Представництво Європейського Союзу в Україні

День кар’єри ЄС в м. Ужгород, 3 листопада 2020 року

Brussels, 30/10/2020 - 13:38, UNIQUE ID: 201030_6
Press releases

English version is below:

День кар’єри ЄС в м. Ужгород, 3 листопада 2020 року
Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує студентську молодь, представників громадських організацій, бізнесу, державних службовців та активних молодих громадян взяти участь в онлайн-заході «День кар’єри ЄС», що відбудеться в м. Ужгород 3 листопада 2020 року. Співорганізаторами події є Ужгородський національний університет та Інформаційний Центр ЄС.
10:00
Відкриття «Дня кар’єри ЄС»
Панельна дискусія: «Професійний розвиток та європейська інтеграція»
 • тенденції на ринку праці, зміст очікуваних роботодавцями знань і навичок;
 • вплив процесів європейської інтеграції на український бізнес;
 • шляхи адаптації вищої освіти до вимог ринку праці;
 • глобальний освітній простір: перспективи й виклики
Модератор:  Тодоров Ігор Ярославович, д. і. н., професор
Спікери:
 • Ігор Тодоров, д. і. н., професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій
 • Ігор Король, проректор з науково-педагогічної роботи Ужгородського національного університету
 • Вікторія Давидова, радниця з питань преси та інформації Представництва Європейського Союзу в Україні
 • Денис Черніков, менеджер проєкту "Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні"
 • Юрій Фущич, начальник Закарпатського обласного центру зайнятості
 • Віталій Андрейко, к. і. н., доцент, зав. каф. міжнародних студій та суспільних комунікацій
 • Денис Ман, директор Агенції регіонального розвитку Закарпатської області, депутат Закарпатської обласної ради
 • Ігор Сернівка, керівник відділу тестування ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед»
 • Оксана Свєженцева, к. і. н., доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків УжНУ
 • Любов Когуч, заст. нач. управління туризму та курортів – начальник відділу розвитку дестинацій та курортів Закарпатської ОДА
 • Тетяна Бутурлакіна, к. е. н., доцент, директор Центру кар’єри УжНУ
Пряма трансляція: https://youtu.be/z-iCqj3Cyzc
12.30-17.30
Тренінги soft skills
12:30 – 14:30 «Інструменти кар’єрного планування»
Тренер  –  Бутурлакіна Тетяна Олександрівна, к. е. н., доцент, директор Центру кар’єри УжНУ
13:30 – 14:30 «Як виграти стипендію на кредитне навчання чи стажування Еразмус+?»
Тренер – Свєженцева Оксана Іванівна, к. і. н., доцент, начальник відділу міжнародних зв’язків УжНУ
14:30 – 15:30 «Мистецтво публічного виступу»
Тренер – Бондаренко Вікторія Михайлівна, к. е. н., доцент кафедри БАММ
15:30 – 16:30 «Самозайнятість, як один із напрямків розвитку кар’єри»
Тренер – Панкулич Ірина Михайлівна, фахівець відділу організації профорієнтації Закарпатського обласного центру зайнятості
16:30 – 17:30 «Успішне резюме: практикум складання. Співбесіда з роботодавцем: правила самопрезентації»
Тренер  –  Бутурлакіна Тетяна Олександрівна, к. е. н., доцент, директор Центру кар’єри УжНУ
 
День Кар’єри ЄС реалізується в рамках проекту «Інформаційна підтримка Мереж ЄС в Україні». Захід відбувається щорічно у 15 містах України протягом останніх чотирьох років.  Це серія публічних заходів, де представники мереж ЄС та інші учасники обговорюють впровадження стандартів і практик ЄС в Україні, участь у програмах ЄС для розвитку нових бізнес- та освітніх можливостей.
Під час заходу гості дізнаються про: сучасні тенденції на ринку праці; вплив європейської інтеграції на  очікування роботодавців і те, як український бізнес розвиває ці напрями і які вимоги висуває до молодих фахівців; учасники дізнаються про  пріоритети політики Європейського Союзу (EU GreenDeal, Industry 4.0 тощо) та тренди, які вони створюють; учасники мереж ЄС поділяться успішними історіями, як вони використовують широкі можливості, отримуючи освіту в Європі та розвиваючи власний бізнес за підтримки ЄС.
День кар’єри є ініціативою, що фінансується Представництвом Європейського Союзу. Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua.
З програмою заходу можна ознайомитися тут: https://fb.me/e/1HP6sJNKT
За подальшою інформацією прохання звертатися до організаторів:  Марта Шелемба, тел.: +38(095)-03-47-216, e-mail: euicenteruzh@uzhnu.edu.ua;  Яцьків Марія,  тел.: +38 (050) 87-82-706, e-mail: dep-humanitar@uzhnu.edu.ua
 
Представництво Європейського Союзу в Україні
Адреса: вул. Володимирська, 101, 01033 Київ, Україна
Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їхніх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їхніми народами, та з народами з-поза їхніх меж.
 
EU Career Day in Uzhgorod, 3 November 2020
The Delegation of the European Union to Ukraine invites students, young people, youth organisations, civil servants and active young citizens to participate in an online EU Career Day, taking place in Uzhgorod on 3 November 2020. The event is co-organised by Uzhgorod National University and EU Information Centre.
10.00-11.30
Opening of the EU Career Day
Panel discussion: «Professional Development and European Integration»
 • Labour market trends, skills and knowledge required by employers
 • Impact of European integration on Ukrainian business
 • How higher education can meet the requirements of labour market
 • Global prospects and challenges for education
Moderator: Dr Ihor Todorov, Professor
Speakers:
 • Dr Ihor Todorov, Professor at the Department of International Studies and Public Communications
 • Igor Korol, Vice-Rector for Research and Pedagogical Work at Uzhgorod National University
 • Victoria Davydova, Press and Information Officer, EU Delegation to Ukraine
 • Denys Chernikov, Project Manager, EU-funded Project “Information Support to the EU Networks in Ukraine”
 • Yuriy Fushchych, Head of Transcarpathian Regional Employment Centre
 • Vitaliy Andreyko, Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of International Studies and Public Communications
 • Denys Man, Director of Transcarpathian Regional Development Agency, Deputy of Transcarpathian Regional Council
 • Ihor Sernivka, Head of the Testing Department, Jabil Circuit Ukraine Limited LLC
 • Oksana Svezhentseva, Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of International Relations of Uzhgorod National University
 • Lyubov Koguch, Deputy Head of the Department of Tourism and Resorts - Head of the Unit of Destinations and Resorts Development of Transcarpathian Regional State Administration
 • Tetyana Buturlakina, Ph.D., Associate Professor, Director of the Career Centre of Uzhgorod National University
12.30-17.30
Soft skills trainings
12:30 - 14:30 “Career-Planning Tools”
Trainer - Tetyana Buturlakina, Ph.D., Associate Professor, Director of the Career Centre of Uzhgorod National University
13:30 - 14:30 "How to win a scholarship for Erasmus+ exchange studies or internship?"
Trainer - Oksana Svezhentseva, Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of International Relations of Uzhgorod National University
14:30 - 15:30 "The Art of Public Speaking"
Trainer - Victoria Bondarenko, Ph.D., Associate Professor at the Department of Business Administration, Marketing and Management
15:30 - 16:30 "Self-employment as one of career development directions"
Trainer - Iryna Pankulych, Expert of the Careers Office of Transcarpathian Regional Employment Centre
16:30 - 17:30 “Successful resume: writing workshop. Interview with employer: rules of self-presentation"
Trainer - Tetyana Buturlakina, Ph.D., Associate Professor, Director of the Career Centre of Uzhgorod National University
 
EU Career Day series is organised by the project "Information Support to the EU Networks in Ukraine". For the last four years, the events have been taking place annually in 15 cities of Ukraine. This is a series of public events where representatives of the EU networks and other participants discuss the implementation of EU standards and practices in Ukraine, participation in EU programmes to develop new businesses and learn more on educational opportunities.
During the event, guests will learn more about current labour market trends, the impact of European integration on the employers’ requirements, how Ukrainian business adjusts to these trends and the requirements it sets for young professionals. Participants will learn more about policy priorities of the European Union (EU Green Deal, Industry 4.0, etc.) and tendencies, which are highlighted by these policy priorities. The EU networks members will share success stories of taking advantage of educational opportunities in Europe and setting their own businesses with the EU support.
EU Career Day is an initiative supported by the EU Delegation to Ukraine. Follow the link for more information: http://euroquiz.org.ua.
Focal points: Marta Shelemba, phone: +38(095)-03-47-216, e-mail: euicenteruzh@uzhnu.edu.ua; Mariia Yatskiv, phone: +38 (050) 87-82-706, e-mail: dep-humanitar@uzhnu.edu.ua
Редакторські розділи: