next four years.

The immediate priorities in public administration reform discussed in the meeting are:

  • Adoption of the Law "On Administrative Procedure" in December 2020, a crucial milestone in public administration reform that will streamline procedures, give citizens more rights and help in the fight against corruption.
  • Acceleration of the salary reform for the civil service, ensuring  transparency and fairness and making the state a more competitive employer.
  • Resuming merit-based competitions for civil service positions under conditions of social distancing.
  • Acceleration and completion of the restructuring of ministries.
  • Ensuring sufficient funding for public administration reform in the State Budget.

The European Union continues systematically supporting the Government of Ukraine in implementing public administration reform as one of the priority reforms through political dialogue, the provision of macro-financial assistance and budgetary support, the SIGMA program and technical assistance. Since 2014, the EU has already allocated more than € 160 million to support this reform in Ukraine.

 

Background information:

Ukraine’s current Strategy of Public Administration Reform was adopted in 2016 and extends to 2021. It aims to make the Ukrainian administration more performing by implementing European Principles of Public Administration in Ukraine. More information on the Strategy, its implementation and updating are available on www.par.in.ua.

Редакторські розділи: